Kursa kods Vete4113

Kredītpunkti 3

Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareĶirurģija(Vet)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits52

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums04.04.2018

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Agris Ilgažs

Dr. med. vet.

author vieslekt.

Astra Ārne

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4085, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Operatīvā ķirurģija pēta vispārīgās ķirurģijas pamatprincipus, ķirurģiskās iejaukšanās likumus un paņēmienus, lai atjaunotu slimo dzīvnieku produktivitāti un darba spējas, vai arī palielinātu veselo dzīvnieku produktivitāti. Operatīvās ķirurģijas priekšmetā apskata tādus jautājumus kā: ķirurģiskās infekcijas profilakse, ķirurģiskā darba pamati, dzīvnieku fiksēšana, narkoze, injekciju elementi, traumas un traumatismu. Topogrāfiskās anatomijas nodarbībās jāprot identificēt, kā arī noteikt kaulu, saistaudu, muskuļu, asinsvadu, nervu un iekšējo orgānu novietojums attiecīgajā apvidū.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: • Zināšanas par ķirurģisko slimību diagnostiku, diferenciāldiagnostiku un ārstēšanas iespējām. Kā arī zināšanas par dažādu sugu mājdzīvnieku ķermeņa apvidiem, muskuļu, asinsvadu, nervu un iekšējo orgānu novietojumu – 4 kontroldarbi (3 Operatīvajā ķirurģijā un 4 Topogrāfiskajā anatomijā).
Prasmes: • Būs prasmes kas saistītas ar ķirurģisko manipulāciju veikšanu. Praktiski noteikt konkrētu muskuļu, asinsvadu, nervu un iekšējo orgānu lokalizāciju mājdzīvnieku ķermeņos – praktiskie darbi.
Kompetence: • Būs kompetenti par profilaktiskajiem pasākumiem lai novērstu ķirurģisko slimību un komplikāciju attīstību. Spēs izvērtēt orgānu topogrāfijas atbilstību, analizēt iespējamās novirzes un traucējumus, precīzi noradīt un aprakstīt ārstniecisko manipulāciju lokalizācijas vietu. – KEGA darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kaulu slimības. Locītavu slimības. – 2 h lekcijas un 4 h praktiskie darbi. 6.kontroldarbs.
2. Audzēji. Operācijas galvas un kakla apvidū. Operācijas vēdera apvidū. – 3 h lekcijas un 6 h praktiskie darbi. 7.kontroldarbs.
3. Kastrācija. Operācijas dzimumlocekļa apvidū. . Operācijas priekškājas un pakaļkājas apvidū. Operācijas tesmens apvidū. – 3 h lekcijas un 6 h praktiskie darbi. 8.kontroldarbs.
Kursu plāns apakšnodaļai - Topogrāfiskajā anatomijā:
1. Pleca, apakšpleca apvidi, locītavas, muskuļi, asinsvadi, nervi. Priekškājas rajona sugu īpatnības. – 2 h praktiskie darbi.
2. Karpālais, metakarpālais, pirkstu apvidus, locītavas, muskuļi, asinsvadi, nervi. – 2 h praktiskie darbi. 1.kontroldarbs.
3. Gūžas un ciskas apvidi, kaulu savienojumi, muskuļi, asinsvadi, nervi. – 2 h praktiskie darbi.
4. Apakšciskas, tarsālais, metatarsālais, pirkstu apvidus, kaulu savienojumi, muskuļi, asinsvadi, nervi. Pakaļkājas rajona sugu īpatnības. – 2 h praktiskie darbi. 2.kontroldarbs.
5. Galva. Dažādas anatomiskās nianses galvas apvidū no ķirurģiskā aspekta. – 2 h praktiskie darbi.
6. Blakusdobumi. Galvas apvidus sugu īpatnības. – 2 h praktiskie darbi.
7. Kakls. Kakla, krūškurvja un vēdera rajona sugu īpatnības. – 2 h praktiskie darbi. 3.kontroldarbs
8. Krūšu dobuma orgānu topogrāfija. – 2 h praktiskie darbi.
9. Vēdera dobuma orgānu topogrāfija. – 2 h praktiskie darbi.
10. Bļodas dobuma orgānu topogrāfija. – 2 h praktiskie darbi. 4.kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nolasītā lekciju kursa teorētiskā un praktiskā pārbaude praktiskajos darbos. Pēc katrām 3 Operatīvās ķirurģijas lekciju tēmām students kārto kolokviju. Kopumā kursa otraja daļā ir jānokārto 12 kolokviji (8 Operatīvajā ķirurģijā un 4 Topogrāfiskajā anatomijā). KEGA Praktiskā un teorētiskā ieskaite 5. semestra noslēgumā. Eksāmens 6. semestra noslēgumā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs: Klīniskā gadījuma analīzes (KEGA) teorētiskā darba izstrāde, izmantojot docētāju piedāvātās tēmas vai studenta izvēlēto darba tēmu, saskaņojot ar priekšmeta vadītāju. Darbā jābūt izmantotiem vismaz pieciem literatūras avotiem un tas jāprezentē 6. semestrī. KEGA darba noformēšana jāveic saskaņā ar VMF mācību metodiskās komisijas pieņemtajiem normatīviem.
Darbs tiek novērtēts ar punktiem (no 1 līdz10). Lai students tiktu pielaists pie Operatīvās ķirurģijas un topogrāfiskās anatomijas kursa noslēguma eksāmena tam jābūt iesniegtam un prezentētam KEGA darbam. Ja darbs novērtēts ar vismaz 8 punktiem, tad students var pretendēt uz kumulatīvo eksāmenu. Ja darbs nav uzrakstīts un prezentēts līdz sestā semestra beigām, tad students netiek pielaists pie noslēguma eksāmena kārtošanas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

• nostrādāti praktiskie darbi,
• kavēto lekciju skaits nepārsniedz divas,
• nokārtoti visi pārbaudes kolokviji,
• nokārtota topogrāfiskās anatomijas ieskaite 6. semestra beigās kas sastāv no 4 kolokvijiem.
• Aizstāvēts KEGA teorētiskais darbs.
Eksāmenu iespējams nokārtot kumulatīvā veidā – visa mācību gada laikā sekmīgi strādājot, uzrādot labas zināšanas un praktiskās iemaņas, veicot patstāvīgos darbus. Tādā veidā sakrājot minimāli 70 punktus - 24 lekcijas – 24 punkti. 8 kolokviji – katram kolokvijam jābūt novērtētam minimāli uz 4 punktiem, tātad kopā 32 punkti. Praktisko iemaņu parādīšana, veicot brīvprātīgi noteiktas operācijas – kastrācijas (runcis, kaķene, suns, kuce). Katra operācija dod 2 punktus. Tātad, minimālais - 6 punkti. Klīniskā gadījuma analīzes teorētiskā darba izstrāde, kam jābūt novērtētam vismaz ar 8 punktiem. Tāpat, jābūt nokārtotai praktiskai un teorētiskai ieskaitei pēc 5. semestra un Topogrāfiskās anatomijas 4. Kontroldarbiem līdz 6. semestra beigām. Visi nosacījumi kumulatīvā eksāmena kārtošanai tiek atrunāti mācību gada sākumā. Savu piekrišanu apmācības nosacījumiem students apliecina ar parakstu kursa apmeklējuma žurnālā.

Pamatliteratūra

1. Colville T.P., Bassert J.M. Clinical Anatomy and Physiology for Veterinary Technicians. 3rd Revised edition. Mosby: Elsevier-Heatth Sciences Division, 2015. 2. Gardiner A. Dog Anatomy Workbook:a guide to the canine body. London: J.A.Allen, 2014. 200 p. 3. Small Animal Surgery. Hedlund C.S., Hulse D.A., Johnson A.L., Seim H.B., Willard M.D., Carroll G.L. Mosby, 1997. 1195 p. 4. Jennings P.B. The Practice of Large Animal Surgery. Philadelphia: Saunders, 1984. 1233 p. 5. Tobias K.M., Johnston S.A. Veterinary Surgery Small Animal. 2 Volume. Philadelphia: Saunders comp. 2012. 2128 p. 6. Kersjes A.W., Nemeth F., Rutgers L.J.E. Atlas of large animal surgery. Baltimore. London: Williams &Wilking, 1985. 143 p. 7. Raynor M. Horse Anatomy Workbook: A Learning Aid for Students. 2006. 144 p. 8. Fossum T. W. Small Animal Surgery. 4th Edition. Mosby, 2013. 1618 p.

Papildliteratūra

1. Bojrab J. Smeak D., Bloomberg M. Disease Mechanisms in Small Animal Surgery. 6nd edition. Philadelphia: Lea&Febiger, 1993. 1271 p. 2. Garrett Ph. Guide to ruminant anatomy based on the dissection of the goat. USA: Iowa state univ. press, 1988. 101 p. 3. Lahunta de A., Habel R. Applied veterinary anatomy. Philadelphia, London: W.B.Saunders company, 1986. 330 p. 4. Muir W.W., Hubbell J.A.E., Skarda R.T., Bednarski R.M. Handbook of Veterinary Anestesia. 3rd edition. Mosby, 2000. 574 p. 5. Stashak T.S. Wundbehandlung bei Pferden. Alfelg-Hannover: Verlag M.H.Schaper, 1991. 278 p. 6. Tilley L.P., Smith F.W.K. The 5 minute veterinary consult. Canine and Feline. Williams&Wilkins. 1997. 1287 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Veterinary Journal, ISSN 1090-0233.
2. Journal of Veterinary Anatomy, ISSN 2357-0504.
3. Journal of the American Veterinary Medical Association (J Am Vet Med Assoc; JAVMA). 2000-2016, USA : American Medical Assoc.,ISSN 0003-1488.
4. Journal of Small Animal Practice (J Small Anim Pract). 2000-2016, UK: British Small Animal Veterinarian Association, ISSN 0022-4510.
5. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1532950x
6. https://www.acvs.org/veterinary-surgery-journal

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna, 6.semestrī. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās.