Kursa kods Vete4079

Kredītpunkti 1.50

Oftalmoloģija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaIekšķīgās slimības30201010/02/2016Klīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Līga Kovaļčuka

Veterinārmedicīnas doktors

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4018, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete4019, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika III

Vete4023, Mazo dzīvnieku ķirurģija I

Vete4024, Mazo dzīvnieku ķirurģija II

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete4061, Farmakoloģija I

Vete4062, Farmakoloģija II

Vete4085, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4098, Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības I

Vete4099, Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības II

Vete4102, Farmakoloģija

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Veterinārmedicīna", 10.sem. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (5-6 stud.).

Kursa anotācija

Veterinārā oftalmoloģija ir nozares studiju kurss, kurā studenti apgūst zināšanas par dažādu dzīvnieku sugu acs anatomiju un fizioloģiju, acs klīnisko izmeklēšanu, dažādu acs struktūru slimībām, to diagnostiku un sastopamību, kā arī medikamentu un ķirurģisku manipulāciju izvēli un izmantošanu acs slimību ārstēšanā.

Rezultāti

• Zināšanas: Sekmīgi apgūstot kursu, studenti gūst izpratni par acs slimību attīstības mehānismu, cēloņiem, patoģenēzi, diagnostikas un ārstniecības pamatprincipiem un orientējas šo principu pielietošanā gan mājdzīvniekiem (istabas dzīvniekiem), gan lauksaimniecības dzīvniekiem.
• Prasmes: spēt atpazīt un aprakstīt oftalmoloģiskos klīniskos gadījumus. Spēja diferencēt dažādas acu slimības, pamatojoties uz klīniskām pazīmēm un to izpausmi.
• Kompetence: spēja pielietot iegūtās zināšanas un prasmes, analizējot dažādas acu slimības, izmantojot piemērotas acs izmeklēšanas metodes, izskaidrojot patoģenēzi, cēloņus, ārstēšanu un slimības prognozi.

Kursa plāns

1.Acs orbītas, plakstiņu, konjunktīvas slimības.
2.Asaru sistēmas un trešā acs plakstiņa slimības.
3.Radzenes un acs priekšējās kameras slimības.
4.Asinsvada apvalka slimības.
5.Lēcas, stiklveida ķermeņa pārmantotās un iegūtās slimības.
6.Glaukoma.
7.Acs tīklenes pārmantotās un iegūtās slimības.
8.Acs slimību saistība ar organisma sistēmiskām saslimšanām.
9.Neatliekamā palīdzība oftalmoloģijā.
10.Studiju projekta aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sgatavots studiju projekts – klīniskais gadījums (KEGA), sagatavota tā analīze un tas prezentēts studiju kursa laikā auditorijā.
10 semestrī – kursa nobeigumā – ieskaite ar atzīmi.
Obligāts praktisko darbu apmeklējums.

Mācību pamatliteratūra

1. Slatter D. Fundamentals of Veterinary Ophthalmology. Philadelphia: W.B. Saunders company. 3rd edtion. 2004.
2. Kirk. N. Gellat Veterinary Ophtalmology. 2nd edition. Philadelphia: Lea & Febiger. 1991
3. Gelatt K. N. Essentials of Veterinary Ophthalmology. Florida: Wiley-Blackwell, 2008.
4. Severin G. A., Severin’s Veterinary ophthalmology notes. 3rd editon 1995

Papildliteratūra

1. Grahn B.H., Cullen C.L., Peiffer R.L. Veterinary Ophthalmology Essentials. Butterworth Heinemann. 2004.
2. Nasisse M. P. The Veterinary Clinic Sof Norths America, Small animal practice. Surgical Management of Oocular Disease. 1997.
3. Petersen J. S. Crispin S. BSAVA Manual of Small Animal Ophthalmology. Gloucester. British Small Animal Veterinary Association. 2006.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Veterinary Ophthalmology. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 1463-5216. ISSN (electronic): 1463-5224.
2.Clinician's Brief: Home Page. http://www.cliniciansbrief.com/
3. National Library of Medicine's medline and pre-medline database. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/