Kursa kods Vete6025

Kredītpunkti 2

Lipīgās slimības, higiēna

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaInfekcijas slimības un mikrobioloģija26/11/2014Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Anda Valdovska

Veterinārmedicīnas doktors

author asoc. prof.

Kaspars Kovaļenko

Veterinārmedicīnas doktors

Piezīmes

Obligāts Valsts eksāmens otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Studentam jāsagatavo informācija par valsts eksāmenā ietvertajām tēmām, kas formulētas konkrētos valsts eksāmena testa jautājumos un teorētiskos dzīvnieku klīnisko gadījumu aprakstos. Eksāmena laikā pārbauda studentu teorētiskās sagatavotības līmeni un spējas savas zināšanas izmantot, domājot par dzīvnieku kā vienotu organismu un saistībā ar ārējo vidi, no dzīvniekiem iegūtās pārtikas kvalitāti, lipīgo slimību ierobežošanu un normatīvo aktu izmantošanu pārtikas un veterinārajā dienestā.

Rezultāti

• Zināšanas par dzīvnieku mītnes mikroklimata fizikālajām, klimatiskām un bioloģiskām īpašībām, ūdens un lopbarības kvalitāti, pārtikas infekcijām, toksikozēm, higiēnas un inspekcijas nosacījumiem, infekcijas un invāziju slimību izpratni un to ierobežošanas, apkarošanas normatīvo bāzi.
• Prasmes strādāt ar ES, ZM, PVD un veselības organizāciju izstrādātajiem un ieviestiem cilvēku, dzīvnieku aizsardzības normatīvajiem dokumentiem, infekcijas un invāzijas slimību apkarošanas instrukciju nosacījumiem.
• Kompetence novērtēt un rast risinājumu dažādu infekcijas, invāzijas slimību, toksikožu ārtēšanā, profilaktisko pasākumu veikšanā, veselīgas pārtikas ražošanā, novērtēt un atrisināt dzīvnieku veselības un labturības problēmas.

Kursa plāns

1 LR MK noteikumi dzīvnieku labturībā.
2 Augsnes un ūdens bioloģisko īpašību zoohigiēniskā nozīme.
3 Dzīvnieku transportēšana uz kautuvēm. Pirmskaušanas turēšana. Dzīvnieku kaušanas tehnoloģijas.
4 Aktuālākās pārtikas infekcijas un pārtikas toksikozes.
5 Piena bakterioloģiskais un ķīmiskais piesārņojums.
6 Toksiskās vielas pārtikā.
7 Pārtikas kontrole Latvijā un Eiropā.
8 Cilvēkiem bīstamākās dzīvnieku infekcijas slimības. Zoonozes.
9 Mājas/istabas dzīvnieku bīstamākās infekcijas slimības.
10 Infekcijas slimības, kas būtiski ietekmē dzīvnieku produkciju un atražošanu.
11 Latvijā biežāk sastopamās parazitozes - zoonozes.
12 Dzīvnieku protozoozes un to izplatība.
13 Arahnoentomozes.
14 Dzīvnieku helmintožu problēma Latvijā.
15 LR Pārtikas un veterinārā dienesta institūcijas, inspektori.
16 LR Pārtikas un veterinārajā dienestā izmantojamo normatīvo aktu bāze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens divās daļās: 1) rakstiski – tests ar 100 jautājumiem, uz kuriem jāsniedz ne mazāk kā 60% pareizu atbilžu un 2) mutiski – situācijas analīze, kas sekmīgi atbildēta pie Valsts eksāmenu komisijas. Jābūt ne mazāk kā 60% pareizu atbilžu testā un sekmīgi atbildētai situācijas analīzei. Valsts eksāmens novērtēts ar atzīmi 10 baļļu skalā vadoties pēc testa un situācijas analīzes rezultāta vērtējuma.

Mācību pamatliteratūra

1. Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. 1 daļa. Jelgava: LLU, 2001. 127 lpp.
2. Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. 2. daļa. Jelgava: LLU, 2001. 214 lpp.
3. Keidāns P., Krūklīte A. Mājdzīvnieku parazitāro slimību diagnostika un profilakse. Jelgava: LLU, 2008. 136 lpp.
4. Forsythe S.J., Hayes P.R. Food Hygiene, microbiology and HACCP. 3d ed. [tiešsaiste]. Gaithesburg: Aspen Publications, 1998. 449 p. [skatīts 15.12.2014.]. Pieejams: http://www.free-ebooks.com/author/P.R.-Hayes,-S.J.-Forsythe

Papildliteratūra

1. Lindberga Z. Higiēna. Rīga: Zvaigzne, 1991. 355 367 lpp.
2. Kļaviņš M., Roska A. Toksiskās vielas vidē. Rīga: Latvijas Universitāte, 1998. 159 lpp.
3. Greene C.E. 2006. Infectious diseases of the dog and cat., St. Louis, Missouri: Saunders Elsevier, 1387 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Food Microbiology. [tiešsaiste]. Published by Elsevier Science. ISSN 0168-1605. [skatīts 15.12.2014.]. Pieejams ScienceDirect datubāzē LLU tīklā http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681605
2. Veterinary Research - A Journal on Animal Infection. EDP Sciences. ISSN: 1297-9716 (online) ISSN 0928-4249 (print). [skatīts 15.12.2014.]. Pieejams: http://www.veterinaryresearch.org/
3. Food Control. Published by Elsevier Science. [tiešsaiste]. ISSN 0956-7135. [skatīts 15.12.2014.]. Pieejams ScienceDirect datubāzē LLU tīklā: http://www.sciencedirect.com/science/journal/09567135