Kursa kods Vete4074

Kredītpunkti 3

Pārtikas higiēna un inspekcija II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaPārtikas higiēna60243630/03/2016Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Margarita Terentjeva

Veterinārmedicīnas doktors

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Studiju kursā veterinārmedicīnas studenti iepazīstas ar dažādu dzīvnieku izcelsmes (gaļas, piena, zivju, olu, medus) un augu valsts produktu kvalitātes un nekaitīguma prasībām. Studenti iegūst izpratni par dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas higiēnu. Praktiski studenti iepazīstas, ar dažādām metodēm, dzīvnieku pārtikas kvalitātes un nekaitīguma noteikšanai, un pieņem lēmumus par pārtikas izmantojamību cilvēku uzturā.

Rezultāti

• Zināšanas izpratne par pārtikas higiēnas pamatjautājumiem un par dzīvnieku izcelsmes pārtikas nekaitīguma prasībām, kā arī pārtikas piesārņojuma cēloņiem un to novēršanas principiem un iespējām;
• prasmes izvēlēties pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu pārbaužu veidu un pārtikas izmeklēšanas metodes, noņemt paraugus laboratoriskajai testēšanai un izvērtēt iegūtos rezultātus, argumentēti pamatot specifisku, pārtikai piemērojamo higiēnas prasību nepieciešamību, kā arī diskutēt par pārtikas higiēnas pamatjautājumiem ar speciālistiem un nespeciālistiem un sniegt padomus kvalitatīvas un nekaitīgas pārtikas ieguvei;
• kompetence izvēloties atbilstošas izmeklēšanas metodes, izvērtēt pārtikas aprites posma un pārtikas produkta atbilstību izvirzītajām higiēnas prasībām, kā arī pieņemt lēmumu, par pārtikas produkta nekaitīgumu un piemērotību cilvēku patēriņam.

Kursa plāns

1 Gaļas kvalitāti ietekmējošie faktori. Post-mortem bioķīmiskie procesi. Stress, tā ietekme uz gaļas kvalitāti.
2 Gaļas mikrobioloģija. Gaļas bojāšanas procesi. Mikrobioloģiskie kritēriji.
3 Labā ražošanas prakse un Labā higiēnas prakse kautuvēs. HACCP.
4 Uzņēmumu higiēnas monitorings.
5 Blakusprodukti. TSE problēma.
6 Atliekvielas gaļā.
7 Zivis un zvejas produkti, to kvalitāti ietekmējošie faktori, mikrobioloģiskais piesārņojums. HACCP.
8 Zvejas produkcijas veterinārā ekspertīze.
9 Ievads piena higiēnā. Piena mikrobioloģiskais piesārņojums, tā cēloņi, pieļaujamās normas un kontrole.
10 Mastīta loma piena piesārņojumā; Zoonozes. HACCP piena pārstrādes uzņēmumos.
11 Mājputnu olas. Olu veterinārā ekspertīze
12 Bišu medus un citi bišu produkti. Bišu medus veterinārā ekspertīze.
13 Praktiskas nodarbības gaļas pārstrādes uzņēmumu higiēnas novērtēšanā.
14 Praktiskas nodarbības piena pārstrādes uzņēmumu higiēnas novērtēšanā.
15 Ūdens higiēna.
16 Augu izcelsmes produktu nekaitīgums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 85% nodarbību. Obligāti jāpiedalās praktiskās nodarbībās, jānokārto divi kontroldarbi. Eksāmens.

Mācību pamatliteratūra

1. Forsythe S.J., Hayes P.R. Food Hygiene, microbiology and HACCP. 3d ed. Gaithersburg (Maryland) : Aspen Publications, 1998. 449 p. Pieejams: http://www.free-ebooks.com/author/P.R.-Hayes,-S.J.-Forsythe
2. Lelieveld H.L.M., Mostert M.A. Handbook of hygiene control in the food industry. Cambridge : Woodhead publishing limited, 2005. 720 p. Pieejams: http://firatozel.files.wordpress.com/2011/08/handbook_of_hygiene_control_in_the_food_industry.pdf
3. Gracey J., Collins D.S., Huey R. Meat hygiene. WB Saunders, 1999. 549 p. Pieejams: http://www.gobookee.net/meat-hygiene-gracy/
4. Forsythe S.J. The microbiology of safe food. 2nd ed. Chichester, West Sussex, U.K.; Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2010. 476 p.

Papildliteratūra

1. Nikolajeva V. Pārtikas mikrobioloģija. 2.izdevums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 127 lpp.
2. Jay J.M. Modern food microbiology. 6th ed. An Aspen Publication, 2000. 625 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Food Microbiology. Published by Elsevier Science. ISSN 0168-1605. Pieejams LLU tīklā http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681605
2. Food Control. Published by Elsevier Science. ISSN 0956-7135. Pieejams LLU tīklā: http://www.sciencedirect.com/science/journal/09567135
3. Journal of Food Protection. International Association for Food Protection. ISSN 0362-028X