Kursa kods Vete6028

Kredītpunkti 1

Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība IV

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaIekšķīgās slimības202016/11/2011Klīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Laima Liepa

Veterinārmedicīnas doktors

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Veterinārmedicīna”.

Kursa anotācija

Studiju kurss veidots no divām daļām. Iekšķīgās slimības - veterinārmedicīnas klīniskā pamatdisciplīna. Kursa studiju objekti ir: iekšķīgo slimību definējums, epidemioloģija; etioloģija, patoģenēze, klīniskā aina; diagnoze, diferenciāldiagnoze; gaita, prognoze; ārstēšana, profilakse. Īpaša uzmanība pievērsta neatliekamās veterinārās palīdzības sniegšanas jautājumiem. Ganāmpulka veselība - studenti apgūst zinātniski pamatotas atziņas par produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanu, kontroli un veselības problēmu risināšanu rūpnieciskas ražošanas apstākļos.

Rezultāti

Prasmes saprotami un pārliecinoši komunicēt ar sabiedrību par profesionāliem jautājumiem, vadīt savu darbību atbilstoši pastāvošajai likumdošanai, balstoties uz ētisku, pierādījumiem pamatotu, sabiedrības veselību un drošību veicinošu principu ievērošanu; zināšanas par dzīvnieku slimību cēloņiem, patoģenēzi, klīnisko un laboratorisko diagnostiku, klīniskajām pazīmēm, ārstēšanu un profilaksi; ganāmpulka veselības problēmu novēršanu, kompetence iegūt anamnēzes datus par pacientu, veikt dzīvnieku klīnisko izmeklēšanu; sagatavot paraugus laboratoriskām analīzēm un interpretēt iegūtos rezultātus, noteikt diagnozi, veikt drošu un atbilstošu dzīvnieku fiksāciju un ārstnieciskās manipulācijas, sniegt neatliekamo veterinārmedicīnisko palīdzību, analizēt ganāmpulka veselības problēmas.

Kursa plāns

1 Govju ganāmpulka veselības kontrole: jēdziens, pamatprincipi, stratēģija.
2 Govju ganāmpulku veselības kontroles specifika.
3 Izbraukuma nodarbība; patstāvīgais darbs: konkrētas ganāmpulka veselības problēmas risinājums.
4 Izbraukuma nodarbība; patstāvīgais darbs: konkrētas ganāmpulka veselības problēmas risinājums.
5 Izbraukuma nodarbība; patstāvīgais darbs: konkrētas ganāmpulka veselības problēmas risinājums.
6 Izbraukuma nodarbība; patstāvīgais darbs: konkrētas ganāmpulka veselības problēmas risinājums.
7 Patstāvīgā darba prezentācijas, diskusija.
8 Patstāvīgā darba prezentācijas, diskusija.
9 Cūku ganāmpulku veselības kontroles specifika.
10 Izbraukuma nodarbība; patstāvīgais darbs: konkrētas ganāmpulka veselības problēmas risinājums.
11 Izbraukuma nodarbība; patstāvīgais darbs: konkrētas ganāmpulka veselības problēmas risinājums.
12 Izbraukuma nodarbība; patstāvīgais darbs: konkrētas ganāmpulka veselības problēmas risinājums.
13 Patstāvīgā darba prezentācijas, diskusija.
14 Patstāvīgā darba prezentācijas, diskusija. Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

2 (divi) mutiski referāti (prezentācija) un sekmīgi nokārtots mutisks eksāmens.

Mācību pamatliteratūra

1. Radostits O.M., Gay C.C., Hinchcliff K.W., Constable P.D. Veterinary medicine: a textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats. 10th Edition. London: Saunders, 2008. 1548 p.
2. Radostitis O. M. Herd Health: Food animal Production Medicine. 3rd Edition. Philadelphia: Saunders, 2001. 885 p.
3. Ogilvie T.H. Large Animal Internal Medicine. 46h Edition. Baltimore: Williams & Wilkins. 2002. 1735 p.
4. Rebhun W.C. Diseases of Dairy Cattle. Media, PA : Lippincott Williams & Wilkins. 2010. 930 p.

Papildliteratūra

1. Robinsons N. E. Current Therapy in Equine Medicine. W. B. Saunders Company. 1992. 847 p., 1994. 637 p. Nav liel. Latvijas b-kās.
2. The Merck Veterinary Manual. 10-th ed. Whitehouse Station, NJ : Merck & Co, 2005. 2305 p.
3. Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Edit. by H.R.Adams. Jowa State University Press / AMES. 7-th ed. 1995. 1181 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal "Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian", USA, 2003. ISSN 0193-1903.
2. Australian Veterinary Journal" Australia, 2010. ISSN 0005-0423.
3. "Journal of Veterinary Medicine", USA, 2004. ISSN 8750-7943.