Kursa kods Vete6023

Kredītpunkti 3

Fizioloģija II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaFizioloģija60283220/04/2011Preklīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aija Ilgaža

Veterinārmedicīnas doktors

Priekšzināšanas

Vete6008, Morfoloģija

Z000078, Bioķīmijas pamati

Piezīmes

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Fizioloģija ir fundamentāla bioloģijas zinātne, kas pēta organisma dzīvības procesu fizioloģiskos pamatus - šūnu, atsevišķu orgānu un orgānu sistēmu funkcijas, to savstarpējās sakarības un regulācijas mehānismus. Fizioloģija ir visu veterinārmedicīnas disciplīnu teorētiskais pamats.

Rezultāti

Pēc studiju kursu pabeigšanas studentiem būs: zināšanas par šūnu, audu atsevišķu orgānu un orgānu sistēmu darbību, to funkciju savstarpējo saistību un regulācijas mehānismiem; iegūta prasme izprast fizioloģiskās norises dzīvnieku organismā un analizēt to objektīvās izpausmes; būs kompetence pielietot iegūtās teorētiskās un lietišķās zināšanas studijās- īpaši laboratoriskajā diagnostijkā un klīnisko priekšmetu studijās..

Kursa plāns

1 Elpošanas fizioloģija. Elpošanas gāzu apmaiņa un transports. Elpošanas neirohumorālā regulācija.
2 1. kolokvijs - elpošanas fizioloģija. Iekšējā sekrēcijas fizioloģija.
3 Vairogdziedzera, epitēlijķermenīšu, aizkuņģa dziedzera, virsnieru iekšējā sekrēcija.
4 Hipofīzes, epifīzes, aizkrūts dziedzera, dzimumdziedzeru endokrīnā funkcija.
5 2. kolokvijs - iekšējā sekrēcijas fizioloģija. Gremošanas fizioloģija. Procesi mutes dobumā, kuņģī.
6 Vemšana. Gremošanas īpatnības zirga un cūkas kuņģī.
7 Gremošanas īpatnības atgremotāju kuņģī. Gremošanas procesi tievajās un resnajās zarnās.
8 Uzsūkšanās gremošanas kanālā. Ekskretorā funkcija.
9 3. kolokvijs - gremošanas fizioloģija. Termoregulācija.
10 4. kolokvijs - termoregulācija. Vielu un enerģijas maiņa. Olbaltumvielu, ogļhidrātu un tauku maiņa.
11 Ūdens un minerālvielu maiņa.
12 5. kolokvijs - vielu un enerģijas maiņa. Izvadorgānu fizioloģija.
13 Nieru fizioloģija.
14 6.kolokvijs - izvadorgānu fizioloģija. Sievišķodzimumorgānu morfofunkcionālais raksturojums.
15 Vīrišķo dzimumorgānu morfofunkcionālais raksturojums.
16 7. kolokvijs - vairošanās fizioloģija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ceturtā semestra laikā studentam jāizstrādā visi laboratorijas larbi, sekmīgi jānokārto septiņi kolokviji un semestra beigās jāaizstāv iztrādāto laboratorijas darbu protokoli. Studiju kursu beidz ar eksāmenu.

Mācību pamatliteratūra

1. Valtneris A. Cilvēka fizioloģija. Rokasgrāmata. Otrais izdevums. Rīga, Zvaigzne ABC, 2009., 252 lpp.
2. Aberberga-Augskalne L., Koroļova O. Fizioloģija ārstiem. Rīga, SIA „Medicīnas apgāds”, 2007., 516.lpp.
3. Cunningham J. (ed) Textbook of veterinary physiology. USA, Philadelphia: W.B.Saunders company, 2006., pp. 621.
4. Garančs A. Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs. Rīga, 2006., 340 lpp.

Papildliteratūra

1. Melfi V., Hosey G., Pankhurst S. Zoo Animals: Behaviour, Management and Welfare. Oxford University Press. 2009., pp. 661.
2. Denbow M. D., Akers R. M. Anatomy and Physiology of Domestic Animals illustrated edition. IIowa State University Press, 2009., pp. 654.
3. Lejniece S. Klīniskā hematoloģija.- Rīga, Nacionālais apgāds, 2005., 324 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinārais žurnāls. Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvaiss biļetens. Rīga: Latvijas Veterinārārstu biedrība. ISSN 1407-0065.
2. Journal of animal science. ISBN 1525-3163, USA.
3. The veterinary journal. ISSN 0233, Great Britain.