Kursa kods Vete4075

Kredītpunkti 3.50

Sīkdzīvnieku slimības I

Zinātnes nozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Veterinārmedicīna70244619/03/2014Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Kaspars Kovaļenko

Veterinārmedicīnas doktors

author viesdoc.

Ruta Medne

Veterinārmedicīnas doktors

Piezīmes

Obligātais kurss VMF 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Veterinārmedicīna”.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar kažokzvēru, laboratorijas dzīvnieku un dažu populārāko eksotisko dzīvnieku anatomiskajām un fizioloģiskajām īpatnībām, turēšanas apstākļiem, pareizas ēdināšanas principiem, fiksēšanas un izmeklēšanas metodēm, biežāk sastopamajām ķirurģiskajām, iekšķīgajām nelipīgajām, parazitārajām un infekcijas slimībām, to cēloņiem, pazīmēm, ārstēšanas līdzekļiem un profilakses metodēm. Kā arī apgūst zivju un vēžveidīgo anatomiju un bioloģiju, bīstamākās Eiropā un Latvijā sastopamās infekcijas un invāzijas slimības un to ārstēšanas metodes.

Rezultāti

• Zināšanas par biežāk sastopamo sīkdzīvnieku slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīniskajām pazīmēm, diagnostiku apkarošanu, profilaksi;
• prasmes veikt nepieciešamos pasākumus un pielietot atbilstošas metodes diagnozes precizēšanai;
• kompetence sīkdzīvnieku turēšanas un ēdināšanas risku samazināšanā, dažādu līdzekļu pielietošanā slimību profilaksei.

Kursa plāns

1 Ievads, kažokzvēru turēšanas apstākļi. L.d. kažokzvēru veterinārās manipulācijas un izmeklēšana.
2 Kažokzvēru nelipīgās slimības. L.d. Kažokzvēru nelipīgo slimību diagnostika, ārstēšana un profilakse
3 Kažokzvēru infekcijas slimības. L.d. Kažokzvēru infekcijas slimību diagnostika, ārstēšana, profilakse un apkarošana.
4 Mazo grauzēju turēšana un biežāk sastopamās slimības. L.d. Mazo grauzēju veterinārā izmeklēšana un manipulācijas.
5 Mazo grauzēju turēšana un biežāk sastopamās slimības. L.d. Mazo grauzēju veterinārā izmeklēšana un manipulācijas.
6 Trušu turēšana un biežāk sastopamās slimības. L.d. Trušu veterinārā izmeklēšana un manipulācijas.
7 Dekoratīvo putnu biežāk sastopamās slimības. L.d. Dekoratīvo putnu veterinārās manipulācijas.
8 Rāpuļu un abinieku turēšana un biežāk sastopamās slimības. L.d. Rāpuļu un abinieku veterinārās manipulācijas.
9 Akvakultūra Latvijā un pasaulē L.d. Zivju anatomija un fizioloģija.
10 Nelipīgās zivju slimības. L.d. Latvijā saimnieciski nozīmīgās zivju sugas. Zivju audzēšanas biotehnoloģijas
11 Vienšūņu, monoģeneju un diģeneju izraisītās zivju slimības.L.d. Ihtiopatoloģiskā izmeklēšana.
12 Diģeneju un nematožu izraisītās zivju slimības. L.d.Zivju parazītu noteikšana preparātos un uztriepēs.
13 Akantocefalozes un cestodozes. L.d.Zivju parazitoloģiskā izmeklēšana.
14 Zivju ektoparazītu izraisītās slimības L.d. Zivju ārstēšanas un vakcinācijas metodes (vannošana, smidzināšana u.c.).
15 Zivju un vēžu virusālās slimības L.d. Vēžu anatomija un fizioloģija, audzēšanas biotehnoloģijas.
16 Zivju un vēžu bakteriālās slimības L.d. Vēžu sekcijas metodika.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti semināri, praktiskie darbi un laboratorijas darbi, nokārtoti visi pārbaudes darbi: 3 kontroldarbi laboratorijas dzīvnieku un eksotisko dzīvnieku slimībās un 3 kontroldarbi zivju un vēžu slimībās; ieskaites kolokvijs. Visi pārbaudes darbi tiek vērtēti ar atzīmi.

Mācību pamatliteratūra

1. Paterson S. (Eds.). Skin Diseases of Exotic Pets. Philadelphia: John Wiley & Sons. 2006. 344 p.
2. Cahn C.M., Line S. (Eds.) The Merck Veterinary Manual. Philadelphia: John Wiley & Sons, 2005. 2712 p .
3. Lucas J.S., Southgate P.C. Aquaculture. Farming Aquatic Animals and Plants. Oxford: Blackwell.Publ.. 2005. 501 p.
4. Kirjušina M., Briede I. Rokasgrāmata par dažām svarīgākajām Latvijas zivju vīrusu, parazītu un baktēriju ierosinātām slimībām. Rīga: NDC, LZRA. 2007. 69 lpp.

Papildliteratūra

1. Holmes D. D. Clinical Laboratory Animal Medicine (An introduction). The Iova State: The Iova State University Press, 1984. 138 p.
2. Plikšs M., Aleksejevs Ē. Zivis. Rīga: Gandrs, 1998. 304 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinārais Žurnāls ISSN 1407-0065
2. Zivsaimniecības gadagrāmata ISSN 1407-1959