Kursa kods Vete4103

Kredītpunkti 2

Pārtikas toksikoloģija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaPārtikas higiēna4032817/12/2014Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anda Valdovska

Veterinārmedicīnas doktors

Priekšzināšanas

Ķīmi3004, Bioķīmija

LauZ2045, Dzīvnieku ēdināšana I

Vete2009, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija I

Vete2024, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II

Vete3025, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III

Vete4061, Farmakoloģija I

Vete4062, Farmakoloģija II

Vete4094, Dzīvnieku ēdināšana II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Piezīmes

Obligātais kurss VMF 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Veterinārmedicīna”.

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas laikā studenti iepazīstas ar cilvēkam toksisko vielu jēdzienu, toksikokinētiku, toksisko vielu iedarbības veidiem uz cilvēku, pārtikas ķīmiskā piesārņojuma veidiem, ieskaitot piesārņojumu ar pesticīdiem, veterināro zāļu atliekām, to izdalīšanās no dzīvnieka organisma un izdalīšanās laika noteikšanu, ķīmiskām vielām, kas nonāk pārtikā vides piesārņojuma rezultātā, pārtikā lietojamiem indīgas vielas saturošiem augiem, ar indīgu vielu veidošanās iespējām pārtikas apstrādes procesā, ar indīgo vielu veidošanos pārtikas bojāšanās procesā.

Rezultāti

• Zināšanas par toksikantu veidošanos apkārtējā vidē, kā arī par nokļūšanas ceļiem pārtikā.
• Prasmes veikt paraugu atlasi, atbilstoši EK prasībām, kā arī izvērtēt toksikanta bīstamību pārtikas produktos.
• Kompetence izvērtēt toksikanta saistību ar pārtikas kategorijām, izvērtēt tā risku cilvēka veselībai pārtikas ķēdē.

Kursa plāns

1 Toksikoloģijas terminoloģija. Toksicitāte. Toksisko vielu iedarbības veidi uz cilvēka organismu. Toksikokinētika.
2 Rūpnieciskais piesārņojums pārtikā – avoti, riska produkti, toksikoloģiskais vērtējums.
3 Ogļūdeņraži un to atvasinājumi - avoti, riska produkti, toksikoloģiskais vērtējums.
4 Pārtikas piedevas un materiāli kontaktā ar pārtiku kā iespējamie toksikanti.
5 Veselībai kaitīgās vielas bojātos produktos - rašanās, kontrole, toksikoloģiskais vērtējums.
6 Veselībai kaitīgās vielas, kas rodas pārtikas sagatavošanas laikā - rašanās, kontrole, toksikoloģiskais vērtējums.
7 Toksiskās vielas atsevišķos augu valsts pārtikas produktos, to toksikoloģiskais vērtējums.
8 Fikotoksīni, to veidošanās, kontrole un toksikoloģiskais vērtējums.
9 Zāļu atliekas pārtikā – nokļūšanas ceļi, ietekme uz pārtikas produktu kvalitāti un cilvēka veselību.
10 Uzturvielu (makroelementu, mikroelementu, antinutrients) toksicitāte.
11 Pārtikas apstarošana.Ģenētiski modificēta pārtika.
12 Pārtikas viltojumi.
13 L.d. Pārtikas paraugu atlases principi un rezultātu izvērtēšana. Paraugu ņemšanas principi.
14 L.d. Konkrētiem produktiem atrast Latvijas likumdošanā fiksētās ķīmiskā piesārņojuma normas.
15 L.d. Noteikt un izvērtēt mikroskopiskās sēnes pārtikas produktos. Izvērtēt piedevu lietojumu konkrētā pārtikas produktā.
16 L.d. Pārtikas viltojuma piemēri. RASFF datubāzes paziņojumu analīze / prezentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestrī 2 kolokviji. Kolokvijs (tests) ir ieskaitīts ar vismaz 75% pareizām atbildēm. Otro kolokviju drīkst kārtot, ja ir ieskaitīts iepriekšējais. Eksāmenu var kārtot ar ieskaitītiem visiem kolokvijiem. Eksāmens tiek organizēts rakstiski. Par kavēto lekciju tēmu ir papildus jautājums eksāmenā.

Mācību pamatliteratūra

1. Deshpande S.S. Handbook of Food Toxicology. California: Idetek Inc, 2002. 920 p.
2. Shibamoto T., Bjeldanes L., Shibamoto T. Introduction to Food Toxicology. New York: Academic Press, 2007. 197 p.
3. Dabrowski W.M., Sikorski Z.E. Toxins in Food. London: CRC Press, 2004. 345 p.
4. Jones A.L., Dargan P.I. Toxicology. London: Churchill Livingstone, 2001. 162 p.

Papildliteratūra

1. Benford D. The acceptable Daily intake. Brussels: ILSI Europe, 2000. 36 p.
2. Benford D. Principles of risk assesment of food and drinking water related to human health. Brussels: ILSI Europe, 2001. 35 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. EFSA Journal, ISSN 1831 – 4732.