Kursa kods Vete4096

Kredītpunkti 6

Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaDzemdniecība un ginekoloģija120487214/01/2015Klīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Vita Antāne

Veterinārmedicīnas doktors

author vieslekt.

Māra Mangale

Veterinārmedicīnas maģistrs

Priekšzināšanas

Ķīmi3004, Bioķīmija

LauZ1019, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2024, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II

Vete3013, Parazitoloģija un invāzijas slimības I

Vete3041, Speciālā patoloģija II

Vete4019, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika III

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete4072, Infekcijas slimības II

Vete4078, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete6023, Fizioloģija II

Vete6038, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija II

Vete6039, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija III

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Veterinārmedicīna", 8.sem. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (4-6 studenti).

Kursa anotācija

Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcijas kursa ietvaros apgūsim Androloģiju, kas pēta vīrišķo dzīvnieku vairošanās sistēmas fizioloģiskos un etiopatogenētiskos procesus, tās dažāda rakstura slimības un ārstēšanas iespējas; Mākslīgo apsēklošanu, kas pēta dzimumsfēras darbību un tās regulācijas problēmas, mākslīgās apsēklošanas tehniku; Veterināro dzemdniecību, kura apskata sievišķo dzīvnieku dzimumorgānu un piena dziedzeru fizioloģiju pirms grūsnības iestāšanās, grūsnības laikā, dzemdībās un pēcdzemdību periodā.

Rezultāti

Zināšanas androloģijā un reprodukcijas biotehnoloģijā, kas ietver sevī zināšanas par vīrišķās un sievišķās kārtas dzīvnieku dzimumsistēmas anatomiju, fizioloģiju, neiro- humorālo regulāciju, dzīvnieku apsēklošanu, apaugļošanos, grūsnību, dzemdībām un pēcdzemdību periodu, kā arī izpratne par slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīniskām pazīmēm, diagnozi, ārstēšanu un profilaksi.
• Prasmes veikt pilnvērtīgu reproduktīvo un ar to saistīto orgānu klīnisko izmeklēšanu, sniegt neatliekamo pirmo palīdzību, identificēt un izskaidrot fizioloģiskās un patoloģiskās norises reproduktīvās sistēmas darbībā;
• Kompetence novērtēt un risināt ar dzīvnieku neauglību saistītās problēmas.

Kursa plāns

1 Abu dzimumu (siev. un vīr.) dzīvnieku dzimumorgānu anatomija un fizioloģija. Ovoģenēze un spermatoģenēze.
2 Abu dzimumu dzīvnieku dzimumsistēmas neirohumorālā regulācija. Dzimumrefleksi. Dzimumcikls, tā stadijas.
3 Spermas iegūšanas metodes. Spermas fizioloģija un bioķīmija. Apaugļošanās. Embrija, augļa un tā segu attīstība.
4 Spermas morfoloģija un patoloģija. Spermatozoīdu X un Y hromosomas un to šķirošana. Grūsnības ilgums un tā ietekme uz mātes organismu. Grūsno dzīvnieku turēšana, ēdināšana.
5 Spermas makroskopiskā un mikroskopiskā novērtēšana. Grūsnības patoloģijas.
6 Spermas bakteriālais un mikoloģiskais piesārņojums. Aborts, tā klasifikācija un cēloņi.
7 Androloģiskā un ginekoloģiskā izmeklēšana. Dzemdību process, tā stadijas un mehānisms.
8 Vīriešu kārtas pārstāvju neauglība: sēklinieka un tā piedēkļa slimības. Apgrūtinātas dzemdības. Palīdzības sniegšana apgrūtinātās dzemdībās.
9 Vīriešu kārtas pārstāvju neauglība: papildus dzimumdziedzeru u.c. slimības. Pēcdzemdību perioda fizioloģiskās norises.
10 Mākslīgās apsēklošanas darba organizācija. Pēcdzemdību perioda patoloģija: mīksto un cieto dzemdību ceļu bojājumi, brūces. Dzemdes izvēršanās un izkritums.
11 Pārskats par slimībām un ierosinātājiem, kurus iespējams pārnest dzīvnieku apsēklošanas, aplecināšanas laikā. Pēcdzemdību perioda patoloģija: augļa segu aizture, dzemdes iekaisumi.
12 Mākslīgās apsēklošanas stacijas darba organizācija. Jaundzimušo slimības.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Mutiska un rakstiska zināšanu pārbaude teorētisko (lekciju) un praktisko darbu laikā. Rakstiski kontroldarbi testu un atbilžu veidā uz konkrētiem jautājumiem par attiecīgām tēmām. Praktisko iemaņu kontrole pie dzīvniekiem.
8. semestrī jānokārto 8 kolokviji, par ko kopā saņem ieskaiti ar atzīmi.

Mācību pamatliteratūra

1. Afanasjevs I. Veterinārā dzemdniecība un ginekoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1983. 360 lpp.
2. Brūveris Z. Mājdzīvnieku anatomija. Medicīnas apgāds, 2007. 783 lpp.
3. McGeady T.A., Quinn P.J., Fitz Patrick E.S. and Ryan M.T. Veterinary Embryology. Malden: Blackwell Publishing, 2006. 377 p.
4. Roberts S. Current Therapy in Large Animal Theriogenology. Philadelphia: W.B.Saunders Company. 1997. 897 p.

Papildliteratūra

1. Piena lopkopība. Rokasgrāmata. Sarakstījis autoru kolektīvs profesora A. Jemeļjanova redakcijā. Sigulda: Sigra, 2001. 191 lpp.
2. Johnston Sh.D. Canine and Feline Theriogenology. Philadelphia: Sounders Company, 2001. 592 p.
3. Samper J. C. Current therapy in equine reproduction. St. Louis, Missouri: Saunders Elsevier, 2007. 492 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinārais žurnāls. Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvs biļetens. ISSN1407-0065
2. Journal Veterinary Medicine
3. Journal of Veterinary Science sākot no 2004. gada. ISSN 1229 - 845X (print). ISSN 1976-555X (online)
Journal of Veterinary Science [tiešsaiste]. ISSN 1229 - 845X (print). ISSN 1976-555X (online) [skatīts 02.04.2013.]. Pieejams EBSCO MEDLINE: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&jid=100964185&site=ehost-live