Kurs-Code Vete5009

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)19.03.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Evita Straumīte

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kārkliņa D., Ciproviča I. Pārtikas produktu tehnoloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 93 lpp.
2. Galoburda R., Rakčejeva. Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi. Jelgava: LLU, 2008. 94 lpp.
3. Kārkliņa D., Ciproviča I., Beitāne I. Pārtikas produkti ar funkcionālajām sastāvdaļām: teorētiskais materiāls studiju kursa „Pārtikas funkcionālās īpašības” apguvei. Jelgava: LLU, 2008. 50 lpp.
4. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Biodegradējamie iepakošanas materiāli pārtikas industrijā. Jelgava: LLU, 2008. 105 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Handbook of meat processing. Editor Fidel Toldrá. Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2010. 566 p.
2. Dairy processing: improving quality. Edited by Gerrit Smit. Cambridge: Woodhead publishing Limited; Boca Raton etc.: CRC Press, 2003. 546 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Food Packaging and Shelf Life. Imprint: ELSEVIER. ISSN: 2214-2894
2. Food and Bioproducts Processing. Published by Elsevier Science. ISSN (printed): 0960-3085. ISSN (electronic): 1744-3571. Pieejams LLU FB datubāzē Science Direct datubāzē http://www.sciencedirect.com/science/journal/09603085