Kursa kods Vete6003

Kredītpunkti 1.50

Etoloģija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaFizioloģija5012182020/04/2011Klīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dace Keidāne

Veterinārmedicīnas doktors

Piezīmes

Kurss iekļauts VMF Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Veidot studentiem priekšstatu par dzīvnieku uzvedības bioloģiskajiem pamatiem, cēloņiem un mehānismiem. Iegūt zināšanas par mājdzīvnieku sugai raksturīgām uzvedības īpatnībām un uzvedības koriģēšanas metodēm.

Rezultāti

•zināšanas par dzīvnieku uzvedības veidošanās pamatprincipiem un veidiem dažādu sugu mājdzīvniekiem;
•prasmes novērtēt un atšķirt normālu, sugai raksturīgu dzīvnieku uzvedību no patoloģiskas vai kaitnieciskas;
•kompetences jautājumos par dažādu sugu dzīvnieku uzvedības veidiem. Spēja konsultēt dzīvnieku īpašniekus par viņu dzīvniekiem atbilstošiem turēšanas apstākļiem.

Kursa plāns

1 Ievads. Etoloģijas vēsture. Nobela prēmijas laureāti etoloģijā. Dzīvnieku uzvedības pētīšanas metodes.
2 Maņu orgānu nozīme dzīvnieku uzvedībā.
3 Termoregulācija.
4 Uzvedības veidošanās.
5 Imprintings. Instinkti. Hierarhija.
6 Feremoni, alomāni.
7 Kopienu organizācija. Iedzimtība un vide.
8 Barošanās paradumi dažādām mājdzīvnieku sugām.
9 Bioloģiskie ritmi, miegs.
10 Uzvedības veidošanās.
11 Agresiju iedalījums.
12 Reproduktīvā uzvedība.
13 Dzīvnieku novecošanās un ar to saistītās izmaiņas uzvedībā.
14 Ķermeņa valoda. Temperamenti, to novērtēšana.
15 Tradicionālie un alternatīvie apmācības veidi.
16 Nevēlamas uzvedības veidi starp dažādām mājdzīvnieku sugām.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 85% no nodarbībām, jābūt uzrakstītiem visiem kontroldarbiem, aktīvi jāpiedalās semināros un un jānokārto gala pārbaudījums.

Mācību pamatliteratūra

1. Broom D., M and Fraser A.F. Domestic animal behaviour and welfare, 4th edition. 2007., 710 p.
2. Аскью Г.Р. Проблемы поведения собак и кошек. Аквариум, Москва, 2003, 622 с.
3. Уитни Л. Ф. Психология собаки, основы дрессировки собак. 1997, 308 с.
4. Фарленд Д.М. Поведение животных (психобиология, этология и эволюция). Москва, Мир, 1988., 518 с.

Papildliteratūra

1. Hosey G., et al. Zoo animal behaviour, managment and welfare. 2009., 614 p.
2. Wyatt T.D. Pheremones and animal behaviour: Communication by smell and taste. 2003., 815 p.
3. Lapiņa H. Suns, kuru mīlam. R., ”Avots”, 1992., 172 lpp.