Kursa kods Vete4073

Kredītpunkti 2

Pārtikas higiēna un inspekcija I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaPārtikas higiēna40162419/03/2014Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Margarita Terentjeva

Veterinārmedicīnas doktors

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Studiju kursā veterinārmedicīnas studenti iepazīstas ar dažādu dzīvnieku izcelsmes (gaļas, piena, zivju, olu, medus) un augu valsts produktu kvalitātes un nekaitīguma prasībām. Studenti iegūst izpratni par dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas higiēnu. Praktiski studenti iepazīstas, ar dažādām metodēm, dzīvnieku pārtikas kvalitātes un nekaitīguma noteikšanai, un pieņem lēmumus par pārtikas izmantojamību cilvēku uzturā.

Rezultāti

• Zināšanas izpratne par pārtikas higiēnas pamatjautājumiem un par dzīvnieku izcelsmes pārtikas nekaitīguma prasībām, kā arī pārtikas piesārņojuma cēloņiem un to novēršanas principiem un iespējām;
• prasmesizvēlēties pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu pārbaužu veidu un pārtikas izmeklēšanas metodes, noņemt paraugus laboratoriskajai testēšanai un izvērtēt iegūtos rezultātus, argumentēti pamatot specifisku, pārtikai piemērojamo higiēnas prasību nepieciešamību, kā arī diskutēt par pārtikas higiēnas pamatjautājumiem ar speciālistiem un nespeciālistiem un sniegt padomus kvalitatīvas un nekaitīgas pārtikas ieguvei;
• kompetence izvēloties atbilstošas izmeklēšanas metodes, izvērtēt pārtikas aprites posma un pārtikas produkta atbilstību izvirzītajām higiēnas prasībām, kā arī pieņemt lēmumu, par pārtikas produkta nekaitīgumu un piemērotību cilvēku patēriņam.

Kursa plāns

1 Studiju kurss, tā attīstības vēsture, veterinārārsta loma pārtikas kontrolē.
2 Gaļas higiēna. Dzīvnieku transportēšana uz kautuvēm, pirmskaušanas turēšana.
3 Pirmskaušanas veterinārā ekspertīze. Pārtikas informācijas, tās nozīme un analīze.
4 Prasības kautuvju telpām un aprīkojumam. Kaušanas higiēna.
5 Dzīvnieku (liellopu, cūku) kaušanas tehnoloģijas. Kautproduktu apstrāde.
6 Pēckaušanas veterinārā ekspertīze.
7 Paplašinātā veterinārā ekspertīze.
8 Kautproduktu novērtēšana un lēmumu pieņemšana par to turpmāko izmantošanu.
9 Kautproduktu marķēšana, zīmogošana. Liemeņu klasifikācija.
10 Putnu kaušanas tehnoloģijas un kaušanas higiēna.
11 Praktiskas nodarbības pirmskaušanas, pēckaušanas veterinārā ekspertīzē.
12 Praktiskas nodarbības kautproduktu paraugu noņemšanā un rezultātu izvērtēšanā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 85% nodarbību. Obligāti jāpiedalās praktiskās nodarbībās un jānokārto divi kontroldarbi. Ieskaite.

Mācību pamatliteratūra

1. Forsythe S.J., Hayes P.R. Food Hygiene, microbiology and HACCP. 3d ed. Gaithersburg (Maryland) : Aspen Publications, 1998. 449 p. Pieejams: http://www.free-ebooks.com/author/P.R.-Hayes,-S.J.-Forsythe
2. Lelieveld H.L.M., Mostert M.A. Handbook of hygiene control in the food industry. Cambridge : Woodhead publishing limited, 2005. 720 p. Pieejams: http://firatozel.files.wordpress.com/2011/08/handbook_of_hygiene_control_in_the_food_industry.pdf
3. Gracey J., Collins D.S., Huey R. Meat hygiene. WB Saunders, 1999. 549 p. Pieejams: http://www.gobookee.net/meat-hygiene-gracy/
4. Forsythe S.J. The microbiology of safe food. 2nd ed. Chichester, West Sussex, U.K.; Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2010. 476 p.

Papildliteratūra

1. Nikolajeva V. Pārtikas mikrobioloģija. 2.izdevums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 127 lpp.
2. Jay J.M. Modern food microbiology. 6th ed. An Aspen Publication, 2000. 625 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Food Microbiology. Published by Elsevier Science. ISSN 0168-1605. Pieejams http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681605
2. Food Control. Published by Elsevier Science. ISSN 0956-7135. Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/09567135
3. Journal of Food Protection. International Association for Food Protection. ISSN 0362-028X