Kursa kods Vete6029

Kredītpunkti 2

Pārtikas infekcijas

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozarePārtikas higiēna

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.03.2014

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aivars Bērziņš

Dr. med. vet.

Kursa anotācija

Kursā studē dažādas pārtikas infekcijas, kuras izraisa ģinšu Salmonella, Escherichia, Campylobacter, Listeria, Vibrio u.c. mikroorganismi, pārtikas toksikozes, kuras izraisa Clostridium, Staphylococcus u.c. mikroorganismu toksīni, kā arī vīrusu izraisītās pārtikas infekcijas. Studiju priekšmeta apgūšanas laikā studenti iepazīstas ar šo mikroorganismu īpašībām, noteikšanas iespējām pārtikas produktos, kā arī ar šo mikroorganismu apriti un kontroles pasākumiem visā pārtikas ķēdē. Iepazīstas ar pārtikas izraisītu saslimšanu epidemioloģiskās izmeklēšanas pamatiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par aktuālākajām pārtikas izraisītām infekcijām Latvijā, ES un citur pasaulē; zināšanas par pārtikas izraisīto infekciju ierosinātāju bioloģiskajām īpašībām, to virulenci un patogenitāti; zināšanas par pārtikas infekciju ierosinātāju izplatību un kontroles iespējām pārtikas ķēdē - tests.
• Prasmes identificēt kritiskos posmus pārtikas ražošanas un pārstrādes procesā, kur var notikt kontaminācija ar pārtikas infekciju ierosinātājiem – praktiskais darbs.
• Kompetence piedalīties pārtikas izraisītu infekciju epidemioloģiskajā izmeklēšanā – zinātniskās literatūras studijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Pārtikas infekcijas un toksikozes, to aktualitāte un attīstības dinamika pasaulē – 2h lekcijas.
2. Vispārīga informācija par mikroorganismiem, kuri izraisa uztura toksikoinfekcijas un toksikozes, to iedalījums – 2h lekcijas.
3. Mikroorganismu augšana pārtikas produktos. Iekšējie, ārējie un netiešie faktori – 2h lekcijas.
4. Aktuālāko mikroorganismu raksturojums – 2h lekcijas, 4h praktiskie darbi.
5. Salmonella spp. pārtikas ķēdē- apkārtējā vide, dzīvnieku barība, dzīvnieku organisms, pārtika – 2h lekcijas.
6. Dizentērija. Shigella spp. ierosinātās pārtikas infekcijas – 1h lekcija.
7. Kampilobakterioze. Kampilobakteriozes sastopamība ES valstīs – 2h lekcijas.
8. Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis izraisītās pārtikas infekcijas – 1h lekcija.
9. Patogēnie E. coli. Enterohemorāģiskie, enteroinvazīvie, enteropatogēnie un enterotoksikogēnie E. coli celmi – 1h lekcija.
10. Listerioze. Listeria monocytogenes izraisītās pārtikas infekcijas – 2h lekcijas.
11. Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae un Vibrio vulnificus izraisītās pārtikas infekcijas – 1h lekcija.
12. Citas pārtikas infekcijas: Clostridium perfringens, Bacillus cereus emētiskie un diarētiskie celmi u.c. – 2h lekcijas.
13. Pārtikas izraisītās toksikozes: Clostridium botulinum ne-proteolītiskie un proteolītiskie celmi – 1h lekcija.
14. Vīrusu un prionu ierosinātās pārtikas infekcijas. Norovīrusu grupa – 1h lekcija.
15. Pārtikas izraisītu saslimšanu epidemioloģiskā izmeklēšana – 1h lekcija, 4h prakstiskie darbi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē 80% kontaktstundu. Sekmīgi izpildīti prakstiskie darbi, kā arī noslēguma tests.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi zinātniskās literatūras pētījumi atbilstoši lekcijās un praktiskajos darbos apgūtajām tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktisko darbu uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Ieskaite ar atzīme tiek balstīta uz noslēguma testa rezultātiem, kas tiek vērtēts atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem. Zemākā sekmīgā atzīme tiek piešķirta, ja ir pareizi atbildēti vizmas 50% no visiem jautājumiem.

Pamatliteratūra

1. Hui Y.H., Pierson M.D., Gorham J.R. Foodborne Disease Handbook. 2nd edition. Vol 1: Bacterial Pathogens. New York; Basel: Marcel Dekker, 2001. 2. Jay J.M. Modern Food Microbiology. 6th ed. An Aspen Publication. Maryland, 2000. 625 p. 3. Nikolajeva V. Pārtikas mikrobioloģija. 2.izdevums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 127 lpp.

Papildliteratūra

1. Harrigan F. Laboratory Methods in Food Microbiology. Academic Press, 1998. 2. Berck. P., Bigman D. Food Security and Food Inventories in developing Countries. CAB International, 1993. 3. Microorganisms in Foods 5. Microbial specifications of food pathogens. ICMSF

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Food Microbiology. Published by Elsevier Science. ISSN 0168-1605. Pieejams http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681605 2. Food Control. Published by Elsevier Science. ISSN 0956-7135. Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/09567135 3. Journal of Food Protection. International Association for Food Protection. ISSN 0362-028X

Piezīmes

Obligātais kurss Veterinārmedicīnas fakultātes profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmai "Pārtikas higiēna".