Kursa kods Vete4088

Kredītpunkti 3

Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaIekšķīgās slimības60322816/11/2011Klīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Laima Liepa

Veterinārmedicīnas doktors

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Veterinārmedicīna”.

Kursa anotācija

Studiju kurss veidots no divām daļām. Iekšķīgās slimības - veterinārmedicīnas klīniskā pamatdisciplīna. Kursa studiju objekti ir sekojoši: iekšķīgo slimību definējums, epidemioloģija; etioloģija, patoģenēze, klīniskā aina; diagnoze, diferenciāldiagnoze; gaita, prognoze; ārstēšana, profilakse. Īpaša uzmanība pievērsta neatliekamās veterinārās palīdzības sniegšanas jautājumiem. Ganāmpulka veselība - studenti apgūst zinātniski pamatotas atziņas par produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanu, kontroli un veselības problēmu risināšanu rūpnieciskas ražošanas apstākļos.

Rezultāti

Prasmes saprotami un pārliecinoši komunicēt ar sabiedrību par profesionāliem jautājumiem, vadīt savu darbību atbilstoši pastāvošajai likumdošanai, balstoties uz ētisku, pierādījumiem pamatotu, sabiedrības veselību un drošību veicinošu principu ievērošanu; zināšanas par dzīvnieku slimību cēloņiem, patoģenēzi, klīnisko un laboratorisko diagnostiku, klīniskajām pazīmēm, ārstēšanu un profilaksi; ganāmpulka veselības problēmu novēršanu, kompetence iegūt anamnēzes datus par pacientu, veikt dzīvnieku klīnisko izmeklēšanu; sagatavot paraugus laboratoriskām analīzēm un interpretēt iegūtos rezultātus, noteikt diagnozi, veikt drošu un atbilstošu dzīvnieku fiksāciju un ārstnieciskās manipulācijas, sniegt neatliekamo veterinārmedicīnisko palīdzību, analizēt ganāmpulka veselības problēmas.

Kursa plāns

1 Dzīvnieku ķermeņa kondīcijas noteikšana. Aptaukošanās, novājēšana.
2 Alimentārā ketoze govīm, grūsnības toksēmija aitām.
3 Stress un distress lopkopībā. Zirgu hiperlipidēmija.
4 Kolokvijs. Kalcija, fosfora un magnija disbalanss barībā.
5 Hipokalciēmija, ārstēšana, profilakse. Pareiza kalcija preparātu i.v. ievadīšana.
6 Osteodistrofijas veidi, diferenciāldiagnostika. Rahīts. D hipovitaminoze.
7 Ganību (hipomagnēmiskā) tetānija. Transportēšanas tetānija.
8 Kolokvijs. Vielmaiòas slimîbu laboratoriskâ diagnostika.
9 Paralītiskā mioglobīnūrija.
10 A, E, K hipovitaminozes.
11 Hipomikroelementozes. Alotriofāgijas. Kanibālisms.
12 B hipovitaminozes, C hipovitaminoze .
13 Kolokvijs. Alimentārās toksikozes, diagnostikas, ārstēšanas principi.
14 Latvijas indīgie augi.
15 Saindēšanās ar barības līdzekļiem.
16 Kolokvijs. Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotiem visiem (četriem) kolokvijiem un ieskaitei.

Mācību pamatliteratūra

1. Radostits O.M., Gay C.C., Hinchcliff K.W., Constable P.D. Veterinary medicine: a textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats. 10th Edition. London: Saunders, 2008. 1548 p.
2. Radostitis O. M. Herd Health: Food animal Production Medicine. 3rd Edition. Philadelphia: Saunders, 2001. 885 p.
3. Ogilvie T.H. Large Animal Internal Medicine. 46h Edition. Baltimore: Williams & Wilkins. 2002. 1735 p.
4. Rebhun W.C. Diseases of Dairy Cattle. Media, PA : Lippincott Williams & Wilkins. 2010. 930 p.

Papildliteratūra

1. Robinsons N. E. Current Therapy in Equine Medicine. W. B. Saunders Company. 1992. 847 p., 1994. 637 p. Nav liel. Latvijas b-kās.
2. The Merck Veterinary Manual. 10-th ed. Whitehouse Station, NJ : Merck & Co, 2005. 2305 p.
3. Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Edit. by H.R.Adams. Jowa State University Press / AMES. 7-th ed. 1995. 1181 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal "Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian", USA, 2003. ISSN 0193-1903.
2. Australian Veterinary Journal" Australia, 2010. ISSN 0005-0423.
3. "Journal of Veterinary Medicine", USA, 2004. ISSN 8750-7943.