Kursa kods Vete4077

Kredītpunkti 2

Radioloģija I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaĶirurģija40162419/03/2014Klīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Evija Eihvalde

Veterinārmedicīnas maģistrs

author vieslekt.

Armands Vekšins

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VMF studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā 6.semestrī. Laboratorijas darbi notiek laboratorijas darbu grupās.

Kursa anotācija

Radioloģijas zināšanas veterinārmedicīnas speciālistiem galvenokārt ir nepieciešamas jonizējošā starojuma bioloģiskās iedarbības novērtēšanā, jonizējošā starojuma konstatēšanā un mērīšanā, dzīvnieku un personāla aizsardzības un drošības pasākumu noteikšanā paaugstinātas radiācijas apstākļos, kā arī dzīvnieku slimību diagnostikā (rentgenogrāfija, datortomogrāfija). Veterinārmedicīnā izmantojamo rentgenaparātu praktiska pielietošana.

Rezultāti

Zināšanas: par jonizējošo starojumu, rentgena aparātiem, datortomogrāfa, magnētiskās rezonanses, ultrasonogrāfa darbību un pielietojumu veterinārmedicīnā; pamatzināšanas par dažādu ķermeņa anatomisko apvidus rentgenogrāfisko, datortomogrāfijas un ultrasonogrāfijas izmeklēšanu.
Prasmes un iemaņas: rīkoties ar rentgena aparātiem, ultrasonogrāfu, datortomogrāfu; pielietot dozimetrus praktiskajā darbā; analizēt rentgenogrammas.
Kompetence: izprast radiācijas drošības jautājumus, izvēlēties nepieciešamo diagnostikas metodi, novērtēt un analizēt dažādu sugu dzīvnieku rentgenogrammas.

Kursa plāns

1. Ievads, studiju kursa izklāsts. Jonizējošais starojums.
2. Jonizējošais starojums – veidi, avoti, mērīšana, izmantošana.
3. Radioaktivitātes mērvienība, dozu jēdzieni un mērvienības.
4. Rentgenstari - īpašības, ieguve, detektēšana. Rentgena staru izmantošana diagnostikai.
5. Radiācijas bojājumi organismā, dozimetrija, pacienta devas diagnostiskajā radioloģijā.
6. Radiācijas aizsardzības principi, pacienta radiācijas aizsardzība.
7. Invazīvā radioloģija – angiogrāfija, fluoroskopija, radioterapija.
8. Rentgena aparāta uzbūve, rentgenogrammas veidošanās principi, rentgena kabineta aprīkojums. Tehnisko parametru izvēle.
9. Datortomogrāfija – ievads, detektoru sistēma, attēlu rekonstrukcija.
10. Datortomogrāfija – tehniskie parametri, artefakti, pozicionēšana.
11. Magnētiskā rezonanse.
12. Ultrasonogrāfija – ievads, ultraskaņa, attēlu veidošanās.
13. Mājas (istabas) dzīvnieku ultrasonogrāfija.
14. Zirgu ultrasonogrāfija.
15. Lauksaimniecības dzīvnieku ultrasonogrāfija.
16. Endoskopija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

3 (trīs) rakstiski kontroldarbi, ieskaite bez atzīmes. Ieskaiti students saņem, kad sekmīgi nokārtoti visi 6. semestrī paredzētie kontroldarbi.

Mācību pamatliteratūra

1. Brien R., Barr F., BSAVA Manual of Canine and Feline Abdominal Imaging. British Small Animal veterinary Association, 2012., 252 lpp.
2. Barr F., Kirberger R., BSAVA Manual of Canine and Feline Musculoskeletal Imaging. British Small Animal veterinary Association, 2006., 286 lpp.
3. Holloway A., McConnell., BSAVA Manual of Canine and Feline Radiography and Radiology. British Small Animal veterinary Association, 2013., 392 lpp.
4. Butler J., Colles C.M., Dyson S., Poulos S., Poulos P.Clinical Radiology of the Horse second edition. Blackwell Publishing, 2000., 610 lpp.
5. Thrall D.E., Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology Sixth Edition.Elsevier, 2013., 845 lpp.

Papildliteratūra

Periodika un citi informācijas avoti

LLU bibliotēkas piedāvātās datubāzes (http://llufb.llu.lv/db.html)