Kursa kods Vete4101

Kredītpunkti 2

Radioloģija II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaĶirurģija40162419/03/2014Klīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Armands Vekšins

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

author vieslekt.

Evija Eihvalde

Veterinārmedicīnas maģistrs

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete4112, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I

Vete4113, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VMF studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā 7.semestrī. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (4-6 studenti).

Kursa anotācija

Radioloģija - radioloģijas zināšanas veterinārmedicīnas speciālistiem galvenokārt ir nepieciešamas jonizējošā starojuma bioloģiskās iedarbības novērtēšanā, jonizējošā starojuma konstatēšanā un mērīšanā, dzīvnieku un personāla aizsardzības un drošības pasākumu noteikšanā paaugstinātas radiācijas apstākļos, kā arī dzīvnieku slimību diagnostikā (rentgenogrāfija, datortomogrāfija). Veterinārmedicīnā izmantojamo rentgenaparātu praktiska pielietošana.

Rezultāti

Zināšanas: par jonizējošo starojumu, rentgena aparātiem, datortomogrāfa, magnētiskās rezonanses, ultrasonogrāfa darbību un pielietojumu veterinārmedicīnā; pamatzināšanas par dažādu ķermeņa anatomisko apvidus rentgenogrāfisko, datortomogrāfijas un ultrasonogrāfijas izmeklēšanu.
Prasmes un iemaņas: rīkoties ar rentgena aparātiem, ultrasonogrāfu, datortomogrāfu; pielietot dozimetrus praktiskajā darbā; analizēt rentgenogrammas.
Kompetence: izprast radiācijas drošības jautājumus, izvēlēties nepieciešamo diagnostikas metodi, novērtēt un analizēt dažādu sugu dzīvnieku rentgenogrammas.

Kursa plāns

1. Ievads, studiju kursa izklāsts. Artefakti. Kontrastēšanas procedūru pamatlietas.
2. Aprakstu sagatavošanas principi
3. Krūšu kurvja rentgenogrāfiskā izmeklēšana - indikācijas, anatomija, normas, barības vads, traheja
4. Krūšu kurvja rentgenogrāfiskā izmeklēšana – plaušu parenhīma, bronhiālais koks, sirds izmeklēšana
5. Mugurkaulāja rentgenogrāfiskā izmeklēšana
6. Vēdera apvidus rentgenogrāfiskā izmeklēšana – indikācijas, anatomija, normas.
7. Vēdera apvidus rentgenogrāfiskā izmeklēšana – gremošanas trakts.
8. Vēdera apvidus rentgenogrāfiskā izmeklēšana – uroģenitālās sistēmas izmeklēšana, limfmezgli, liesa.
9. Perifērā skeleta rentgenogrāfiskā izmeklēšana – izmeklēšanas pamatnosacījumi, projekcijas.
10. Perifērā skeleta rentgenogrāfiskā izmeklēšana – biežāk sastopamās slimības.
11. Perifērā skeleta rentgenogrāfiskā izmeklēšana – ģenētiski pārmantojamās slimības.
12. Perifērā skeleta rentgenogrāfiskā izmeklēšana – pirms pārdošanas izmeklēšana zirgiem.
13. Galvas apvidus rentgenogrāfiskā izmeklēšana – indikācijas, pacienta sagatavošana, projekcijas.
14. Galvas apvidus rentgenogrāfiskā izmeklēšana – biežāk sastopamās slimības mazajiem dzīvniekiem.
15. Galvas apvidus rentgenogrāfiskā izmeklēšana - biežāk sastopamās slimības zirgiem, lauksaimniecības dzīvniekiem.
16. Reti sastopamas skeleta slimības dzīvniekiem

Prasības kredītpunktu iegūšanai

4 (četri) rakstiski kolokviji. Kursa noslēgumā - rakstisks eksāmens.
7. semestrī studentam jāveic klīniskā gadījuma analīze (KEGA) par mācībspēku izsniegtajiem vai LLU Veterinārajā klīnikā redzētajiem klīniskajiem gadījumiem, kuros veikta rentgenogrāfiskā izmeklēšana. KEGA jānoformē pēc Klīniskā institūta izstrādātām un mācību metodiskās komisijas apstiprinātām noformēšanas vadlīnijām. Klīniskā gadījuma analīze jāiesniedz rakstisku un jāprezentē mutiski.

Mācību pamatliteratūra

1. Brien R., Barr F., BSAVA Manual of Canine and Feline Abdominal Imaging. British Small Animal veterinary Association, 2012., 252 lpp.
2. Barr F., Kirberger R., BSAVA Manual of Canine and Feline Musculoskeletal Imaging. British Small Animal veterinary Association, 2006., 286 lpp.
3. Holloway A., McConnell., BSAVA Manual of Canine and Feline Radiography and Radiology. British Small Animal veterinary Association, 2013., 392 lpp.
4. Butler J., Colles C.M., Dyson S., Poulos S., Poulos P.Clinical Radiology of the Horse second edition. Blackwell Publishing, 2000., 610 lpp.
5. Thrall D.E., Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology Sixth Edition.Elsevier, 2013., 845 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

LLU bibliotēkas piedāvātās datubāzes (http://llufb.llu.lv/db.html)