Kursa kods Vete4115

Kredītpunkti 3

Parazitoloģija un invāzijas slimības II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Veterinārmedicīna zinātneParazitoloģija60303017/02/2016Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dace Keidāne

Veterinārmedicīnas doktors

author vieslekt.

Anna Krūklīte

Veterinārmedicīnas maģistrs

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Papildliteratūra

1. Rooney J., Robertson J. Equine pathology. Iowa State University Press Ames, 1996. 482 p. 2. Schmidt R.E., Reavill D.R., Phalen D.N. Pathology of pet and aviary birds. Blackwell publishing, 2003. 234 p. 3. Meuten D.J. Tumors in domestic animals. Blackwell publishing, 2002. 788 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Pathology. ISSN: 0300-9858 2. Journal of Comparative Pathology. ISSN 0021-9975 3. The Veterinary Journal. ISSN 1090-0233 4. https://vet.uga.edu/ivcvm/courses/ 5. https://www.askjpc.org/vspo/ 6. http://www.fmv.ulisboa.pt/atlas/atlas_ing.htm 7. http://www.cldavis.org/

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.

Kursa anotācija

Parazitoloģija, invāzijas slimības ir studiju priekšmets, kurā topošie veterinārārsti iepazīstas ar dzīvnieku parazītu vietu zooloģiskajā sistēmā, to morfoloģiju, bioloģiju, dzīvesveidu, attiecībām ar saimnieka organismu un apkārtējo vidi, kā arī ar to izraisītām dzīvnieku invāzijas slimībām. Tiek skaidrota šo slimību izcelšanās un izplatības likumsakarības, patoģenēze, klīniskā izpausme un patoloģiski anatomiskās izmaiņas, diagnostika, ārstēšana un profilakse.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par cilvēku, dzīvnieku un parazītu savstarpējām attiecībām ekosistēmā - trīs kontroldarbi.
Prasme – rast izskaidrojumu parazitofaunas izvērtēšanā;
analizēt un diskutēt par invāziju slimību izplatību, parazitožu ierosinātāju diagnostikas metodēm;
pastāvīgi diagnosticēt slimību ierosinātājus, noteikt ārstēšanu un profilaksi - praktiskie darbi.
Kompetence – prast analizēt un izskaidrot parazitāro vienšūņu, tārpu un posmkāju kaitīgo ietekmi saimnieku mugurkaulnieku – govju, aitu, kazu, zirgu, cūku, suņu, kaķu, meža un citos dzīvniekos – KEGA.

Kursa plāns

1. Trematodes, to ierosinātas invāzijas slimības – 9 h lekcijas un 9 h praktiskie darbi.
1.kontroldarbs Trematožu ierosinātas invāzijas slimības.
2. Cestodes, to ierosinātas invāzijas slimības – 9 h lekcijas un 9 h praktiskie darbi.
2.kontroldarbs – Cestožu ierosinātas invāzijas slimības.
3. Nematodes, to ierosinātas invāzijas slimības – 12 h lekcijas un 12 h praktiskie darbi.
3.kontroldarbs – Nematožu ierosinātas invāzijas slimības.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti trīs kontroldarbi un aizstāvēts Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs, sekmīgi nokārtots eksāmens (tests). Lai sekmīgi nokāktot eksāmenu, jāsavāc vismaz 70% no maksimāli iespējama punktu skaita.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs par vienu dzīvnieku slimību, kuras ietvaros studentam jāveic padziļināta literatūras analīze. Darbs sastāv no nodaļām: Slimības etioloģija; Slimības patoģenēze; Slimības morfoloģija; Slimības diagnostika; Slimības profilakse un nobeigumā - Izmantotās literatūras saraksts. Darbā obligāti jāizmanto vismaz viena grāmata angļu vai vācu valodā un vismaz 4 zinātniskās publikācijas. Apjoms vismaz 10 lpp. Pēc darba rakstiskās formas iesniegšanas tas noslēgumā mutiski jāprezentē ar 5 – 7min ilgu, ilustrētu PowerPoint prezentāciju, paužot būtiskāko informāciju par savu tēmu, atbildot uz jautājumiem un pamatojot sniegto informāciju. Darbs jāiesniedz un jāaizstāv kursa vadītāja noteiktajā termiņā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kontroldarbi un KEGA darbs tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “eksāmens”, visiem kontroldarbiem un KEGA darbam ir jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Zachary J. Pathologic Basis of Veterinary Disease. 6th ed.St. Louis, Missouri: Elsevier, 2017. 1394 p. 2. Jubb, Kennedy and Palmer's Pathology of Domestic Animals. 6th ed. Vol. 1-3. Elsevier, 2016. Vol.1 798 p.; vol.2 654 p.; vol.3 572 p. 3. Dunlop R.H., Malbert R.C.H Veterinary pathophysiology. Blackwell publishing, 2004. 530 p.