Kursa kods Vete4076

Kredītpunkti 2

Sīkdzīvnieku slimības II

Zinātnes nozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Veterinārmedicīna40202019/03/2014Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Ruta Medne

Veterinārmedicīnas doktors

author vieslekt.

Anna Krūklīte

Veterinārmedicīnas maģistrs

Piezīmes

Obligātais kurss VMF 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Veterinārmedicīna”.

Kursa anotācija

Studiju kurss apskata produktīvo putnu vielu maiņas traucējumu, gremošanas sistēmas, elpošanas orgānu un dzimumorgānu patoloģija, nozīmīgākās infekcijas un invāzijas slimības un to diagnostika. Īpaši tiek uzsvērta un izskatīta morfoloģiskā diagnostika patologanatomiskajās sekcijās. Apskata vispārīgus putnu slimību profilakses un ārstēšanas jautājumus
Studiju laikā jāapgūst bišu anatomija un bioloģija, veterināri sanitārie pasākumi dravā, slimību diagnostika un apkarošana, biškopības produktu izmeklēšana un veterināri sanitārā apstrāde bišu slimību gadījumos.

Rezultāti

• Zināšanas par biežāk sastopamo sīkdzīvnieku slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīniskajām pazīmēm, diagnostiku apkarošanu, profilaksi;
• Prasmes veikt nepieciešamos pasākumus un pielietot atbilstošas metodes diagnozes precizēšanai;
• Kompetence sīkdzīvnieku turēšanas un ēdināšanas risku samazināšana, dažādu līdzekļu pielietošanā slimību profilaksei.

Kursa plāns

1 Slimības apraksta secība, ārstēšana profilakse. L.d. Biškopības attīstība, sistemātika, funkcijas.
2 Bišu infekcijas slimības Bakteriozes. L.d. Bites anatomija.
3 Bišu infekcijas slimības Vīrusālās dabas infekcijas. L.d. Bites attīstības cikls, bites darba cikls
4 Bišu invāzijas slimības. L.d. Biškopības inventārs un produkti.
5 Bišu nelipīgās slimības. Bišu mātes slimības. L.d. Bišu slimību diagnostika.
6 Putnu nelipīgās slimības. L.d. Produktīvo putnu anatomija un fizioloģija.
7 Putnu virusālās slimības. L.d. Putnu turēšanas, kopšanas, ēdināšanas apstākļi
8 Putnu bakteriālās slimības. L.d. Putnu fizioloģijas un uzvedības novērošana un analīze, medikamentu aplikācijas metodes.
9 Putnu parazitārās slimības. L.d. Putnu nelipīgās un infekcijas slimības
10 Putnu parazitārās slimības. L.d. Putnu parazitozes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti semināri, praktiskie darbi un laboratorijas darbi, nokārtoti: 1 kontroldarbs bišu slimībās un 1 kontroldarbs putnu slimībās: ieskaites kolokvijs bišu slimībās un ieskaites kolokvijs putnu slimībās. Visi pārbaudes darbi tiek vērtēti ar atzīmi. Ieskaite
Ja nokārtoti visi pārbaudes darbi putnu, bišu, laboratorijas un eksotisko dzīvnieku, zivju un vēžu slimībās, studentam ir atļauts kārtot eksāmenu. Studentam ir iespēja izvēlēties tradicionālo eksāmenu vai kumulatīvo eksāmenu (visu kolokviju vidējais vērtējums). Eksāmens.

Mācību pamatliteratūra

1. Saulīte E. Putnu leikozes un Mareka slimība. Rīga: Zvaigzne, 1972. 54 lpp.
2. Brūveris Z., Baumane S. Lauksaimniecības dzīvnieku morfoloģija un fizioloģija. Rīga: Zvaigzne, 1987. 499 lpp.
3. Important Poultry Diseases. [tiešsaiste] The Netherlands: Intervet International B.V., 2000. 88 p Pieejams: http://www.canadianpoultry.ca/cms_pdfs/Important%20Poultry%20Diseases%20060058%20-%20CPC%20website.pdf
4. Ārgalis J., Balode K., Bembere M., Eglītis O., Galenieks Š., Kamola V., Kornets A., Kriškāns T., Škudiņa M., Šmite R. Biškopība. Rīga: Zvaigzne, 1970. 487 lpp.

Papildliteratūra

1. Malcenieks O. Biškopja rokasgrāmata. Rīga: Avots, 1985. 298 lpp.
2. Šteiselis J. Biškopība iesācējiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 147. lpp.
3. Lee J., Turblin V., Selleck P. Picture book of infectious Poultry disease. [tiešsaiste] Rome: FAO, 2010. 22 p. Pieejams: http://www.growelagrovet.com/documents/PICTUREBOOKOFDISEASES.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Biškopis ISSN1407-2211
2. Žurnāls "Veterinārais Žurnāls" ISSN 1407-0065