Kursa kods Vete5007

Kredītpunkti 2

Sensoro sistēmu fizioloģija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Veterinārmedicīna zinātneFizioloģija4083220/04/2011Preklīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aija Ilgaža

Veterinārmedicīnas doktors

Priekšzināšanas

Biol1021, Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Papildliteratūra

1. Satter D. Fundamentals of Veterinary ophthalmology. W.B. Saunders company, third edition, 2004., pp. 376.
2. Denbow M. D., Akers R. M. Anatomy and Physiology of Domestic Animals illustrated edition. ISBN-13: 9780813803296, ISBN-10: 0813803292; Iowa State University Press, 2009, pp. 654.
3. Petersen S. Crispin S. BSAVA Manual of smol animal Ophtalmolody. 2006., pp. 157.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Journal of Animal Science (JAS). American Society of Animal Science. Print ISSN: 0021-8812; Online ISSN: 1525-3163.
2. Veterinary Ophthalmology , USA ISSN: 1463-5216
3. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, UK ISSN: 0931-2439

Piezīmes

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Veterinārmedicīna", izvēles kurss.

Kursa anotācija

Izvēles studiju priekšmets „Sensoro sistēmu fizioloģija” dod iespēju studentiem papildināt zināšanas par maņu orgānu (jeb analizatoru) uzbūvi un funkcijām, palīdz izprast redzes, dzirdes, ožas, garšas kā arī sāpju, temperatūras, līdzsvara un citu sajūtu uztveršanu, iegūtās informācijas analīzi, sajūtu formēšanu un to savstrpējās ietekmes. Šis studiju priekšmets ir nepieciešams tālākām oftolmoloģijas, neiroloģijas un stomatoloģijas studijām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Padziļinātas zināšanas par dažādu maņu orgānu darbību dzīvniekiem: informācijas ieguvi, tās tālāko analīzi un sajūtu formēšanos CNS; prasmes izvērtēt atsevišķu sajūtu rašanās iemeslus, rezultātus un iespējamās sekas; kompetence pielietot iegūtās zināšanas savas profesionālās darbības specializēšanā un pilnveidošanā.

Kursa plāns

1 Ievads. Sensoro sistēmu perifērā daļa, vadītājdaļa un centrālā daļa. Speciālās un somatoviscerālās maņas.
2 Redzes sensorā sistēma.
3 Redzes īpatnības dažādu sugu dzīvniekiem
4 Dzirdes sensorā sistēma.
5 Dzirdes īpatnības dažādu sugu dzīvniekiem
6 Vestibulārā sistēma.
7 Ožas sensorā sistēma.
8 Garšas sensorā sistēma.
9 Garšas un ožas nozīme un īpatnības dažādu sugu dzīvniekiem.
10 Somatoviscerālās maņas.
11 Ādas sensorā sistēma.
12 Proprioceptīvā sistēma.
13 Visceroceptīvā sensorā sistēmas.
14 Sāpju jeb nociceptīvā sensorā sistēma.
15 Sāpju antinociceptīvā sistēma. Sāpju fizioloģiskā nozīme.
16 Organisma kompleksa reakcija uz sāpēm.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 85% no nodarbībām. Jāizstrādā un prezentācijas veidā jāaizstāv viens patstāvīgais darbs,sekmīgi jāuzraksta viens gala pārbaudījums. Gala vērtējums - ieskaite ar atzīmi. Vērtējums ir atkarīgs no semestra darba kumulatīvā vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Aberberga-Augskalne L., Koroļova O. Fizioloģija ārstiem. Rīga, SIA „Medicīnas apgāds”, 2007., 516.lpp.
2. Valtneris A. Cilvēka fizioloģija. Rokasgrāmata. Otrais izdevums. Rīga, Zvaigzne ABC, 2009., 252 lpp.
3. Brūveris Z., Mājdzīvnieku anatomija. Rīga, SIA „Medicīnas apgāds”, 2007., 783 lpp.
4. Смирнов В.М., Budыluna С. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность. Москва, Academia, 2001, 303. стр