Kursa kods Vete4096

Kredītpunkti 6

Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareDzemdniecība un ginekoloģija

Kopējais stundu skaits kursā240

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits72

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Vita Antāne

Dr. med. vet.

author vieslekt.

Māra Mangale

Mg. med. vet.

author vieslekt.

Guna Ringa-Ošleja

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

Priekšzināšanas

Ķīmi3004, Bioķīmija

LauZ1019, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I

LauZ2028, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II

Vete2009, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija I

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2024, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II

Vete3020, Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I

Vete3026, Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna II

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete4078, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība I

Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Vete4109, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība II

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Studenti apgūst un attīsta problēmu risināšanas pieredzi veterinārajā androloģijā, kas pēta vīrišķo dzīvnieku vairošanās sistēmas fizioloģiskos un etiopatoģenētiskos procesus, tās dažāda rakstura slimības un ārstēšanas iespējas; mākslīgajā apsēklošanā un embriju transferencē, kas pēta gametu fizioloģiju, patoloģiju, anabiozi, krioprotekciju, mākslīgās apsēklošanas un embriju transferences tehniku un tehnoloģiju; veterinārajā dzemdniecībā un ginekoloģijā, kura apskata sievišķo dzīvnieku (govis, ķēves, aitas, kazas un cūkas) dzimumorgānu fizioloģiju pirms grūsnības iestāšanās, grūsnības laikā, dzemdībās un normālā pēcdzemdību periodā un piena dziedzeru fizioloģiju un pataloģiju, un ar to saistītās izmaiņas piena sastāvā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - padziļinātas zināšanas un izpratne androloģijā un reprodukcijas biotehnoloģijā, kā arī izpratne par slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīniskām pazīmēm, diagnozi, ārstēšanu un profilaksi. Zināšanu pārbaudes veids - 10 kontroldarbi
Prasmes - veikt pilnvērtīgu reproduktīvo un ar to saistīto orgānu klīnisko izmeklēšanu, sniegt neatliekamo pirmo palīdzību, identificēt un izskaidrot fizioloģiskās un patoloģiskās norises reproduktīvās sistēmas darbībā. Praktisko iemaņu pārbaude pie dzīvnieka.
Kompetence - novērtēt un risināt ar dzīvnieku auglību un piena kvalitātes izmaiņām saistītās problēmas.

Kursa saturs(kalendārs)

Apakšprogramma Dzemdniecība un ginekoloģija
1. Dažādu sugu dzīvnieku reproduktīvo orgānu funkcionālā anatomija, histoloģija – 2 h lekcijas un 6 h praktiskie darbi.
1.kontroldarbs Dažādu sugu dzīvnieku reproduktīvo orgānu funkcionālā anatomija, histoloģija
2. Dzimumgatavība, dzimumcikls, tā neirohumorālā regulācija, meklēšanās un tās noteikšanas metodes. Govju vaginālā un rektālā izmeklēšana (izbraukums uz saimniecību). – 4 h lekcijas un 6 h praktiskie darbi.
2.kontroldarbs Dzimumgatavība, dzimumcikls, tā neirohumorālā regulācija, meklēšanās un tās noteikšanas metodes
3. Apaugļošanās, grūsnība, augļa vecuma noteikšana, embriju transference – 4 h lekcijas un 6 h praktiskie darbi
3.kontroldarbs Grūsnība, tās diagnostika un augļa vecuma noteikšana.
4. Grūsno dzīvnieku slimības, aborti – 2 h lekcijas un 6 h praktiskie darbi
4.kontroldarbs Grūsno dzīvnieku slimības, aborti
5. Dzemdības, dzemdību palīdzība, ķeizargrieziens – 6 h lekcijas un 6 h praktiskie darbi
5.kontroldarbs Praktiska dzemdību palīdzības sniegšana izmantojot fantomu.
6. Normāls pēcdzemdību periods, jaundzīvnieku slimības – 6 h lekcijas un 6 h praktiskie darbi
6.kontroldarbs Normāls pēcdzemdību periods, jaundzīvnieku slimības.

Apakšprogramma Androloģija, mākslīgā apsēklošana, embriju transference
1. Vīrišķā dzimuma dzīvnieku dzimumorgānu attīstība, funkcionālā anatomija, mikromorfoloģija – 2 h lekcijas un 3 h praktiskie darbi
2. Neirohumorālā dzimumsfēras darbības regulācija. Dzimumrefleksi un pārošana.– 2 h lekcijas un 6 h praktiskie darbi.
1.kontroldarbs. Vīrišķā dzimuma dzīvnieku dzimumorgānu attīstība, funkcionālā anatomija, mikromorfoloģija. Neirohumorālā dzimumsfēras darbības regulācija. Dzimumrefleksi un pārošana.
3. Spermas noņemšana, novērtēšana. Spermas iegūšanas metodes, spermas fizioloģija, bioķīmija, kustības. Vairošanās funkciju traucējumi. Spermas noņemšana kuilim – 4h lekcijas un 6 h praktiskie darbi.
4. Izbraukums uz Kurzemes CMAS Jaunpilī – 2 h lekcijas un 6 h praktiskie darbi.
5. Vīrišķā dzimuma dzīvnieku dzimumorgānu slimības – 4 h lekcijas un 6 h praktiskie darbi.
2.kontroldarbs. Spermas noņemšana, novērtēšana. Spermas iegūšanas metodes, spermas fizioloģija, bioķīmija, kustības. Vīrišķā dzimuma dzīvnieku dzimumorgānu slimības.
6. Mākslīgā apsēklošana dažādiem sieviešu dzimuma dzīvniekiem un tās darba organizācija – 4 h lekcijas un 6 h praktiskie darbi.
7. Spermas sagatavošana konservācijai, dažāda konservācijas metodes – 2 h lekcijas un 6 h praktiskie darbi.
3.kontroldarbs. Mākslīgā apsēklošana dažādiem sieviešu dzimuma dzīvniekiem un tās darba organizācija. Spermas sagatavošana konservācijai, dažāda konservācijas metodes
8. Izbraukums uz Siguldas MAS un saimniecību (govju MA) – 4 h lekcijas un 6 stundas praktiskie darbi.
4.kontroldarbs. Noslēdzošais kontroldarbs par izņemto mācību vielu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti 10 kontroldarbi.
Lekciju un praktisko darbu kavējumi nav vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma. Ja neattaisnotie kavējumi ir vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma, tad kurss ir jāapgūst no jauna.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mācību un zinātniskās literatūras patstāvīgās studijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Mutiska un rakstiska zināšanu pārbaude (10 ballu sistēmā) lekciju un praktisko darbu laikā. Praktisko iemaņu kontrole pie dzīvniekiem. Praktisko darbu ar dzīvniekiem kavēšanas gadījumā students tos atstrādā MPS "Vecauce", iepriekš laiku saskaņojot ar saimniecības veterinārārstu.
Kursa gala vērtējumu “ieskaite ar atzīmi” veido sekmīgi nokārtoto 10 kontroldarbu vidējā vērtība.

Pamatliteratūra

1. Afanasjevs I. Veterinārā dzemdniecība un ginekoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1983. 360 lpp. 2. Brūveris Z., Baumane S., Dūrītis I. Mājdzīvnieku praktiskā anatomija. Rīga: Medicīnas apgāds, 2018. 634 lpp. 3. Brūveris Z. Veterinārās histoloģijas pamati. Rīga: Medicīnas apgāds 2015. 527 lpp. 4. Akers R. M., Denbow D. M. Anatomy and Physiology of Domestic Animals. 1st edition. Ames, Iowa: Blackwell Publishing, 2008. 612 p. 5. Koning H.E., Liebich H.G. Veterinary Anatomy of Domestic Mammals: Textbook and Colour Atlas. 6th Edition. Stuttgart; New York: Schattauer, 2014. 6. Mine C.B., Morel D. Equine Reproductive Physiology, Breeding and Stud Management. Malta: CAB International, 2015. 428 p. 7. Veterinary Reproduction and Obstetrics. D.E. Noakes et all. United Kingdom: Saunders Elsevier, 2009. 950 p. 8. Carleton C.L. Equine Theriogenology: Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult. Clinical Companion. Singapore: Wiley Blackwell, 2011. 1208 p. 9. Senger P.L. Pathways to Pregnancy and Parturation. 2nd Edition. USA: Current Conceptions, 2003. 368 p. 10. 10. Chenoweth P. I., Steven P. L. Animal Andrology Theories and Applications. FSC, 2014. 568 p.

Papildliteratūra

1. Afanasjevs I., Preinbergs G. Govju ginekoloģiskās slimības. Rīga: Avots, 1982. 285 lpp. 2. Daugerts R., Garančs A. Laktācijas fizioloģija. Rīga: Zvaigzne, 1985. 237 lpp. 3. Garančs A. Cilvēka un dzīvnieka fizioloģija jautājumos un atbildēs. Rīga: aut.izd., 2006. 340 lpp. 4. Compendium of animal reproduction. 3rd revised edition. Intervet International B.V., 1997. 279 p. 5. Geofferey H. A. et. al. Veterinary Reproduction and Obstetrics. London, Philadelphia, Toronto, Sidney, Tokyo, 1996. 726 p. 6. Richter J., Gotze R. Tiergeburtshilfe. Berlin und Hamburg: Verlag Paul Parey. 1993. 642 S.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinārais Žurnāls. Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvs biļetens. ISSN1407-0065. 2. Journal Veterinary Medicine. 3. Journal of Veterinary Science. ISSN 1229 - 845X. 4. AgroTops. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 5. Latvijas Lopkopis.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Veterinārmedicīna", 8.sem. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (4-6 studenti).