Kursa kods Vete5013

Kredītpunkti 2

Pārtikas aprites kontrole

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2020

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anda Valdovska

Dr. med. vet.

Kursa anotācija

Maģistranti iepazīstas ar Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, ar starptautiskajiem principiem pārtikas nekaitīguma un kvalitātes vērtēšanā, kā arī atbildību par to ievērošanu un kontroles mehānismiem. Studiju kurss aptver jomas, kas saistītas ar pārtikas higiēnas, kvalitātes un nekaitīguma principiem, pārtikas marķēšanu, pārtikas oficiālo kontroli, patērētāju tiesību aizsardzību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par normatīvo aktu izstrādes un piemērošanas kārtību, principiem pārtikas nekaitīguma un kvalitātes vērtēšanā. 2 testi
Prasmes novērtēt uzņēmuma darbības atbilstību visos pārtikas ražošanas un izplatīšanas posmos; Semināra nodarbības

Kompetence pieņemt lēmumus pārtikas uzņēmumos pārtikas kvalitātes un nekaitīguma nodrošināšanai. Mājas darbu prezentācijas semināra nodarbībās

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pārtikas tirgzinību priekšmets, tā nozīme. Starptautiskie principi tirdzniecībā ar pārtiku. Pārtikas likumdošana Eiropas Savienībā un Latvijā. / Iepazīšanās ar ES pārtikas likumdošanas datubāzi. 4 h lekcija un 1 h seminārs;
2. Pārtikas kvalitātes regulēšanas principi. Pārtikas marķēšana, pārtikas piedāvāšana izplatīšanai, pārtikas reklamēšana. / Marķēšanas prasību analīze, uzdevums par ātrās brīdināšanas sistēmu. 3 h lekcija un 3 h seminārs;
3. Nekaitīguma prasības pārtikai un dzeramajam ūdenim. Higiēnas prasības pārtikai./ Specifiskās marķēšanas prasības. 1.TESTS. 3 h lekcija un 3 h seminārs;
4. Rīcība ar izplatīšanai nederīgu pārtiku; pārtikas uzņēmuma atbildība; paškontrole pārtikas uzņēmumā./ Vispārīgās un specifiskās prasības pārtikas uzņēmumiem. 3 h lekcija un 3 h seminārs;
5. Pārtikas valsts uzraudzība un kontrole. / Lēmums par pārtikas produkta izplatīšanas apturēšanu, par pārtikas produkta iznīcināšanu, par pārtikas uzņēmuma darbības apturēšanu. 2 h lekcija un 4 h seminārs;

6. Patērētāju tiesību aizsardzība / Lēmums par pārtikas uzņēmuma amatpersonu administratīvo sodīšanu. 2.TESTS. 1 h lekcija un 2 h seminārs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums nav obligāts.
Sekmīgi nokārtoti 2 (divi) testi.
Kavēto praktisko nodarbību darbi ir jāatrāda mācībspēkam līdz nākošās nedēļas nodarbībai.
Gala pārbaudījums – ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbu uzdevumus novērtē saskaņā ar praktiskajos darbos noteiktajiem uzdevumiem.
LV un ES likumdošanas aktu, lekciju un semināra darbu pierakstu studijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Tests tiek organizēts rakstiski (atvērtie jautājumi un jautājumi ar dotiem atbilžu variantiem). Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaiti”, visiem semināra darbu uzdevumiem jābūt izpildītiem.
Kopīgā ieskaites atzīme tiek aprēķināta kā vidējā atzīme no testa vērtējumiem.

Pamatliteratūra

Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F. (2002) Food quality management. The NL: Wageningen pers., 323 p.

Papildliteratūra

1. PVD kvalitātes sistēmas dokumenti.
2. ES un LV likumdošanas dokumenti.
3. Codex Alimentarius standarti.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.likumi.lv;
2. https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv

Piezīmes

Obligātais kurss Veterinārmedicīnas fakultātes profesionālās augstākās izglītības (pilna un nepilna laika) maģistra studiju programmai "Pārtikas higiēna"