Kursa kods Vete4109

Kredītpunkti 4

Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareIekšķīgās slimības

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits56

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Laima Liepa

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Ķīmi1028, Neorganiskā ķīmija

Ķīmi3004, Bioķīmija

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete2016, Dzīvnieku, vides higiēna I

Vete2017, Dzīvnieku, vides higiēna II

Vete2018, Dzīvnieku, vides higiēna III

Vete4019, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika III

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete4037, Vispārīgā patoloģija II

Vete4078, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība I

Vete4104, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana III

Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst atgremotāju slimības. Kursa mērķis ir apskatīt biežāk sastopamās govju, aitu, kazu iekšķīgās nelipīgās, t. sk., vielmaiņas slimības. Studenti apgūst slimību epidemioloģiju, etioloģiju, patoģenēzi, klīnisko gaitu un pazīmes, diagnostiku, diferenciāldiagnostiku, ārstēšanu un profilaksi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par dzīvnieku iekšķīgo slimību cēloņiem, patoģenēzi, klīniskajām pazīmēm, ārstēšanu un profilaksi, klīniskās izmeklēšanas pamat- un papildu metodēm, zināšanas par slimību vadošajiem simptomiem, slimību diferenciāldiagnostiku, par klīnisko simptomu un laboratorisko analīžu rezultātu pielietošanu diagnozes noteikšanā un ārstēto dzīvnieku produkcijas izmantošanas ierobežojumiem; 3 kontroldarbi.
•prasmes komunicēt ar klientiem, iegūt pacienta anamnēzes datus, klīniski izmeklēt pacientu, interpretēt iegūtos klīniskos simptomus un speciālo izmeklējumu rezultātus, veikt slimību diferenciāldiagnostiku un noteikt galīgo diagnozi, sniegt neatliekamo veterinārmedicīnisko palīdzību un efektīgu ārstēšanu. – Laboratorijas darbi, pacientu izmeklēšana, klīniskā gadījuma prezentācija.
• kompetence - izskaidrot slimības patoģenēzi un prognozēt tās attīstības gaitu; noteikt pacientam diagnozi; izstrādāt slimības ārstēšanas un profilakses pasākumu plānu - Laboratorijas darbi, klīniskā gadījuma prezentācija, kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Jaundzīvnieku slimības – Diareja. Pneimonija. Komplikācijas.. Spurekļa attīstības traucējumi. Imunitātes diagnostikas metodes. Izbraukuma nodarbība, klīnisko gadījumu prezentācijas. Lekcijas 4 h. Laboratorijas darbi 12 h. Kontroldarbs.
2. Gremošanas trakta slimības .
Slimību klasifikācija. Četru kameru kuņģa slimības. Peritonīts. Zarnu slimības. USG diagnostika, “ping” topogrāfiskā diagnostika. Šķīduma terapija. Ķermeņa kondīcijas noteikšana. Klīnisko gadījumu analīze. Lekcijas 8 h. Laboratorijas darbi 16 h. Kontroldarbs.
3. Vielmaiņas slimības. CNS un ādas slimības.
Piena trieka. Ketozes I un II forma. Aitu grūsnības toksēmija. Stress atgremotāju ganāmpulkā. Pēcdzemdību hemoglobīnūrija. Ganību tetānija. Hipovitaminozes.Hipomikroelementozes. Biežākās CNS slimības (polioencefalomalācija, encefalīts, meningīts). Biežākās ādas slimības (vides faktoru, bakteriālās, parazitārās, nutriatīvās, alerģiskās). Ķermeņa kondīcijas novērtēšana. Ēdināšanas kvalitātes novērtēšana. Vielmaiņas slimību diagnostika. Izbraukuma nodarbība. Klīnisko gadījumu prezentācija. Lekcijas 12 h. 28 h. Kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaite”, sekmīgi jānokārto 3 kontroldarbi ar klīniskā gadījuma analīzi un ”Power point” prezentāciju. Laboratorijas darbu kavējumi nedrīkst pārsniegt vairāk kā 30% no visām nodarbībām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi iegūt informāciju no ieteiktās veterinārmedicīnas literatūras, interneta vietnēm par kursā neapskatītajām atgremotāju slimībām. Pēc izbraukuma nodarbībām veiktās pacientu izmeklēšanas, patstāvīgi analizēt klīniskās pazīmes, veikt diferenciāldiagnostiku un noteikt diagnozi, izstrādāt ārstēšanas un profilakses plānu; patstāvīgi sagatavot un prezentēt „Power Point” prezentāciju par klīnisko gadījumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kolokviji tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, trijiem kolokvijiem un viena klīniskā gadījuma analīzei ir jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Radostits O.M., Gay C.C., Hinchcliff K.W., Constable P.D. Veterinary medicine: a textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats. 10th Edition. London: Saunders, 2008. 1548 p. 2. Smith B.P. Large Animal Internal Medicine. 5h Edition. Baltimore: Williams & Wilkins. 2015. 1735 p. 3. Rebhun W.C. Diseases of Dairy Cattle. Media, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2010. 930 p. 4. Aitken I.D. Diseases of Sheep. 4th ed. UK: Blackwell Publishing, 2007. 239 p.

Papildliteratūra

1. Kahn M.C., Line S. The Merck Veterinary Manual. 2010. 2712 p. 2. Meyer D., Harvey J.W. Veterinary Laboratory Medicine: Interpretation and Diagnosis. 3rd ed. 2004. 532 p. 3. Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 7-th ed. Edit. by H.R. Adams. USA: Jowa State University Press AMES, 1995. 1181 p

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Veterinary Journal. ISSN 1090-0233 2. Journal of Veterinary Internal Medicine. Wiley Blackwel. ISSN 1939-1676

Piezīmes

VMF 2. līmeņa profesionālās studiju programmas “Veterinārmedicīna” sastāvdaļa. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (4-6 cilv.).