Kursa kods Vete4105

Kredītpunkti 4

Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaIekšķīgās slimības80483224/02/2016Klīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Līga Kovaļčuka

Veterinārmedicīnas doktors

author vieslekt.

Rihards Čerņevskis

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

Biol1003, Botānika un farmakognozija

Ķīmi1028, Neorganiskā ķīmija

Ķīmi3016, Organiskā ķīmija

Vete1001, Latīņu valoda I

Vete1002, Latīņu valoda II

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā, 5.semestrī. Semināri notiek pa akadēmiskajām grupām.

Kursa anotācija

viens no speciālajiem studiju priekšmetiem veterinārārsta sagatavošanas procesā. Apmācības uzdevumi ir sekojoši: apgūt veterināro receptūru, zāļu formas un to ievades ceļus, zāļu farmakodinamiku un farmakokinētiku, iespējamās zāļu blaknes, dzīvnieku ārstniecībā izmantojamo orgānu sistēmu zāļu grupas līdzekļus.

Rezultāti

Pēc studiju kursa pabeigšanas studentiem būs:
• zināšanas par zāļu formām, to pareizu ievades ceļu izvēli,par veterināro zāļu grupām, farmakodinamiku, farmakokinētiku, farmakoprofilaksi, zāļu blaknēm;
• Prasmes – prast izrakstīt dažādu zāļu līdzekļu receptes, atrast un analizēt informāciju pardažādu zāļu grupu līdzekļu lietošanas indikācijas, kontrindikācijām un blaknēm.
• Kompetence - pielietot iegūtās zināšanas turpmākajās studijās, īpaši klīniskajos mācību priekšmetos par pareizu zāļu izvēli, atbilstoši zāļu formu un ievades nozīmēšanu dzīvniekiem.

Kursa plāns

1 Vispārējā veterinārā farmakoloģija.
2 Zāļu formas, ievades ceļi
3 Veterinārmedicīnas receptūras pamatprincipi
4 Neirotropie līdzekļi.
5 Nervu sistēmu ietekmējošie līdzekļi.
6 Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi.
7 Pretiekaisuma līdzekļi
8 Antiseptiskie un dezinficējošie līdzekļi
9 Antibakteriālie ķimijterapeitiskie līdzekļi.
10 Antibakteriālie ķimijterapeitiskie līdzekļi.
11 Gremošanas sistēmas farmakoloģija
12 Gremošanas sistēmas farmakoloģija
13 Uroģenitālās sistēmas farmakoloģija.
14 Resperatorās sistēmas farmakoloģija
15 Kardiovaskulārās sistēmas farmakoloģija.
16 Pretparazitārie līdzekļi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sagatavots un aizstāvēts "Klīniskā gadījuma analīzes" (KEGA) darbs, noformēts atbilstoši pēc KEGA noformēšanas vadlīnijām. Sekmīgi nokārtots eksāmens farmakoloģijā.

Mācību pamatliteratūra

1. Purviņš I., Purviņa S. Praktiskā farmakoloģija. 4. pārstr. un papild. izd. Rīga: Zāļu infocentrs, 2011. 896 lpp.
2. Augškalns J. Veterinārā receptūra. Rīga: Zvaigzne, 1981. 221 lpp.
3. Augškalns J. Receptūra un zāļu formu tehnoloģija. Jelgava, 1990. 59 lpp.
4. Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Edited by N. H. Booth, L. E. McDonald. 7th Edtion. Ames, Iowa: Iowa State University Press., 1995. 1180 p.

Papildliteratūra

1. Basic and Clinical Pharmacology. Edited by B. G.Katzung. 4th Edition. California, 1989. 897 p.
2. Veterinary Drug Handbook. Edited by D. C. Plumb. USA: Pharma Vet. Publ., 2008. 1485 p.
3. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Wiley Online Library ISSN: 1365-2885 žurnāls pieejams datubāzē “Wiley Online Library” LLU Fund. bibliotēkā un LLU IS ar parolēm. Pieejams: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291365-2885

Periodika un citi informācijas avoti

1. PubMed datu bāze. Pieejams: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed