Код курса Vete5009

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса19.03.2014

Разработчик курса

author

Evita Straumīte

Учебная литературa

1. Kārkliņa D., Ciproviča I. Pārtikas produktu tehnoloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 93 lpp.
2. Galoburda R., Rakčejeva. Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi. Jelgava: LLU, 2008. 94 lpp.
3. Kārkliņa D., Ciproviča I., Beitāne I. Pārtikas produkti ar funkcionālajām sastāvdaļām: teorētiskais materiāls studiju kursa „Pārtikas funkcionālās īpašības” apguvei. Jelgava: LLU, 2008. 50 lpp.
4. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Biodegradējamie iepakošanas materiāli pārtikas industrijā. Jelgava: LLU, 2008. 105 lpp.

Дополнительная литература

1. Handbook of meat processing. Editor Fidel Toldrá. Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2010. 566 p.
2. Dairy processing: improving quality. Edited by Gerrit Smit. Cambridge: Woodhead publishing Limited; Boca Raton etc.: CRC Press, 2003. 546 p.

Периодика и другие источники информации

1. Food Packaging and Shelf Life. Imprint: ELSEVIER. ISSN: 2214-2894
2. Food and Bioproducts Processing. Published by Elsevier Science. ISSN (printed): 0960-3085. ISSN (electronic): 1744-3571. Pieejams LLU FB datubāzē Science Direct datubāzē http://www.sciencedirect.com/science/journal/09603085