Kursa kods Vete4090

Kredītpunkti 3

Veterinārijas pamati

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Veterinārmedicīnas zinātneInfekcijas slimības un mikrobioloģija48242421/12/2011Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ilga Šematoviča

Veterinārmedicīnas doktors

author vieslekt.

Anna Krūklīte

Veterinārmedicīnas maģistrs

author asoc. prof.

Kaspars Kovaļenko

Veterinārmedicīnas doktors

Papildliteratūra

1. Aitken I.D. Diseases of Sheep. 4th ed. Blackwell Publishing, UK, 2007. 239 p.
2. Barr S.C., Bowman D.D. Canine and Feline infectious diseases and parasitology second edition. Wiley-Blackwell. 2012.-634 p.
3. Dairy Herd Health and Management. A guide for veterinarians and dairy professionals. By J. Noordhuizen. Context. 2012. 472 p.
4. Donald C. Plumb Veterinary Drug Handbook. Sixth edition. – Blackwell Publishing Professional. – 2008. – 1485 p.
5. Hendrix C.M. Diagnostic Parasitology for Veterinary Technicians, 3rd Edition. – 2006. – 285 p.
6. Mazjānis I., Tirāns E. Infekcijas slimības. Rokasgrāmata. Autorkolektīvs, 2006. 1008 lpp.
7. Meyer D., Harvey J.W. Veterinary Laboratory Medicine: Interpretation and Diagnosis. 3rd ed. 2004. – 532 lpp
8. Meuten D.J. Tumors in domestic animals. Blackwell publishing, 2002, p. 788.
9. Rooney J., Robertson J. Equine pathology. Iowa State University Press Ames, 1996, p.482.
10. Schmidt R.E., Reavill D.R., Phalen D.N. Pathology of pet and aviary birds. Blackwell publishing, 2003, p.234.
11. Smith B.P. Large Animal Internal Medicine. 5h Edition. Baltimore: Williams & Wilkins. 2015. 1735 p.
12. The Merck Veterinary Manual. 10th ed. Merck. 2010. - 2945p
13. The Merck Veterinary Manual. 11th ed. White house Station, NJ : Merck& Co, 2016. 2305 p.
14. Москва: Аквариум, 2001. 128 с. 3. Слесаренко Н.А., Василевич Ф.А., Жаров А.В. и др. Ветеринария: Учебник для нач.проф.образования. Москва: Академия, 2005. 400 с.
15. Сидоркин В.А. Справочник по диагностике и терапии гельминтозов животных и птиц.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Aitken I.D. Diseases of Sheep. 4th ed. Blackwell Publishing, UK, 2007. 239 p.
2. Barr S.C., Bowman D.D. Canine and Feline infectious diseases and parasitology second edition. Wiley-Blackwell. 2012.-634 p.
3. Dairy Herd Health and Management. A guide for veterinarians and dairy professionals. By J. Noordhuizen. Context. 2012. 472 p.
4. Donald C. Plumb Veterinary Drug Handbook. Sixth edition. – Blackwell Publishing Professional. – 2008. – 1485 p.
5. Hendrix C.M. Diagnostic Parasitology for Veterinary Technicians, 3rd Edition. – 2006. – 285 p.
6. Mazjānis I., Tirāns E. Infekcijas slimības. Rokasgrāmata. Autorkolektīvs, 2006. 1008 lpp.
7. Meyer D., Harvey J.W. Veterinary Laboratory Medicine: Interpretation and Diagnosis. 3rd ed. 2004. – 532 lpp
8. Meuten D.J. Tumors in domestic animals. Blackwell publishing, 2002, p. 788.
9. Rooney J., Robertson J. Equine pathology. Iowa State University Press Ames, 1996, p.482.
10. Schmidt R.E., Reavill D.R., Phalen D.N. Pathology of pet and aviary birds. Blackwell publishing, 2003, p.234.
11. Smith B.P. Large Animal Internal Medicine. 5h Edition. Baltimore: Williams&Wilkins. 2015. 1735 p.
12. The Merck Veterinary Manual. 10th ed. Merck. 2010. - 2945p
13. The Merck Veterinary Manual. 11th ed. White house Station, NJ : Merck& Co, 2016. 2305 p.
14. Москва: Аквариум, 2001. 128 с. 3. Слесаренко Н.А., Василевич Ф.А., Жаров А.В. и др. Ветеринария: Учебник для нач.проф.образования. Москва: Академия, 2005. 400 с.
15. Сидоркин В.А. Справочник по диагностике и терапии гельминтозов животных и птиц.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība", kvalifikācija "Ciltslietu zootehniķis" pilna un nepilna laika studentiem.

Kursa anotācija

Studiju kursā jāapgūst iekšķīgo slimību definējums, epidemioloģija, etioloģija, patoģenēze, klīniskā aina, diagnoze, diferenciāldiagnoze, gaita, prognoze, ārstēšana, profilakse. Sākumā tiek apskatīti iekšķīgo slimību diagnostikas un ārstēšanas pamatprincipi, metodes. Pēc tam apskata biežāk sastopamās iekšķīgās nelipīgās slimības un to profilaksi. Ganāmpulka veselības daļā studenti apgūst atziņas par produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanu, kontroli un veselības problēmu risināšanu rūpnieciskas ražošanas apstākļos.
Lai apgūtu parazitoloģiju, studenti iepazīstas ar dzīvnieku parazītu vietu zooloģiskajā sistēmā, to morfoloģiju,bioloģiju,dzīves veidu, attiecībām ar saimnieka organismu un apkārtējo vidi, kā arī ar to izraisītām dzīvnieku invāzijas slimībām. Tiek skaidrota šo slimību izcelšanās un izplatības likumsakarības, patoģenēze, klīniskā izpausme un patoloģiski anatomiskās izmaiņas, diagnostika,ārstēšana un profilaksi.
Studiju kursa apgūšanas laikā, studenti tiek iepazīstināti ar dzīvniekiem plašāk izplatīto infekcijas slimību izpausmēm, diagnostiku un profilakses principiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Par dzīvnieku iekšķīgo, infekcijas un parazītu izraisīto slimību cēloņiem, ierosinātājiem, patoģenēzi, klīniskajām pazīmēm, ārstēšanu un profilaksi, klīniskās izmeklēšanas pamat un papildus metodēm, zināšanas par slimību vadošajiem simptomiem, slimību diferenciāldiagnostiku, par klīnisko simptomu un laboratorisko analīžu rezultātu pielietošanu diagnozes noteikšanā un ārstēto dzīvnieku produkcijas izmantošanas ierobežojumiem – 3 kontroldarbi.
Prasmes: Komunicēt ar klientiem, iegūt pacienta anamnēzes datus, interpretēt iegūtos klīniskos simptomus un laboratoriskos analīžu rezultātus, veikt slimību diferenciāldiagnostiku un noteikt galīgo diagnozi, sniegt neatliekamo veterinārmedicīnisko palīdzību un efektīgu ārstēšanu, apgūt, nodrošināt ierobežojumus produktīvo dzīvnieku produkcijai, novērtēt ganāmpulka veselības stāvokli, noskaidrot veselības problēmas un to rašanās cēloņus, sadarboties ar lopkopības nozares speciālistiem; izstrādāt pasākumu plānu ganāmpulka veselības problēmu novēršana – praktiskie darbi.
Kompetence: Prast izskaidrot slimības patoģenēzi un prognozēt tās attīstības gaitu, noteikt pacientam diagnozi un profilaktēt saslimšanu – Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīze.

Kursa plāns

Iekšķīgās nelipīgās slimības: (8 h lekcijas un 8 h semināri un praktiskie darbi):
1. Iepazīšanās ar dzīvnieku vispārējās klīniskās izmeklēšanas metodēm. 1 h lekcija un 1 h praktiskie darbi.
2. Sirds un asinsvadu sistēmas izmeklēšana; laboratoriskā slimību diagnostika. 1 h lekcija un1 h praktiskie darbi.
3. Gremošanas sistēmas izmeklēšana; laboratoriskā slimību diagnostika. 1 h lekcija un 1 h praktiskie darbi.
4. Elpošanas orgānu sistēmas izmeklēšana; laboratoriskā slimību diagnostika. 1 h lekcija un 1 h praktiskie darbi.
5. Pirmā palīdzība akūtās saslimšanas gadījumā. 1 h lekcija un 1 h praktiskie darbi.
6. Jaundzīvnieku slimības. 1 h lekcija un 1 h praktiskie darbi.
7. Vielmaiņas slimības, to cēloņi, diagnostika, ārstēšana un profilakse. 1 h lekcija un 1 h praktiskie darbi.
8. Ganāmpulka veselība - ēdināšana, turēšana, labturība, atražošana, piena kvalitāte. 1 h lekcija un 1 h praktiskie darbi.
1. Kontroldarbs

Infekcijas slimības: (8 h lekcijas un 8 h semināri un praktiskie darbi):
9. Ievads. Epidemioloģijas pamati. 1 h lekcija un1 h praktiskie darbi.
10. Zoonozes. 1 h lekcija un 1 h praktiskie darbi.
11. Liellopu infekcijas slimības. 1 h lekcija un 1 h praktiskie darbi.
12. Cūku infekcijas slimības. 1 h lekcija un 1 h praktiskie darbi.
13. Zirgu infekcijas slimības. 1 h lekcija un 1 h praktiskie darbi.
14. Mazo atgremotāju un putnu infekcijas slimības. 1 h lekcija un1 h praktiskie darbi.
15. Infekcijas slimību epidemioloģiskās situāciju, tās novērtēšanu konkrētos apstākļos, diagnostikas metodēm (klīniskā, pēcnāves, laboratoriskās). 1 h lekcija un 1 h praktiskie darbi.
16. Vakcīnas - to lietošanas instrukcijas, ievadīšanas metodes. 1 h lekcija un 1 h praktiskie darbi.
2. Kontroldarbs

Parazitoloģija: (8 h lekcijas un 8 h semināri un praktiskie darbi):
17. Parazītisma bioloģiskie pamati. Starpsugu sadzīves veidi. Parazītisma rašanās un izplatība. Parazītu lokalizācija. Parazītu adaptācija. Parazītu iedalījums. Parazītu saimnieki un to maiņa. Parazitofauna un parazitocenozes. Parazītu vieta ekosistēmā. Parazītu sistemātikas principi. 1 h lekcija un 1 h praktiskie darbi.
18. Iepazīšanās ar parazitāro slimību epidemioloģiskās situācijas novērtēšanu konkrētos apstākļos. Diagnostikas metodes (klīniskā, pēcnāves, laboratoriskās). 1 h lekcija un 1 h praktiskie darbi.
19. Iepazīšanās ar pretparazitāro pasākumu metodiku dzīvnieku ārstēšanā un profilaksē. Dezivāzijas, dezinfekcijas pielietošanas principiem un metodēm. 1 h lekcija un 1 h praktiskie darbi.
20. Iepazīšanās ar trematožu diagnostikas metodēm (klīniskā, pēcnāves, laboratoriskās) paraugu noņemšanas un nosūtīšanas noteikumiem laboratoriskajiem izmeklējumiem, kontroli. 1 h lekcija un 1 h praktiskie darbi
21. Iepazīšanās ar cestožu diagnostikas metodēm (klīniskā, pēcnāves, laboratoriskās) paraugu noņemšanas un nosūtīšanas noteikumiem laboratoriskajiem izmeklējumiem, kontroli. 1 h lekcija un 1 h praktiskie darbi
22. Iepazīšanās ar nematožu diagnostikas metodēm (klīniskā, pēcnāves, laboratoriskās), paraugu noņemšanas un nosūtīšanas noteikumiem laboratoriskajiem izmeklējumiem. 1 h lekcija un 1 h praktiskie darbi.
23. Iepazīšanās ar vienšūņu izraisīto slimību diagnostikas metodēm (klīniskā, pēcnāves, laboratoriskās), paraugu noņemšanas un nosūtīšanas noteikumiem laboratoriskajiem izmeklējumiem, kontroli 1 h lekcija un1 h praktiskie darbi.
24. Iepazīšanās ar ektoparazītu (ērču, kukaiņu) izraisīto slimību diagnostikas metodēm, kontroli. 1 h lekcija un1 h praktiskie darbi.
3. Kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas vismaz 70% lekcijas un praktiskās nodarbības.
Sekmīgi nokārtoti trīs kontroldarbi, kas veido kumulatīvo eksāmenu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbu uzdevumus uzdod un novērtē saskaņā ar praktiskajos darbos noteiktajiem uzdevumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem. Gala vērtējums ir kontroldarbu vidējā atzīme. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.

Pamatliteratūra

1. Adams H. R. Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 7th Edition. Iowa State University Press/Ames, 1995.
2. Bowman D. Georgis' Parasitology for Veterinarians 10th Edition. - Saunders, Elsevier, 2013. P.496
3. Cockcroft P.D. 3rd Ed. Bovine Medicine. Wiley&Sons. 2015. 659 p.
4. Dairy Herd Health. Ed. by M. Green. CAB International. 2012. 327 p.
5. Dunlop R.H., Malbert RC.H Veterinary pathophysiology. Blackwell publishing, 2004, p.530.
6. Eckert J., Friedhoff K. et al. Lehrbuch der Parasitologiefür die Tiermedizin. – MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH&Co.KG – 2005. – 575 s.
7. Heinz M., Animal parasties. Diagnosis, Treatment, Prevention, Springer International Publishing, 2016, p.719
8. Jubb, Kennedy and Palmer's Pathology of Domestic Animals, 6th ed., vol. 1.,2.,3. Elsevier, 2016, vol.1 798 p., vol.2 654 p., vol.3 572 p.
9. Keidāns P., Krūklīte A. Mājdzīvnieku parazitāro slimību diagnostika. Jelgava: LLU izdevniecība, 2008. 136 lpp.
10. Keidāns P.,Krūklīte A. Mājdzīvnieku parazitāro slimību diagnostika. - Jelgava: LLU izdevniecība, - 2008. - 136 lpp.
11. Large Animal Internal Medicine./ ed. Bradford P. Smith. 46h Edition, Williams&Wilkins. 2002. 1735 p
12. Mazjānis I., Tirāns E. Infekcijasslimības. Rokasgrāmata. – Autorkolektīvs, - 2006. – 1008 lpp.
13. Parčinskis O. Lauksaimniecības dzīvnieku slimību morfoloģiskās diagnostikas pamati. Rīga, Zvaigzne, 1988. 164 lpp.
14. Radositis O.M. , Blood D.C., Gay C.C. VeterinaryMedicine. 10-th edition.-BailliereTindall, 2006.- 1435 p.
15. Radostitis O. M. Herd Health: Food Animal Production Medicine. 3rd Edition. Philadelphia: Saunders, 2001. 885 p.
16. Radostitis O. M. HerdHealth: Food Production Animal Medicine. 3rd Edition, Saunders, 2001. 885 p.
17. Radostits O.M. , Gay C.C., Hinchcliff K.W., Constable P.D. A text book of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats. - 10nd ed. - Edinburg : Saunders, Elsevier, 2008. 1548 p.
18. Rokasgrāmata veterinārijā. Sast. G. Kononovs. Rīga: Avots, 1981. 449 lpp.
19. Taylor M.A., Coop R.L. and Wall R.L. Veterinary parasitology, 4th edition, Wiley Blackwell, UK, 2016, p.1006
20. Taylor M.A., Coop R.L., Wall R.L. Veterinary parasitology. –Blackwell publishing, - 2007. – 874 p.
21. The Merck Veterinary Manual. 7th ed. Ed. Merck& Co. Inc., 1991. 1677 p.
22. Veterinārārsta rokasgrāmata. Sast. Z. Brūveris. Rīga: Avots, 1987. 439 lpp.
23. Zachary J. Pathologic Basis of Veterinary Disease 6th ed. Elsevier, 2017.1394 p.
24. Zajac A.M., Conboy G.A. Veterinary clinical parasitology 8th edition. Wiley-Blackwell. 2012. – 368 p.