Kursa kods Vete6037

Kredītpunkti 10

Maģistra darbs II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozarePārtikas higiēna

Kopējais stundu skaits kursā400

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits400

Kursa apstiprinājuma datums26.05.2015

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anda Valdovska

Dr. med. vet.

Kursa anotācija

Eksperimentu un/vai pētījumu veikšana. Rezultātu analīze. Maģistra darba sagatavošana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Padziļinātas zināšanas par izvēlēto darba tēmu apakšnozarē – iesniegts maģistra darbs zinātniskajam vadītājam.
Ir prasmes apkopot iegūtos datus un tos analizēt - iesniegts maģistra darbs zinātniskajam vadītājam.
Ir kompetence publiski diskutēt par pētījuma rezultātiem un pamatot secinājumus – iesniegts maģistra darbs zinātniskajam vadītājam.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Maģistra darba rezultātu analīze un diskusija;
2. Galveno secinājumu un priekšlikumu formulēšana.
3. Maģistra darba noformēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Maģistra darba iesniegšana zinātniskajam vadītājam.
Pārbaudījuma veids: ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zinātniskās literatūras studijas un pētnieciskā darba veikšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Maģistra darba zinātniskā vadītāja apstiprinājums maģistra darba iesniegšanai tālākai aizstāvēšanai.

Pamatliteratūra

Lelieveld H.L.M., Mostert M.A. Handbook of hygiene control in the food industry. Cambridge : Woodhead publishing limited, 2005. 720 p. Pieejams: https://ubblab.weebly.com/uploads/4/7/4/6/47469791/handbook_of_hygiene_control_in_the_food_industry.pdf

Piezīmes

Obligātais kurss Veterinārmedicīnas fakultātes profesionālās augstākās izglītības (pilna un nepilna laika) maģistra studiju programmai "Pārtikas higiēna"