Kursa kods Vete5012

Kredītpunkti 2.50

Veterinārā darba organizācija II

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Veterinārmedicīna zinātne50302021/03/2018Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Lelde Tītmane

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

Priekšzināšanas

Vete2021, Veterinārā darba organizācija I

Papildliteratūra

1. http://www.pvd.gov.lv/#jump

Periodika un citi informācijas avoti

1. https://www.zm.gov.lv/
2. http://www.oie.int/

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas procesu; normatīvo aktu veidiem Eiropas Savienībā un Latvijā; normatīvo aktu būtiskākajām prasībām attiecībā uz darbībām dzīvnieku infekciju slimību kontroles jomā; dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas prasībām; veterināro zāļu reģistrēšanas, izplatīšanas, lietošanas un dokumentēšanas kārtību; dzīvnieku barības veidiem, to kvalitātes un drošuma prasībām; rīcības principiem ar dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atkritumu apsaimniekošanu veterinārmedicīnas prakses iestādēs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetence) un to vērtēšana Zināšanas - izpratne par saistošo likumdošanu un tās piemērošanu; valsts veterināro uzraudzību un tās principiem; praktizējošo veterinārārstu tiesībām, pienākumiem un atbildību – 5 kontroldarbi.
Prasmes atrast un konkrētajam gadījumam atbilstoši izmantot savā darbā attiecīgos Latvijas un Eiropas Savienības normatīvos aktus – praktiskie darbi.
Kompetence zināt un ievērot normatīvo aktu prasības, veicot veterinārmedicīnisko praksi; strādājot valsts veterinārās un pārtikas drošības politikas un uzraudzības iestādēs; citās jomās, kas saistītas ar dzīvnieku turēšanu, transportēšanu, tirdzniecību; zāļu ražošanu, izmēģināšanu, izplatīšanu, lietošanu; dzīvnieku barības izplatīšanu, lietošanu; rīcību ar dzīvnieku blakusproduktiem.

Kursa plāns

1. Veterinārā darba organizācijas priekšmets, tā nozīme un saturs. Veterinārārsta loma sabiedrībā. 3 h
2. Likumdošanas sistēma Latvijā. Normatīvo aktu veidi Latvijā. Veterinārmedicīnas likums. 4 h
3. Eiropas Savienības izveidošanās, uzbūve, galvenās institūcijas. Likumdošanas process Eiropas Savienībā. Normatīvo aktu izstrāde, to veidi Eiropas Savienībā. 4 h
4. Kontroldarbs. Lolojumdzīvnieku identifikācija, reģistrācija 3 h
5. Lauksaimniecības dzīvnieku (ganāmpulku) apzīmēšana/identifikācija un reģistrācija 3 h
6. Lolojumdzīvnieku nekomerciāla pārvietošana 3 h
7. Sacensības, tirgi, izsoles, izstādes ar dzīvnieku piedalīšanos 2 h
8. Kontroldarbs. Dzīvnieku infekciju slimību valsts uzraudzība 4 h
9. Dzīvnieku infekciju slimību valsts uzraudzības programmas un plāni. 3 h
10. Dzīvnieku barības aprite, tās regulējums Latvijā 4 h
11. Kontroldarbs. Veterinārās prakses, to veidi. 3 h
12. Zāles veterinārmedicīnas prakses iestādēs, to aprite 4 h
13. Kontroldarbs. Atkritumi, to apsaimniekošana veterinārmedicīnas prakses iestādēs. 3 h
14. Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, to aprite. 4 h
15. Kontroldarbs. Ar veterinārmedicīnu saistītās jomas zinātnē – institūti, laboratorijas, zāļu izpēte. 3 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti pieci kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga normatīvo aktu izpēte pēc praktiskajos darbos noteiktajiem uzdevumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, visiem kontroldarbiem ir jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. https://likumi.lv
2. https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv