Kursa kods Vete4110

Kredītpunkti 2

Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaIekšķīgās slimības40162402/03/2016Klīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilmārs Dūrītis

Veterinārmedicīnas doktors

Priekšzināšanas

Ķīmi3004, Bioķīmija

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā, 5.semestrī. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (4-6 stud.).

Kursa anotācija

Klīniskā diagnostikas studiju procesā studenti apgūst dzīvnieku izmeklēšanas metodes (pamata, papildus u.c.) un to praktisko pielietojumu pēc izmeklēšanas shēmas, iegūst zināšanas par simptomiem (semiotika), to patoģenētisko izcelsmi, biosubstrātu laboratorisko izmeklēšanu, un mācās interpretēt klīnisko analīžu rezultātus. Vadoties no izmeklēšanā iegūtajiem rezultātiem diferenciāldiagnostikas ceļā mācās uzstādīt diagnozi. Kursa noslēdzošajā daļā laboratoriskās diagnostikas apguve papildina informāciju visu klīnisko priekšmetu pamatjautājumos.

Rezultāti

Pēc studiju kursa pabeigšanas studentam būs:
• zināšanas par: simptomu klīnisko izpausmi un ģenēzi orgānu sistēmu patoloģiju (saslimšanu) gadījumos; dzīvnieku fiksācijas un klīniskās izmeklēšanas metodēm un to pielietojumu; papildus diagnostikas metožu pielietošanu; bioloģisko substrātu izmeklēšanā iegūto datu interpretāciju.
• prasmes: metodiski pareizi iegūt anamnēzi, izmeklēt dzīvnieku (govju, zirgu, cūku, aitu, kazu, suņu, kaķu) orgānus un to sistēmas izmantojot galvenās fizikālās izmeklēšanas metodes (inspekciju; auskultāciju; perkusiju; palpāciju); veikt attiecīgo orgānu vai orgānu sistēmu izmeklēšanā nepieciešamās dzīvnieka fiksācijas metodes un diagnostiskās manipulācijas; metodiski pareizi iegūt bioloģisko substrātu paraugus un sagatavot tos nosūtīšanai uz laboratoriju.
• Kompetence: spēja atrast, saskatīt atsevišķus slimību simptomus un sakarības starp tiem; atrasto simptomu analīzes rezultātā spēja uzstādīt pirmatnējo klīnisko diagnozi

Kursa plāns

1 Jēdziens par klīnisko diagnostiku. Simptomi. Sindromi. Diagnoze. Klīniskās izmeklēšanas metodes.
2 Vispārējā izmeklēšana: habitus, apmatojums, āda.
3 Vispārējā izmeklēšana:limfmezgli, redzamās gļotādas.
4 Ķermeņa temperatūra. Drudzis.
5 Asinsrites sistēmas izmeklēšana. Sirds topogrāfija
6 Sirds piesitiens, tā izmaiņas. Sirds perkusija.
7 Sirds toņi to izmaiņas. Blakustrokšņi
8 Arteriālā pulsa un vēnu izmeklēšana
9 Elektrokardiogrāfijas metode, tās praktiskais pielietojums un interpretācijas pamati
10 Sirds aritmijas. Aritmoloģija
11 Elpošanas sistēmas izmeklēšana. Elpošanas kustības
12 Aizdusas veidi
13 Klepus, tā klīniskais novērtējums
14 Krūšukurvis. Plaušu perkusija: perkusijas robežas, pekusijas skaņa normā un patoloģijā.
15 Plaušu auskultācija: elpošanas pamattrokšņi.
16 Patoloģiskie elpošanas trokšņi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite, kuras pamats ir sekmīgi nokārtoti pārbaudes darbi.

Mācību pamatliteratūra

1. Jemeļjanovs Ļ., Manevičs Z., Dūrītis I. Dzīvnieku iekšķīgo slimību klīniskā diagnostika. Jelgava-2007, ISBN 9984-19-978-9, 242 lpp.
2. Jemeļjanovs Ļ., Dūrītis I., Beinerts J. Dzīvnieku iekšķīgo slimību laboratoriskā diagnostika. Jelgava-2010, ISBN 978-9984-39-914-0, 95 lpp.
3. Jemeļjanovs Ļ., Dūrītis I. Dzīvnieku klīniskā izmeklēšana. Jelgava – 2000. 26 lpp. 2007.
4. Latimer K.S., Mahaffey E.A., Prasse K.W.. Veterinary Laboratory Medicine: Clinical pathology. 4th Edition, 2003, Blackwell, USA, p. 450

Papildliteratūra

1. Kahn M.C., Line S. The Merck Veterinary Manual. 2010
2. Meyer D., Harvey J.W. Veterinary Laboratory Medicine: Interpretation and Diagnosis. St. Louis : Saunders, 3rd ed. 2004. 532 lpp.
3. Walter Baumgartner. Klinische Propadeutik der Haus- und Heimtiere. Parey, 2009. 525 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Internal Medicine. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0891-6640. ISSN (electronic): 1939-1676. [skatīts 02.07.2013.]. Pieejams Wiley Online Journals : http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291939-1676