Kursa kods Vete6021

Kredītpunkti 20

Maģistra darbs

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozarePārtikas higiēna

Kopējais stundu skaits kursā800

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits800

Kursa apstiprinājuma datums08.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anda Valdovska

Dr. med. vet.

Kursa anotācija

Maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - definēt pētījuma jomas aktualitāti, izvēlēties pētnieciskās metodes – aizstāvēts maģistra darbs;
Prasmes - identificēt pārtikas nekaitīguma riska cēloņus, interpretēt pētījuma rezultātus - aizstāvēts maģistra darbs;
Kompetence - organizē pētījumus ar pārtikas higiēnu un nekaitīgumu saistītās jomās - aizstāvēts maģistra darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Maģistra darba iesniegšana plaģiāta kontrolei, sagatavošanās aizstāvēšanai, maģistra darba recenzija un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Maģistra darba aizstāvēšana.
MEK vērtējums – piešķirt profesionālo maģistra grādu pārtikas higiēnā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zinātniskās literatūras studijas un pētnieciskā darba veikšana, noformēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Maģistra darba priekš-aizstāvēšana notiek VMF Pārtikas un vides higiēnas institūta paplašinātajā sēdē.
Maģistra darba aizstāvēšanai tiek pielaisti, ja sēdē klātesošo docētāju balsojums ir pozitīvs.
Maģistra darbam jābūt izstrādātam laikā un pilnā apjomā, noformētam atbilstoši prasībām, izskatītam priekš-aizstāvēšanas komisijā.
Maģistra darbs jāiesniedz PVHI un jāaizstāv pie maģistra eksāmenu komisijas (MEK). Maģistra eksāmenu komisija, ņemot vērā darba aizstāvēšanu un divas recenzentu recenzijas, novērtē maģistra darbu (pozitīvi ar ieskaiti) un lemj par maģistra grāda piešķiršanu.

Piezīmes

Obligātais kurss Veterinārmedicīnas fakultātes profesionālās augstākās izglītības (pilna un nepilna laika) maģistra studiju programmai "Pārtikas higiēna"