Kursa kods Vete4114

Kredītpunkti 2

Anestezioloģija un neatliekamā palīdzība

Zinātnes nozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Veterinārmedicīna40162409/03/2016Klīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Jevgēnija Kondratjeva

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete4037, Vispārīgā patoloģija II

Vete4102, Farmakoloģija

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Veterinārmedicīna” 6.sem. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (4-6 studenti).

Kursa anotācija

Kursa pirmajā daļā studenti apgūst pamatzināšanās krītisko pacientu uzņemšanā, pieejā, stabilizācijā, kas ir svarīgi mūsdienu veterinārmedicīnā. Kursa otrajā daļā studenti apgūst jaunākos principus veterinārajā anestezioloģijā, biežāk lietojamo anestēzijas līdzekļu farmakokinētiku un farmakodinamiku, sedācijas veidus, anestēzijas monitoringu, līdzekļu iespējamo kombināciju lietošanu un izmantošanu praksē. Zināšanu ieguvei tiek izmatota mūsdienīga pieeja, teorētiskās studijas tiek nostiprinātas praksē ķirurģijas nodarbībās, darbā ar simulātoriem un kritisko situāciju imitācijā.

Rezultāti

• zināšanas – par kritiski slimu pacientu neatliekamo ārstēšanu; par biežāk izmantojamo sedatīvo, analgētisko un anestētisko līdzekļu farmakodinamiku un farmakokinētiku un iespējamām kombinācijām.
• prasmes – izvēlēties neatliekamās palīdzības sniegšanas veidu kritiskiem pacientiem un rast ātru risinājumu, rezultatīvi ietekmēt iznākumu; izvelēties pareizu anestezioloģijā lietojamo preparātu kombināciju noteiktajās devās, pielietot monitoringa, inhalācijas un mākslīgās ventilācijas aparatūru.
• kompetence – sniegt neatliekamo palīdzību profesionālajā līmenī, lai nodrošinātu kvalitatīvu praktisko darbību atbilstoši pacienta stāvoklim; pacienta anēstēzija profesionālā līmeni kvalitatīvai praktiskai darbībai veterinārmedicīnā.

Kursa plāns

1 Ievads neatliekamajā palīdzībā. Šoka diagnostika un rīcības.
2 Neatliekamā palīdzība pie kardiovaskulārās mazspējas.
3 Neatliekamā palīdzība pie respiratorās mazspējas.
4 Šķīduma terapija.Kritisko pacientu monitorings un barošana.
5 Neatliekamā palīdzība mazo dzīvnieku praksē.
6 Neatliekamā palīdzība eksotiskajiem dzīvniekiem.
7 Neatliekamā palīdzība lielo dzīvnieku praksē.
8 Neatliekamā palīdzība zirgu veterinārmedicīnā.
9 Neatliekamā palīdzība reprodukcijā un pediatrijā.
10 Antibakteriālā terapija neatliekamajā palīdzībā.
11 Anestezioloģijas vēsture un terminoloģija. Fizioloģija.
12 Vispārējās anestēzijas līdzekļi.
13 Inhalācijas anestēzijas līdzekļi.
14 Dissociatīvie anestēzijas līdzekļi.
15 Sedatīvie līdzekļi. Lokālie anestēzijas līdzekļi.
16 Miorelaksanti. Analgēzija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt uzrakstītiem 2 (diviem) kontroldarbiem un aizstāvētam mājas darbam. Eksāmens.
Izstrādāta un studiju kursa ietvaros aizstāvēta klīnikā gadījuma analīze (KEGA) neatliekamajā palīdzībā un anestezioloģijā. Apjoms un noformējums pēc KEGA noformēšanas vadlīnijām, apjoms 20 h;
Eksotisko dzīvnieku neatliekamā palīdzība un anestezioloģija, apjoms 5 h;
Patstāvīga vielas apgūšana, gatavošanas kolokvijiem 15 h.

Mācību pamatliteratūra

1. Douglass K. Macintire, Kenneth J. Drobatz, Steven C. Haskins, William D. Saxon Manual of Small Animal Emergency and Critical Care Medicine 2nd Edition. Willey-Blackwell, 2012. 704 lpp.
2. Louise L. Southwood, Pamela A. Wilkins. Equine Emergency & Critical Care Medicine. [tiešsaiste]. Manson Publishing, 2014. 880 p. [skatīts: 18.05.2016.] Pieejams CRCnetBase: http://www.crcnetbase.com/isbn/978-1-84076-194-8
3. Bradford P. Smith, DVM Large Animal Internal Medicine, 4th Edition. Mosby, 2009. 1872 lpp.
4. Kurt A. Grimm, Leigh A. Lamont, William J. Tranquilli, Stephen A. Green, Sheilah A. Robertson, Veterinary Anaesthesia and Analgesia, The Fifth Edition of Lumb and Jones. Willey-Blackwell, 2015. 1074 lpp.

Papildliteratūra

1. Rebecca Kirby, Elke Rudloff, Drew Linklater Small Animal Emergency and Critical Care Medicine: Self-Assessment Color Review, Second Edition (Veterinary Self-Assessment Color Review Series). [tiešsaiste]. CRC Press, 2015. 254 lpp. [skatīts: 18.05.2016.] Pieejams CRCnetBase: http://www.crcnetbase.com/doi/book/10.1201/b17981
2. Donald C. Plumb, Plumb's Veterinary Drug Handbook, 8th Edition. Wiley-Blackwell, 2015. 1296 lpp.
3. Jim E. Riviere, Mark G. Papich, Veterinary Pharmacology & Therapeutics, Ninth Edition. Wiley-Blackwell, 2009. 1542 lpp.