Kursa kods Vete6033

Kredītpunkti 2

Iekšķīgās slimības, patoloģija

Zinātnes nozareKopējais auditoriju stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Veterinārmedicīna04/03/2015Klīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Laima Liepa

Veterinārmedicīnas doktors

author asoc. prof.

Dace Bērziņa

Veterinārmedicīnas doktors

Piezīmes

Obligāts Valsts eksāmens otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmai "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Studentam jāsagatavo informācija par valsts eksāmenā ietvertajām tēmām, kas tiek pārbaudīts valsts eksāmenā: testa jautājumu veidā un teorētiski aprakstīta klīniskā gadījuma mutiskā analīzē. Eksāmena laikā tiek pārbaudīts studentu teorētiskās sagatavotības līmenis un spēja savas zināšanas izmantot, domājot par dzīvnieku kā vienotu organismu, konkrētas iekšķīgās slimības un ar to saistīto patoloģisko izmaiņu kontekstā.

Rezultāti

• Zināšanas: par dzīvnieku orgānu uzbūvi un funkcijām, slimību cēloņiem, patoģenēzi, klīnisko un laboratorisko diagnostiku, klīniskajām pazīmēm, ārstēšanu un profilaksi; zināšanas par likumdošanu zāļu vielu izmantošanā dzīvnieku ārstēšanā un profilaksē, kā arī tiesu veterinārmedicīniskās ekspertīzes veikšanā un dokumentācijas sagatavošanā.
• Prasmes: saprotami un pārliecinoši komunicēt ar sabiedrību par profesionāliem jautājumiem, vadīt savu darbību atbilstoši pastāvošajai likumdošanai, balstoties uz ētisku, pierādījumiem pamatotu, sabiedrības veselību un drošību veicinošu principu ievērošanu.
• Kompetence: ievākt anamnēzes datus par pacientu, veikt dzīvnieku klīnisko izmeklēšanu; sagatavot paraugus laboratoriskām analīzēm un interpretēt iegūtos rezultātus, noteikt diagnozi, veikt drošu un atbilstošu dzīvnieku fiksāciju un ārstnieciskās manipulācijas, sniegt neatliekamo veterinārmedicīnisko palīdzību; veikt dzīvnieku autopsiju diagnostiskos nolūkos.

Kursa plāns

1 Pārskata lekcijas "Sirds un asinsrites sistēmas, elpošanas sistēmas fizioloģija, klīniskā izmeklēšana, slimības"
2 Pārskata lekcijas "Gremošanas sistēmas (t.sk. aknu) fizioloģija, klīniskā izmeklēšana, slimības"
3 Pārskata lekcijas "Stresa reakcijas fizioloģija. Vielmaiņas slimības, to laboratoriskā diagnostika"
4 Pārskata lekcijas "Urīnsistēmas fizioloģija, slimības, to laboratoriskā diagnostika”
5 Pārskata lekcijas "Ādas un centrālās nervu sistēmas slimības”
6 Pārskata lekcijas "Hipovitaminozes un hipomikroelementozes, to klīniskā diagnostika, ārstēšana, profilakse”
7 Pārskata lekcijas „Dzīvnieku saindēšanās ar mikotoksīniem, augu toksiskām vielām, barības līdzekļiem un piedevām”
8 Pārsk.lekc.„Govju ganāmpulka veselības kontrole:jaundzīvnieku veselība,govju ēdināšanas kvalitāte,vielmaiņas slim.
9 Pārskata lekcijas "Nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu un kortikosteroīdu farmakodinamika, blaknes”
10 Pārskata lekcijas "Zāļu mijiedarbība un izvēles principi dzīvnieku slimību ārstēšanā”
11 Pārskata lekcijas "Dzīvnieku patologanatomisko sekciju veikšana, dokumentācija, paraugu noņemšana un līķu novākšana"
12 Pārskata lekcijas "Iekaisuma veidi, cēloņi, morfoloģija un patoģenēze"
13 Pārskata lekcijas "Elpošanas sistēmas patoloģijas, to morfoloģija un patoģenēze"
14 Pārskata lekcijas "Gremošanas sistēmas patoloģijas, to morfoloģija un patoģenēze"
15 Pārskata lekcijas "Audzēji, to klasifikācija, morfoloģija, patoģenēze un etioloģija"
16 Pārskata lekcijas "Tiesu veterinārmedicīniskā ekspertīze, tās nozīmēšanas kārtība, atzinums”

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt ne mazāk kā 60% pareizu atbilžu testā un sekmīgi atbildētai situācijas analīzei. Valsts eksāmens novērtēts ar atzīmi 10 baļļu skalā vadoties pēc testa un situācijas analīzes rezultāta vērtējuma.

Mācību pamatliteratūra

1. Radostits O.M., Gay C.C., Hinchcliff K.W., Constable P.D. Veterinary medicine: A textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats. 10th edition. “Saunders”, 2008. 1548 p.
2. Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Edit. by H.R.Adams. Jowa State University Press / AMES. 7-th ed. 1999. 1181 p.
3. Veterinary Forensics: Animal Cruelty Investigations, Ed. Merck M.D., USA Blackwell Publishing, 2007. Nav liel. Latvijas b-kās. Daļēji pieejams: http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118704738
4. McGavin and Zachary (ed) Pathological basis of Veterinary Disease. Mosby (Elseriver), St.Louis, Missouri, USA, 2007. 1476 p.

Papildliteratūra

1. Brand A., Noordhuizen J.P.T.M., Schukken Y.H. Herd Health and Production Management in Dairy Practice. Wageningen: Wageningen Pers, 1996. 420 543 p.
2. Teteris O. Tiesu medicīnas esence. Rīga: Rasa ABC, 2004. 328 591 lpp.
3. Nelson R.W., Couto C.G. Small Animal Internal Medicine. Louis: Mosby. 2-nd ed. 1998.

Periodika un citi informācijas avoti

1. "Australian Veterinary Journal" Australia, 2010. ISSN 0005-0423
2. "Journal of Veterinary Medicine", USA, 2004. ISSN 8750-7943
3. Journal "Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian", USA, 2003. ISSN 0193-1903