Kursa kods Vete6027

Kredītpunkti 1

Iekšķīgās slimības, patoloģija

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā40

Kursa apstiprinājuma datums26.11.2014

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Laima Liepa

Dr. med. vet.

Kursa anotācija

Studentam jāsagatavo informācija par valsts eksāmenā ietvertajām tēmām, kas formulētas konkrētos valsts eksāmena testa jautājumos. Eksāmena laikā tiek pārbaudīts studentu teorētiskās sagatavotības līmenis un spēja savas zināšanas izmantot, domājot par dzīvnieku kā vienotu organismu, konkrētas iekšķīgās slimības un ar to saistīto patoloģisko izmaiņu kontekstā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par dzīvnieku orgānu uzbūvi un funkcijām, slimību cēloņiem, patoģenēzi, klīnisko un laboratorisko diagnostiku, klīniskajām pazīmēm, ārstēšanu un profilaksi; zināšanas par likumdošanu zāļu vielu izmantošanā dzīvnieku ārstēšanā un profilaksē, kā arī tiesu veterinārmedicīnas ekspertīzes veikšanā un dokumentācijas sagatavošanā. –Tests.
Prasmes: saprotami un pārliecinoši komunicēt ar sabiedrību par profesionāliem jautājumiem, vadīt savu darbību atbilstoši pastāvošajai likumdošanai, balstoties uz ētisku, pierādījumiem pamatotu, sabiedrības veselību un drošību veicinošu principu ievērošanu. -
Tests.
Kompetence ievākt anamnēzes datus par pacientu, veikt dzīvnieku klīnisko izmeklēšanu; sagatavot paraugus laboratoriskām analīzēm un interpretēt iegūtos rezultātus, noteikt diagnozi, veikt drošu un atbilstošu dzīvnieku fiksāciju un ārstnieciskās manipulācijas, sniegt neatliekamo veterinārmedicīnisko palīdzību; veikt dzīvnieku autopsiju diagnostiskos nolūkos. – Tests.

Kursa saturs(kalendārs)

Studentu pastāvīgajam darbam plānotas 40 stundas, kurās jāsagatavojas eksāmenam par sekojošām tēmām:
1. Pārskata lekcijas „Sirds un asinsrites sistēmas, elpošanas sistēmas fizioloģija, klīniskā izmeklēšana, slimības”
2. Pārskata lekcijas „Gremošanas sistēmas (t.sk. aknu) fizioloģija, klīniskā izmeklēšana, slimības”
3. Pārskata lekcijas „Stresa reakcijas fizioloģija. Vielmaiņas slimības, to laboratoriskā diagnostika”
4. Pārskata lekcijas „Urīnsistēmas fizioloģija, slimības, to laboratoriskā diagnostika”
5. Pārskata lekcijas „Ādas un centrālās nervu sistēmas slimības”
6. Pārskata lekcijas „Hipovitaminozes un hipomikroelementozes, to klīniskā diagnostika, ārstēšana, profilakse”
7. Pārskata lekcijas „Dzīvnieku saindēšanās ar mikotoksīniem, augu toksiskām vielām, barības līdzekļiem un piedevām. Apkārtējās vides piesārņojums.”
8. Pārskata lekcijas „Govju ganāmpulka veselības kontrole: jaundzīvnieku veselība, govju ēdināšanas kvalitāte, vielmaiņas slimības un reprodukcija”
9. Pārskata lekcijas „Nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu un kortikosteroīdu farmakodinamika, blaknes”
10. Pārskata lekcijas „Zāļu mijiedarbība un izvēles principi dzīvnieku slimību ārstēšanā”
11. Pārskata lekcijas „Dzīvnieku patologanatomisko sekciju veikšana, dokumentācija, paraugu noņemšana un līķu novākšana”
12. Pārskata lekcijas "Iekaisuma veidi, cēloņi, morfoloģija un patoģenēze"
13. Pārskata lekcijas "Elpošanas sistēmas patoloģijas, to morfoloģija un patoģenēze"
14. Pārskata lekcijas "Gremošanas sistēmas patoloģijas, to morfoloģija un patoģenēze"
15. Pārskata lekcijas "Audzēji, to klasifikācija, morfoloģija, patoģenēze un etioloģija"
16. Pārskata lekcijas "Tiesu veterinārmedicīniskā ekspertīze, tās nozīmēšanas kārtība, atzinums”

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Iepriekš jābūt apgūtām un sekmīgi nokārtotām visām studiju programmā paredzētām prasībām. Valsts eksāmens testa veidā. Tests sastāv no 100 teorētiskiem jautājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Atkārtot iepriekš apgūto vielu saistībā ar eksāmenā ietvertiem jautājumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par valst eksāmena testu iegūst, ja pareizi atbidēti ne mazāk kā 65% testa jautājumi.Valsts eksāmena atzīmi veido testa vērtējums izteikts ballēs, vērtējums 10 ballu skalā atbilstoši LLU Studiju nolikumam. Valsts eksāmena testa rezultātus apstiprina Valsts eksāmena komisija.

Pamatliteratūra

1. Radostits O.M., Gay C.C., Hinchcliff K.W., Constable P.D. A text book of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats. 10th Edition, “Saunders”, 2008, 1548 p.
2. Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Edit. by H.R.Adams. Jowa State University Press . AMES. 7-th ed. 1999, 1181 p.
3. Veterinary Forensics: Animal Cruelty Investigations. Ed. Merck M.D., USA Blackwell Publishing, 2007, 460 p.
4. "Pathological basis of Veterinary Disease". Edit. by McGavin and Zachary. Mosby (Elseriver), St.Louis, Missouri, USA, 2007, 1476 p.
5. Dairy Herd Health. Ed. by M. Green. CAB International. 2012, 327 p.

Papildliteratūra

6. Cockcroft P .D. Bovine Medicine. 3rd ed. Wiley & Sons. 2015, 659 p.
7. Radostitis O. M. Herd Health: Food Animal Production Medicine. 3rd Edition. Philadelphia: Saunders. 2001, 885 p.
8. Tiesu medicīnas esence. Teteris O./Rīga, Rasa ABC,2004., 328 lpp.
9. Nelson R.W., Couto C.G. Small Animal Internal Medicine. Mosby, 2-nd ed. 1998.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Veterinary Journal, ISSN 1090-0233
2. Journal of Veterinary Internal Medicine - Wiley Blackwel, ISSN: 1939-1676
3. Equine Veterinary Education. Wiley Blackwell, ISSN:2042-3292
4. Equine Veterinary Journal. Wiley Blackwell, ISSN:2042-3306

Piezīmes

VMF 2. līmeņa profesionālās studiju programmas “Veterinārmedicīna” sastāvdaļa