Kursa kods Vete4111

Kredītpunkti 3

Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaIekšķīgās slimības60322802/03/2016Klīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilmārs Dūrītis

Veterinārmedicīnas doktors

Priekšzināšanas

Ķīmi3004, Bioķīmija

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā, 6.semestrī.Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (4-6 stud.).

Kursa anotācija

Klīniskā diagnostikas studiju procesā studenti apgūst dzīvnieku izmeklēšanas metodes (pamata, papildus u.c.) un to praktisko pielietojumu pēc izmeklēšanas shēmas, iegūst zināšanas par simptomiem (semiotika), to patoģenētisko izcelsmi, biosubstrātu laboratorisko izmeklēšanu, un mācās interpretēt klīnisko analīžu rezultātus. Vadoties no izmeklēšanā iegūtajiem rezultātiem diferenciāldiagnostikas ceļā mācās uzstādīt diagnozi. Kursa noslēdzošajā daļā laboratoriskās diagnostikas apguve papildina informāciju visu klīnisko priekšmetu pamatjautājumos.

Rezultāti

Pēc studiju kursa pabeigšanas studentam būs:
• zināšanas - simptomu klīnisko izpausmi un ģenēzi orgānu sistēmu patoloģiju (saslimšanu) gadījumos; dzīvnieku fiksācijas un klīniskās izmeklēšanas metodēm un to pielietojumu; papildus diagnostikas metožu pielietošanu; bioloģisko substrātu izmeklēšanā iegūto datu interpretāciju.
• prasmes - metodiski pareizi iegūt anamnēzi, izmeklēt dzīvnieku (govju, zirgu, cūku, aitu, kazu, suņu, kaķu) orgānus un to sistēmas izmantojot galvenās fizikālās izmeklēšanas metodes (inspekciju; auskultāciju; perkusiju; palpāciju); veikt attiecīgo orgānu vai orgānu sistēmu izmeklēšanā nepieciešamās dzīvnieka fiksācijas metodes un diagnostiskās manipulācijas; metodiski pareizi iegūt bioloģisko substrātu paraugus un sagatavot tos nosūtīšanai uz laboratoriju.
• Kompetence - spēja atrast, saskatīt atsevišķus slimību simptomus un sakarības starp tiem; atrasto simptomu analīzes rezultātā spēja uzstādīt pirmatnējo klīnisko diagnozi

Kursa plāns

1 Gremošanas sistēmas izmeklēšana. Ēstgriba, slāpes
2 Barības un ūdens uzņemšana. Košļāšana, rīšana, atraugāšanās
3 Atgremošana un to traucējumu veidi
4 Vemšana, tās klīniskais novērtējums
5 Mutes dobums, tā gļotāda, mēle. Zobi. Rīkle, barības vads
6 Vēdera orgānu topogrāfija. Vēdera izmeklēšana.
7 Spurekļa, acekņa, grāmatnieka, glumenieka izmeklēšana
8 Kuņģa izmeklēšana.
9 Zarnas. Izkārnīšanās, izkārnījumi.Liesa. Rektālā izmeklēšana. Vēdera punkcija.
10 Aknu izmeklēšana. Ikteruss
11 Urīnorgānu un urīna izmeklēšana
12 Nieru saslimšanas sindromi
13 Urīnanalīze, tās interpretācija
14 Nervu sistēmas izmeklēšana. zturēšanās traucējumi. Galvas un muguras smadzeņu izmeklēšana
15 Kustību aparāta izmeklēšana. Hiperkinēzes, krampji
16 Parēzes un paralīzes. Ataksijas. Ādas un dziļā jutība. Analizatori.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāsagatavo Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu (KEGA) analīze, iesniedzot noformētu atbilstoši KEGA noformēšanas vadlīnijām. Patstāvīgā darba nedēļas slodze 4 h. Sekmīgi jānokārto visi pārbaudes darbi. Eksāmens sastāv no divām daļām : rakstiski jāizpilda tests, kas ietver 100 jautājumus, sekmīgai atzīmei nepieciešami 70 % pareizu atbilžu. Otrā daļa mutiski - klīniskā gadījuma analīze.

Mācību pamatliteratūra

1. Jemeļjanovs Ļ., Manevičs Z., Dūrītis I. Dzīvnieku iekšķīgo slimību klīniskā diagnostika. Jelgava-2007, ISBN 9984-19-978-9, 242 lpp.
2. Jemeļjanovs Ļ., Dūrītis I., Beinerts J. Dzīvnieku iekšķīgo slimību laboratoriskā diagnostika. Jelgava-2010, ISBN 978-9984-39-914-0, 95 lpp.
3. Jemeļjanovs Ļ., Dūrītis I. Dzīvnieku klīniskā izmeklēšana. Jelgava – 2000. 26 lpp.
4. Latimer K.S., Mahaffey E.A., Prasse K.W. Veterinary Laboratory Medicine. Clinical pathology. 4th Edition, 2003, Blackwell, USA, p. 450

Papildliteratūra

1. Kahn M.C., Line S. The Merck Veterinary Manual. 2010
2. Meyer D., Harvey J.W. Veterinary Laboratory Medicine: Interpretation and Diagnosis. St. Louis : Saunders, 3rd ed. 2004. 532 lpp.
3. Walter Baumgartner. Klinische Propadeutik der Haus- und Heimtiere. Parey, 2009. 525 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Internal Medicine. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0891-6640. ISSN (electronic): 1939-1676. [skatīts 02.07.2013.]. Pieejams Wiley Online Journals : http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291939-1676