Kursa kods Vete6036

Kredītpunkti 10

Maģistra darbs I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozarePārtikas higiēna

Kopējais stundu skaits kursā400

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits400

Kursa apstiprinājuma datums26.05.2015

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anda Valdovska

Dr. med. vet.

Kursa anotācija

Maģistra darba tematika tiek izvēlēta saistībā ar studiju programmu, ir jāveic maģistra darba tēmas apstiprināšana, pētniecisko uzdevumu izvirzīšana, literatūras analīze un pētījuma uzsākšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par izvēlētās darba tēmas nozīmi apakšnozarē – prezentācija.
Iegūst padziļinātas prasmes darbā ar zinātnisko literatūru - prezentācija.
Ir kompetence apkopot un analizēt zinātnisko literatūru, izvērtēt un izvēlēties darba tematikai atbilstošas pētniecības metodes - prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Maģistra darba tēmas izvēle un apstiprināšana.
2 Maģistra darba mērķa, uzdevumu, hipotēzes izstrāde
3 Maģistra darba tēmas aktualitātes pamatojums. Pētījuma objekts.
4 Pētījuma veikšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Maģistra darba tēmas un zinātniskā vadītāja apstiprināšana VMF Domes sēdē.
Pētniecības individuālā plāna izpilde, atskaite darba zinātniskajam vadītājam semestra beigās.
Par paveikto sniedz ziņojumu prezentācijas veidā (līdz 10 min) kursa vadītāja noteiktā termiņā.
Ieskaite bez atzīmes.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zinātniskās literatūras studijas un pētnieciskā darba veikšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Maģistrants savas zināšanas apliecina ar ziņojumu prezentācijas veidā.

Pamatliteratūra

Lelieveld H.L.M., Mostert M.A. Handbook of hygiene control in the food industry. Cambridge: Woodhead publishing limited, 2005. 720 p. Pieejams: https://ubblab.weebly.com/uploads/4/7/4/6/47469791/handbook_of_hygiene_control_in_the_food_industry.pdf

Piezīmes

Obligātais kurss Veterinārmedicīnas fakultātes profesionālās augstākās izglītības (pilna un nepilna laika) maģistra studiju programmai "Pārtikas higiēna".