Kursa kods Vete4098

Kredītpunkti 2

Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareIekšķīgās slimības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Kristīne Drevinska

Mg. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete4037, Vispārīgā patoloģija II

Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete4114, Anestezioloģija un neatliekamā palīdzība

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Mazo dzīvnieku (suņu un kaķu) iekšķīgās slimības tiek apgūtas pēc orgānu sistēmu izmaiņām: sirds asinsrites traucējumi, respiratorās, gastrointestinālās, uroģenitālās sistēmas slimības, dermatoloģija, oftalmoloģijas pamati, endokrīnās slimības, neatliekamā palīdzība un intensīvā aprūpe. Studenti apgūst slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīniskās pazīmes, kā arī dažādu diagnostisko metožu pielietojumu un ārstēšanas iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: pamatzināšanas par dažādu orgānu sistēmu slimībām, to pazīmēm, diagnostikas un ārstēšanas iespējām suņiem un kaķiem – 4 kontroldarbi
Prasmes: iegūta prasme ievākt anamnēzi, novērtēt dzīvnieka klīnisko stāvokli un, vadoties no klīniskajām pazīmēm, izvēlēties piemērotākās diagnostikas metodes – laboratorijas darbi, patstāvīgie darbi
Kompetence: kompetenti uzstādīt diagnozi un noteikt dzīvniekam ārstēšanas kursu – laboratorijas darbi, pastāvīgie darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Neatliekamā palīdzība – 2 h lekcijas un 10 h laboratorijas darbi
1.kontroldarbs – Neatliekamā palīdzība
2. Elpošanas sistēmas orgānu slimības – 2 h lekcijas un 6 h laboratorijas darbi
2.kontroldarbs – Elpošanas orgānu sistēmas slimības
3. Endokrinoloģija – 2 h lekcijas un 8 h laboratorijas darbi
3.kontroldarbs – Endokrinoloģiskās slimības
4. Dermatoloģija – 2 h lekcijas un 8 h laboratorijas darbi
4.kontroldarbs – Ādas slimības

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti četri kontroldarbi, sekmīgi izpildīti mājas (patstāvīgie) darbi, iegūstot gala vērtējumu “ieskaite”.
Lekciju un praktisko darbu kavējumi nav vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma. Ja neattaisnotie kavējumi ir vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma, tad kurss ir jāapgūst no jauna.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbu uzdevumus novērtē saskaņā ar praktiskajos darbos noteiktajiem uzdevumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši laboratorijas darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem vai atsevišķos gadījumos ar ieskaitīts
Lai iegūtu ieskaiti, jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem, kā arī izpildītiem uzdotajiem patstāvīgajiem (mājas) darbiem.

Pamatliteratūra

1. Birchard S.J., Sherding R.G. Saunders Manual of Small Animal Practice. 3rd ed. Saunders Elsevier. 2006.
2. Bistner S.I., Ford R.B., Raffe M.R. Kirk and Bistner’s Handbook of Veterinary Procedures and Emergency Treatment W.B. Saunders Comp. 2000.
3. Cote E. Clinical Veterinary Advisor Dogs and Cats. Mosby Inc. 2007.
4. Ettinger S. Textbook of Veterinary Internal Medicine – diseases of dog and cat W.B. Saunders comp. 7th ed. 2009.
5. Nelson R.W., Couto C.G. Small Animal Internal Medicine . Mosby, 5th ed.2013.
6. Silverstein D.C., Hopper K. Small Animal Critical Care Medicine. Saunders Elsevier. 2009.
7. Tilley L.P., Smiths F.W.K. The 5 Minute Veterinary Consult . Williams & Wilkins. 2015.

Papildliteratūra

1. Muller G. Kirk., R., Scott D. Small Animal Dermatology W.B. Saunders comp. 7th ed.2012.
2. Nelson R.W. Couto C.G. Essentials of Small Animal Medicine. Mosby year Book. 2000.
3. Plumb D.C. Plumb’s Veterinary Drug Handbook. 8th ed. Blackwell Publishing Ltd. 2015
4. Willard M.D., Tvedten H., Turnwald G.H. Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods. 5th ed. W.B.Saunders Company. 2011 ISSN:1939-1676

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Internal Medicine, ISSN: 1939-1676
2. Journal of Veterinary Medicine and Critical Care, ISSN: 1476-4431
3. The Veterinary Journal, ISSN 1090-0233

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna, 7.semestrī. Praktiskie darbi notiek laboratorijas darbu grupās.