Kursa kods Vete4118

Kredītpunkti 1

Pārnēsājamās slimības, higiēna

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Anda Valdovska

Dr. med. vet.

author lekt.

Ivars Lūsis

Augstākā izglītība(līm.)

author prof.

Kaspars Kovaļenko

Dr. med. vet.

Kursa anotācija

Studentam jāsagatavo informācija par valsts eksāmenā ietvertajām tēmām, kas formulētas konkrētos testa jautājumos un teorētiskos klīnisko gadījumu vai situāciju aprakstos. Eksāmena laikā pārbauda studentu teorētiskās sagatavotības līmeņus un spējas savas zināšanas izmantot, domājot par dzīvnieku kā vienotu organismu un saistībā ar ārējo vidi, no dzīvniekiem iegūtās pārtikas kvalitāti, pārnēsājamo slimību ierobežošanu un normatīvo aktu izmantošanu Pārtikas un veterinārajā dienestā un uzņēmumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina/ Pārzina dzīvnieku mītnes mikroklimata fizikālās un bioloģiskās īpašības, klimata un tehnoloģijas ietekmi, ūdens un lopbarības kvalitāti, pārtikas infekcijas, toksikozes, higiēnas un inspekcijas nosacījumus, infekcijas un invāziju slimību izpratni un to ierobežošanas, apkarošanas normatīvo bāzi.
Prot plānot un veikt savu profesionālo darbu saskaņā ar Eiropas Savienības institūciju, Zemkopības ministrijas, Pārtikas un veterinārā dienesta un veselības organizāciju izstrādātajiem un ieviestiem cilvēku, dzīvnieku aizsardzības normatīvajiem dokumentiem, infekcijas un invāzijas slimību apkarošanas kārtību. Spēj novērtēt un rast risinājumu dažādu infekcijas slimību, invāzijas slimību, toksikožu ārstēšanā, profilaktisko pasākumu veikšanā, veselīgas pārtikas ražošanā, novērtēt un atrisināt dzīvnieku veselības un labturības problēmas. Vērtēšanas metode – daudzizvēļu tests un gadījumu analīze.

Kursa saturs(kalendārs)

1. LR MK noteikumi par dzīvnieku labturību – 2h.
2. Augsnes un ūdens bioloģisko īpašību zoohigiēniskā nozīme– 2h.
3. Dzīvnieku transportēšana uz kautuvēm. Pirmskaušanas turēšana. Kaušanas tehnoloģijas– 2h.
4. Aktuālākās pārtikas infekcijas un pārtikas toksikozes– 4h.
5. Piena bakterioloģiskais un ķīmiskais piesārņojums– 2h.
6. Toksiskās vielas pārtikā– 2h.
7. Pārtikas kontrole Latvijā un Eiropā– 2h.
8. Cilvēkiem bīstamākās dzīvnieku infekcijas slimības. Zoonozes – 4h.
9. Mājas/istabas dzīvnieku bīstamākās infekcijas slimības– 2h.
10. Infekcijas slimības, kas būtiski ietekmē dzīvnieku produkciju un atražošanu– 2h.
11. Latvijā biežāk sastopamās parazitozes – zoonozes – 4h.
12. Dzīvnieku protozoozes un to izplatība – 4h.
13. Arahnoentomozes – 2h.
14. Dzīvnieku helmintožu problēma Latvijā– 2h.
15. LR Pārtikas un veterinārā dienesta institūcijas, inspektori– 2h.
16. LR Pārtikas un veterinārajā dienestā un uzņēmumos izmantojamo normatīvo aktu bāze– 2h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Iepriekš jābūt apgūtām un sekmīgi nokārtotām visām studiju programmā paredzētām prasībām;
Valsts eksāmens kombinētā veidā: tests ar 100 teorētiskiem jautājumiem un mutiska atbilde par dotā gadījuma vai situācijas analīzi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Darbs ar literatūru gatavojoties eksāmena nokārtošanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Valsts eksāmenu veido divas daļas: 1) rakstiskā daļa – tests ar 100 jautājumiem, uz kuriem jāsniedz ne mazāk kā 65% pareizu atbilžu un 2) mutiskā daļa – situācijas analīze, kas jāatbild pie Valsts pārbaudījuma komisijas. Abas daļas jānokārto ar sekmīgu vērtējumu. Eksāmena atzīme tiek rēķināta kā aritmētiskais vidējais no testā un situācijas analīzē iegūtajām atzīmēm, decimāldaļas noapaļojot testa atzīmes virzienā. Valsts eksāmena atzīme ir vērtējums 10 ballu skalā atbilstoši LLU Studiju nolikumam.
Valsts eksāmena rezultātus apstiprina Valsts eksāmena komisija

Pamatliteratūra

1. Keidāns P., Krūklīte A. Mājdzīvnieku parazitāro slimību diagnostika. Jelgava: LLU, 2008. 136 lpp.
2. Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. 1 daļa. Jelgava: LLU, 2001. 127 lpp.
3. Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. 2. daļa. Jelgava: LLU, 2001. 214 lpp.
4. Lindberga Z. Higiēna. Rīga: Zvaigzne, 1991. 355 lpp.
5. Zālītis L. Zoohigiēna. Rīga: Zvaigzne, 1976. 327 lpp.
6. Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F. Food quality management. Wageningen: Wageningen pers., 2002. 323 p.
7. Deshpande S.S. Handbook of Food Toxicology. California: Idetek Inc, 2002. 920 p.    
8. Forsythe S.J., Hayes P.R. Food Hygiene, microbiology and HACCP. 3d ed. Aspen Publications, 1998. 449 p. Pieejams: http://www.free-ebooks.com/author/P.R.-Hayes,-S.J.-Forsythe
9. Lelieveld H.L.M., Mostert M.A. Handbook of hygiene control in the food industry. CRC Press, 2005. 744 p. Pieejams:
http://firatozel.files.wordpress.com/2011/08/handbook_of_hygiene_control_in_the_food_industry.pdf
10. Hui, Y.H., Pierson, M.D., Gorham, J.R. Foodborne Disease Handbook. 2nd edition. Vol 1: Bacterial Pathogens. Marcel Dekker, Inc., 2001.

Papildliteratūra

1. Jones A.L., Dargan P.I. Toxicology. Churchill Livingstone, 2001. 162 p.
2. Day M.J., Schultz R.D. Veterinary Immunology: principles and practice. Manson Publishing Ltd, 2011. 256 p. 
3. Gracey J., Collins D.S., Huey R. Meat hygiene. 10th edition. WB Saunders. 1999.
4. Infectious diseases of the dog and cat. St. Louis, Missouri: Saunders Elsevier. 1387 p.
5. Jay J.M. Modern Food Microbiology. 6th Edition. An Aspen Publication. Maryland. 2000. 679 p.
6. Kļaviņš M., Roska A. Toksiskās vielas vidē. Rīga: Latvijas Universitāte, 1998. 159 lpp.
7. Liguts V. Toksikoloģijas rokasgrāmata. Rīga: Nacionālais medicīnas apgāds, 2002. 1070 lpp.
8. Lindberga Z. Higiēna. Rīga: Zvaigzne, 1991. 367 lpp.
9. Timoney J.F., Gillespie J.H., Scott F.WW., Barlough J.E. Hagan and Bruner`s Microbiology and Infectious Diseases of Domestic Animals. 8-th ed. 1988. 951 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Food Microbiology. Published by Elsevier Science. ISSN 0168-1605. Pieejams ScienceDirect datubāzē LLU tīklā http://sciencedirect.com/journal/international-journal-of-food-microbiology
2. Veterinary Research - A Journal on Animal Infection. EDP Sciences. ISSN: 1297-9716. ISSN 0928-4249. Pieejams: http://www.veterinaryresearch.org/
3. Food Control. Published by Elsevier Science. ISSN 0956-7135. Pieejams ScienceDirect datubāzē LLU tīklā: https://www.sciencedirect.com/journal/food-control

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmā Veterinārmedicīna.