Kursa kods Vete4102

Kredītpunkti 4

Farmakoloģija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaIekšķīgās slimības8032163226/08/2015Klīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Līga Kovaļčuka

Veterinārmedicīnas doktors

Priekšzināšanas

Biol1003, Botānika un farmakognozija

Ķīmi1028, Neorganiskā ķīmija

Ķīmi3016, Organiskā ķīmija

Vete1001, Latīņu valoda I

Vete1002, Latīņu valoda II

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VMF studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Farmakoloģija - viens no speciālajiem studiju priekšmetiem veterinārārsta sagatavošanas procesā. Apmācības uzdevumi ir sekojoši: apgūt veterināro receptūru, zāļu formas un to ievades ceļus, zāļu farmakodinamiku un farmakokinētiku, iespējamās zāļu blaknes, dzīvnieku ārstniecībā izmantojamo orgānu sistēmu zāļu grupas līdzekļus.

Rezultāti

Pēc studiju kursa pabeigšanas studentiem būs:
• zināšanas par zāļu formām, to pareizu ievades ceļu izvēli,par veterināro zāļu grupām, farmakodinamiku, farmakokinētiku, farmakoprofilaksi, zāļu blaknēm;
• Prasmes – prast izrakstīt dažādu zāļu līdzekļu receptes, atrast un analizēt informāciju pardažādu zāļu grupu līdzekļu lietošanas indikācijas, kontrindikācijām un blaknēm.
• Kompetence - pielietot iegūtās zināšanas turpmākajās studijās, īpaši klīniskajos mācību priekšmetos par pareizu zāļu izvēli, atbilstoši zāļu formu un ievades nozīmēšanu dzīvniekiem.

Kursa plāns

1 Vispārējā veterinārā farmakoloģija.
2 Zāļu formas, ievades ceļi
3 Veterinārmedicīnas receptūras pamatprincipi
4 Neirotropie līdzekļi.
5 Nervu sistēmu ietekmējošie līdzekļi.
6 Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi.
7 Pretiekaisuma līdzekļi
8 Antiseptiskie un dezinficējošie līdzekļi
9 Antibakteriālie ķimijterapeitiskie līdzekļi.
10 Antibakteriālie ķimijterapeitiskie līdzekļi.
11 Gremošanas sistēmas farmakoloģija
12 Gremošanas sistēmas farmakoloģija
13 Uroģenitālās sistēmas farmakoloģija.
14 Resperatorās sistēmas farmakoloģija
15 Kardiovaskulārās sistēmas farmakoloģija:
16 Pretparazitārie līdzekļi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Plānoto kolokviju un eksāmena sekmīga nokārtošana.

Mācību pamatliteratūra

1. Purviņš I., Purviņa S. Praktiskā farmakoloģija. 4. pārstrādātais un papildinātais izdevums. Rīga: Zāļu infocentrs, 2011. 896 lpp.
2. Augškalns J. Veterinārā receptūra. Rīga: Zvaigzne, 1981. 221 lpp.
3. Augškalns J. Receptūra un zāļu formu tehnoloģija. Jelgava, 1990. 59 lpp.
4. Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Edited by N.H.Booth, L.E.McDonald. 7th ed. Iowa: State University Press, Ames, 1995. 1180 p.

Papildliteratūra

1. Basic and Clinical Pharmacology. Ed. by B.G.Katz. 4th ed. London: Prentice-Hall International, 1989. 897 p.
2. Veterinary Drug Handbook. Ed. by D.C.Plumb. USA: Pharma Vet. Publ., 2008. 1485 p.
3. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed) 0140-7783. ISSN (electronic) 1365-2885.

Periodika un citi informācijas avoti

1. PubMed datu bāze. Pieejams: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed