Kursa kods Vete4109

Kredītpunkti 4

Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaIekšķīgās slimības80245602/03/2016Klīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Laima Liepa

Veterinārmedicīnas doktors

author prof.

Ilmārs Dūrītis

Veterinārmedicīnas doktors

Priekšzināšanas

Ķīmi3004, Bioķīmija

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete2016, Dzīvnieku, vides higiēna I

Vete2017, Dzīvnieku, vides higiēna II

Vete2018, Dzīvnieku, vides higiēna III

Vete4018, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete4019, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika III

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete4037, Vispārīgā patoloģija II

Vete4085, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4102, Farmakoloģija

Vete4104, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana III

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā, 8.,9.sem. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (4-6 cilv.).

Kursa anotācija

Studiju kursā apgūst iekšķīgo slimību definējums,epidemioloģija,etioloģija, patoģenēze,klīniskā aina, diagnoze, diferenciāldiagnoze, gaita, prognoze, ārstēšana,profilakse.Sākumā tiek apskatīti organisma sistēmu patofizioloģijas,iekšķīgo slimību diagnostikas un ārstēšanas pamatprincipus. Pēc tam apskata biežāk sastopamās iekšķīgās nelipīgās slimības dzīvnieku sugu vai sugu grupu kontekstā.Ganāmpulka veselības daļā studenti apgūst atziņas par produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanu, kontroli un veselības problēmu risināšanu rūpnieciskas ražošanas apstākļos

Rezultāti

Pēc studiju kursu pabeigšanas studenti būs:
• ieguvuši zināšanas par dzīvnieku iekšķīgo slimību cēloņiem, patoģenēzi, klīniskajām pazīmēm, ārstēšanu un profilaksi, klīniskās izmeklēšanas pamat un papildus metodēm, zināšanas par slimību vadošajiem simptomiem, slimību diferenciāldiagnostiku, par klīnisko simptomu un laboratorisko analīžu rezultātu pielietošanu diagnozes noteikšanā un ārstēto dzīvnieku produkcijas izmantošanas ierobežojumiem;
• apguvuši prasmes komunicēt ar klientiem, iegūt pacienta anamnēzes datus, interpretēt iegūtos klīniskos simptomus un laboratoriskos analīžu rezultātus, veikt slimību diferenciāldiagnostiku un noteikt galīgo diagnozi, sniegt neatliekamo veterinārmedicīnisko palīdzību un efektīgu ārstēšanu, novērtēt ganāmpulka veselības stāvokli, noskaidrot veselības problēmas un to rašanās cēloņus, sadarboties ar lopkopības nozares speciālistiem;
• kompetenti izskaidrot slimības patoģenēzi un prognozēt tās attīstības gaitu, noteikt pacientam diagnozi

Kursa plāns

1 Atgremotāju GI slimības, pat.fiz., ārstēšanas pamatprincipi. Barības vada obstrukcija. Vienkārša negremošana
2 Spurekļa timpānija. Akūta un subakūta spurekļa acidoze
3 Traumatiskais retikuloperikardīts, traum. retikuloperitonīts. Hoflunda sindroms.
4 Grāmatnieka impakcija. Glumenieka čūlas. GDK un GDL
5 Jaundzīvnieku slimību patfizioloģija, profilakses pamatprincipi.Teļu diarejas. „Spurekļa dzērēji”, spurekļa timpānija.
6 Vielmaiņas slimības. Ievads. Piena trieka (govis, kazas) .Stresa sindroms, patfizioloģija. Stress atgremotāju ganāmpulkā
7 Ketozes I un II forma. Aitu grūsnības toksēmija.
8 P deficīts un pēcdzemdību hemoglobīnūrija. Ganību tetānija. Hipomagnēmija.
9 Govju ķermeņa kondīcijas novērtēšana. Ēdināšanas kvalitātes novērtēšana. Vielmaiņas slimību diagnostika. Izbraukuma nod.
10 Hipovitaminozes.Hipomikroelementozes. Na deficīts/ pārākums govīm
11 Govju respiratorās slimības, diagnostika, ārstēšanas un profilakses pamatprincipi.
12 Bronhopneimonija (purulentā, fibrinozā, emboliskā, intersticiālā) govīm, jaunlopiem.
13 Urīnorgānu slimības atgremotājiem, ārstēšanas pamatprincipi. Urolitiāze, pielonefrīts. Atgremotāju CNS slimību raksturoj
14 Polioencefalomalācija. Encefalīts, meningīts atgremotājiem. (+jaundzīvnieku išēmiskā encefalopātija). Saules dūriens.
15 Biežākās atgremotāju ādas slimības (vides faktoru, bakteriālās, parazitārās, nutriatīvās, alerģiskās.
16 Nervu sistēmas, elpošanas, urīnorgānu un ādas slimības. Kopsavilkums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atgremotāju slimībās (4KP) (4. kursa 8.semestrī)- 3 rakstiski kontroldarbi ar klīnisko gadījumu analīzi. 8. semestra noslēgumā jāsaņem ieskaite, kuras pamats ir sekmīgi nokārtoti kontroldarbi, kā arī nokārtota studiju kursa vispārīgā daļa;
Zirgu slimības (1KP) (5. kursa 9. semestrī)- 3 rakstiski kontroldarbi
Cūku slimības (0,5 KP) (5. kursa 9. semestrī) - 1 rakstisks kontroldarbs.

Mācību pamatliteratūra

1. Radostits O.M. , Gay C.C., Hinchcliff K.W., Constable P.D. A text book of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats. - 10nd ed. - Edinburg : Saunders, Elsevier, 2008. 1548 p.
2. Radostitis O. M. Herd Health: Food Production Animal Medicine. 3rd Edition, Saunders, 2001. 885 p.
3. Radositis O.M. , Blood D.C., Gay C.C. Veterinary Medicine. 10-th edition.- Bailliere Tindall, 2006.- 1435 p.
4. Large Animal Internal Medicine./ ed. Bradford P. Smith. 46h Edition, Williams & Wilkins. 2002. 1735 p.

Papildliteratūra

1. The Merck Veterinary Manual. 10-th ed. Merial: N. J. 2005.-2305 p.
2. Veterinary Pharmacology and Therapeutics / Edit. by H.R.Adams. Jowa State University Press / AMES. 7-th ed. 1995. 1181 p.
3. Jemeļjanovs Ļ., Dūrītis I., Beinerts J. Dzīvnieku iekšķīgo slimību laboratoriskā diagnostika. Jelgava-2010, ISBN 978-9984-39-914-0, 95 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Internal Medicine. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0891-6640. ISSN (electronic): 1939-1676. [skatīts 13.05.2016.]. Pieejams Wiley Online Journals: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291939-1676