Kursa kods Vete6035

Kredītpunkti 3

Pārtikas higiēna un inspekcija

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozarePārtikas higiēna

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums25.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aivars Bērziņš

Dr. med. vet.

author asoc. prof.

Margarita Terentjeva

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

PārZ6007, Kvalitātes sistēmas pārtikas apritē

Vete5009, Pārtikas tehnoloģija

Vete6029, Pārtikas infekcijas

Vete6030, Pārtikas tirgzinības

Vete6031, Pārtikas toksikoloģija

Kursa anotācija

Apgūst dzīvnieku izcelsmes produktu kvalitātes un to nekaitīguma novērtēšanu. Priekšmetā ir iekļauts: gaļas higiēnas un gaļas inspekcijas kurss, kura ietvaros tiek apgūtas liellopu, cūku, putnu u.c. dzīvnieku kaušanas tehnoloģijas, kaušanas higiēna, Laba Ražošanas Prakse (LRP) un paškontroles sistēma (HACCP) kautuvēs. Studenti apgūst arī zivju un zvejas produktu, piena un piena produktu, olu un olu produktu, medus, augļu un dārzeņu higiēnas pamatus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas un izpratne par pārtikas higiēnas pamatjautājumiem un par dzīvnieku izcelsmes pārtikas nekaitīguma prasībām, kā arī pārtikas piesārņojuma cēloņiem un to novēršanas principiem un iespējām – tests.
• Prasmes izvēlēties pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu pārbaužu veidu un pārtikas izmeklēšanas metodes, noņemt paraugus laboratoriskajai testēšanai un izvērtēt iegūtos rezultātus, argumentēti pamatot specifisku, pārtikai piemērojamo higiēnas prasību nepieciešamību, kā arī diskutēt par pārtikas higiēnas pamatjautājumiem ar speciālistiem un nespeciālistiem un sniegt padomus kvalitatīvas un nekaitīgas pārtikas ieguvei – praktiskie darbi.
• Kompetence izvēloties atbilstošas izmeklēšanas metodes, izvērtēt pārtikas aprites posma un pārtikas produkta atbilstību izvirzītajām higiēnas prasībām, kā arī pieņemt lēmumu, par pārtikas produkta nekaitīgumu un piemērotību cilvēku patēriņam – zinātniskās literatūras pētījumi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Gaļas zinātnes pamati. Gaļas higiēna. Dzīvnieku transportēšana uz kautuvēm, pirmskaušanas turēšana un apdullināšana – 2 lekcijas.
2 Kautuves, to aprīkojums. Higiēnas prasības kautuvē. Normatīvie dokumenti – 2h lekcijas.
3 Dzīvnieku un putnu kaušanas tehnoloģijas: apdullināšana, atasiņošana, kautķermeņu tālākā apstrāde – 2h lekcijas.
4 Kautproduktu paraugu noņemšana laboratoriskiem izmeklējumiem. Bakterioloģiskie, ķīmiski- fizikālie izmeklējumi – 2h lekcijas.
5 Paškontroles sistēma kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos. HACCP. Laba Ražošanas Prakse (LRP). Laba Higiēnas Prakse – 2 lekcijas, 4h praktiskie darbi.
6 Gaļas kvalitāti ietekmējošie faktori. Bioķīmiskie procesi gaļā post- mortem. Gaļas nobriešanas process – 2h lekcijas.
7 Gaļas mikrobioloģija. Gaļas normālā mikroflora. Patogēnā, nosacīti patogēnā mikroflora. Gaļas bojāšanās procesi – 2h lekcijas, 4h praktiskie darbi.
8 Zivis un zvejas produktu higiēna. Produkcijas kvalitāti ietekmējošie faktori. Zivju un zvejas produktu pārstrāde – 2h lekcijas.
9 Zivju un zvejas produktu laboratoriskie izmeklējumi. Piesārņojuma veidi. Mikrobioloģiskie kritēriji – 2h lekcijas.
10 Piena iegūšanas higiēna. Piena un piena produktu kontaminācijas avoti. HACCP piena iegūšanas un ražošanas uzņēmumā – 4h lekcijas.
11 Piena un piena produktu mikrobioloģija, bojāšanās procesi. Nekaitīguma prasības pienam -4h lekcijas, 4h praktiskie darbi.
12 Mājputnu olas, olu īpašības. Olu mikrobioloģija, bojāšanās procesi. Olu kvalitāte un nekaitīgums – 2h lekcijas.
13 Bišu medus. Medus īpašības un medus mikrobioloģija. Medus kvalitāte un nekaitīgums -2h lekcijas.
14 Augļu un dārzeņu īpašības. Augļu un dārzeņu mikrobioloģija, bojāšanās procesi un nekaitīgums – 2h lekcijas, 4h prakstiskie darbi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē 80% kontaktstundu. Sekmīgi izpildīti prakstiskie darbi, kā arī noslēguma tests.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi zinātniskās literatūras pētījumi atbilstoši lekcijās un praktiskajos darbos apgūtajām tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktisko darbu uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa ieskaitei ar atzīmi tiek kārtots noslēguma tests, kas tiek vērtēts atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem. Zemākā sekmīgā atzīme tiek piešķirta, ja ir pareizi atbildēti vizmas 50% no visiem jautājumiem;

Pamatliteratūra

1. Forsythe S.J., Hayes P.R. Food Hygiene, microbiology and HACCP. 3d ed. Gaithersburg (Maryland): Aspen Publications, 1998. 449 p. Pieejams: http://www.free-ebooks.com/author/P.R.-Hayes,-S.J.-Forsythe 2. Lelieveld H.L.M., Mostert M.A. Handbook of hygiene control in the food industry. Cambridge: Woodhead publishing limited, 2005. 720 p. Pieejams: http://firatozel.files.wordpress.com/2011/08/handbook_of_hygiene_control_in_the_food_industry.pdf 3. Gracey J., Collins D.S., Huey R. Meat hygiene. WB Saunders, 1999. 549 p. Pieejams: http://www.gobookee.net/meat-hygiene-gracy/ 4. Forsythe S.J. The microbiology of safe food. 2nd ed. Chichester, West Sussex, U.K.; Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2010. 476 p.

Papildliteratūra

1. Harrigan F. Laboratory Methods in Food Microbiology. Academic Press, 1998. 2. Berck. P., Bigman D. Food Security and Food Inventories in developing Countries. CAB International, 1993. 3. Microorganisms in Foods 5. Microbial specifications of food pathogens. ICMSF

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Food Microbiology. Published by Elsevier Science. ISSN 0168-1605. Pieejams http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681605 2. Food Control. Published by Elsevier Science. ISSN 0956-7135. Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/09567135 3. Journal of Food Protection. International Association for Food Protection. ISSN 0362-028X

Piezīmes

Obligātais kurss Veterinārmedicīnas fakultātes profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmai "Pārtikas higiēna".