Kursa kods Vete4078

Kredītpunkti 3

Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaIekšķīgās slimības60322802/03/2016Klīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilmārs Dūrītis

Veterinārmedicīnas doktors

Priekšzināšanas

Ķīmi3004, Bioķīmija

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete2017, Dzīvnieku, vides higiēna II

Vete2018, Dzīvnieku, vides higiēna III

Vete4018, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete4019, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika III

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete4037, Vispārīgā patoloģija II

Vete4085, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4102, Farmakoloģija

Vete4104, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana III

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā, 7.sem. Semināri notiek pa laboratorijas darbu grupām.

Kursa anotācija

Studiju kursā apgūst iekšķīgo slimību definējums,epidemioloģija,etioloģija, patoģenēze,klīniskā aina, diagnoze, diferenciāldiagnoze, gaita, prognoze, ārstēšana,profilakse. Sākumā tiek apskatīti organisma sistēmu patofizioloģijas,iekšķīgo slimību diagnostikas un ārstēšanas pamatprincipi. Pēc tam apskata biežāk sastopamās iekšķīgās nelipīgās slimības dzīvnieku sugu vai sugu grupu kontekstā.Ganāmpulka veselības daļā studenti apgūst atziņas par produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanu, kontroli un veselības problēmu risināšanu rūpnieciskas ražošanas apstākļos

Rezultāti

Pēc studiju kursu pabeigšanas studenti būs:
• ieguvuši zināšanas par dzīvnieku iekšķīgo slimību cēloņiem, patoģenēzi, klīniskajām pazīmēm, ārstēšanu un profilaksi, klīniskās izmeklēšanas pamat un papildus metodēm, zināšanas par slimību vadošajiem simptomiem, slimību diferenciāldiagnostiku, par klīnisko simptomu un laboratorisko analīžu rezultātu pielietošanu diagnozes noteikšanā un ārstēto dzīvnieku produkcijas izmantošanas ierobežojumiem;
• apguvuši prasmes komunicēt ar klientiem, iegūt pacienta anamnēzes datus, interpretēt iegūtos klīniskos simptomus un laboratoriskos analīžu rezultātus, veikt slimību diferenciāldiagnostiku un noteikt galīgo diagnozi, sniegt neatliekamo veterinārmedicīnisko palīdzību un efektīgu ārstēšanu, novērtēt ganāmpulka veselības stāvokli, noskaidrot veselības problēmas un to rašanās cēloņus, sadarboties ar lopkopības nozares speciālistiem;
• kompetenti izskaidrot slimības patoģenēzi un prognozēt tās attīstības gaitu, noteikt pacientam diagnozi

Kursa plāns

1 Ievads.Kardiovaskulārās sistēmas slimību klasifikācija. Cirkulatoras mazspējas patofizioloģija
2 Perikarda slimības.Miokarda slimības.
3 Endokarda slimības. Iedzimtās sirdskaites
4 Elpošanas orgānu slimību klasifikācija. Respiratorās mazspējas patofizioloģija.
5 Augšējo elpošanas ceļu iekaisums. Plaušu parenhīmas slimības.
6 Pleirīts. Gremošanas sistēmas slimību klasifikācija. Alimentārās disfunkcijas patoģenēze.
7 Mutes, rīkles barības vada slimības. Kuņģa slimības.
8 Zarnu slimības. Ileuss. Aknu slimības. Žults maiņas traucējumi, Icterus. Aknu mazspēja. Aknu koma
9 Hepatīts. Hepatoze. Peritoneja slimības.
10 Urīnizvadorgānu slimību klasifikācija. Urīnizvadorgānu disfunkcija. Nieru mazspēja. Urēmija.
11 Nieru slimības.
12 Urīnizvadceļu slimības.
13 Asins, asinsrades slimību klasifikācija. Anēmijas patofizioloģija.Posthemorāgiska anēmija.
14 Hemolītiskā anēmija. Deficītu radītas anēmijas. Aplastiskā anēmija
15 NS slimību klasifikācija.Epilepsija.
16 Encefalīts. Meningīts.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānokārto 6 rakstiski kontroldarbi un ieskaite, kuras pamats ir sekmīgi nokārtotie kontroldarbi, jāpiedalās semināra veidā organizētajās klīnisko gadījumu analīzes diskusijās, jāprezentē individuāli sagatavota tēma par kādu no lekcijās iepriekš neapskatītiem jautājumiem.

Mācību pamatliteratūra

1. Radostits O.M. , Gay C.C., Hinchcliff K.W., Constable P.D. A text book of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats. - 10nd ed. - Edinburg : Saunders, Elsevier, 2008. 1548 p.
2. Radostitis O. M. Herd Health: Food Production Animal Medicine. 3rd Edition, Saunders, 2001. 885 p.
3. Radositis O.M. , Blood D.C., Gay C.C. Veterinary Medicine. 10-th edition.- Bailliere Tindall, 2006.- 1435 p.
4. Large Animal Internal Medicine./ ed. Bradford P. Smith. 46h Edition, Williams & Wilkins. 2002. 1735 p.

Papildliteratūra

1. The Merck Veterinary Manual. 10-th ed. Merial: N. J. 2005.-2305 p.
2. Veterinary Pharmacology and Therapeutics / Edit. by H.R.Adams. Jowa State University Press / AMES. 7-th ed. 1995. 1181 p.
3. Jemeļjanovs Ļ., Dūrītis I., Beinerts J. Dzīvnieku iekšķīgo slimību laboratoriskā diagnostika. Jelgava-2010, ISBN 978-9984-39-914-0, 95 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Internal Medicine. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0891-6640. ISSN (electronic): 1939-1676. [skatīts 13.05.2016.]. Pieejams Wiley Online Journals: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291939-1676