Kursa kods Vete4058

Kredītpunkti 1

Tiesu veterinārmedicīna

Zinātnes nozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Veterinārmedicīna20101003/06/2014Preklīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dace Bērziņa

Veterinārmedicīnas doktors

Priekšzināšanas

Vete3004, Dzīvnieku, vides higiēna II

Vete3041, Speciālā patoloģija II

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete4037, Vispārīgā patoloģija II

Vete4100, Dzīvnieku patologanatomiskās sekcijas

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Kurss apskata ekspertīzes veidus, tās procesuālos pamatus; vispārīgo metodoloģiju un nozīmēšanas kārtību; eksperta tiesības, pienākumus un atbildību, tiesu veterinārmedicīnas tanatoloģiju, traumatoloģiju, toksikoloģiju, lietisko pierādījumu, dokumentu ekspertīzi un veterinārārstu profesionālās darbības pārkāpumu ekspertīzi, apgūst tiesu veterinārmedicīnas ekspertīzes atzinuma došanas kārtību.

Rezultāti

• Zināšanas - studentiem jāzina tiesu veterinārmedicīnas ekspertīzes veidus, procesuālos pamatus, eksperta tiesības, pienākumus, atbildību un veterinārmedicīnas eksperta atzinumu došanas kārtību.
• Prasmes - studentiem jāapgūst tiesu veterinārmedicīnas ekspertīzes metodiku.
• Kompetence - jāspēj pielietot zināšanas un prasmes, analizējot konkrētus tiesu veterinārmedicīnas gadījumus un jāformulē atbildes uz ekspertam uzdotajiem jautājumiem.

Kursa plāns

1 Tiesu ekspertīzes procesuālie pamati. Tiesiska un prettiesiska rīcība. Ekspertīzes nozīmēšanas kārtība, atzinums.
2 Tiesu veterinārmedicīnas tanatoloģija. Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku.
3 Tiesu veterinārmedicīnas traumatoloģija - trulas traumas. Pr/d Trulu priekšmetu izraisītas traumas ekspertīze.
4 Tiesu veterinārmedicīnas traumatoloģija - asas traumas. Pr/d Asu priekšmetu izraisītas traumas ekspertīze.
5 Tiesu veterinārmedicīnas traumatoloģija - šautas traumas. Pr/d Šautu ievainojumu ekspertīze.
6 Tiesu veterinārmedicīnas traumatoloģija - hipoksiju radošas traumas. Pr/d Asfiksijas ekspertīze.
7 Tiesu veterinārmedicīnas traumatoloģija - atdzišana un pārkaršana. Pr/d Termotraumas ekspertīze.
8 Tiesu veterinārmedicīnas toksikoloģija. Pr/d Ēdināšanas, kopšanas ekspertīze, lietisko pierādījumu ekspertīze.
9 Veterinārārsta profesionālā kļūda un nelaimes gadījums. Pr/d Tiesu veterinārmedicīnas ekpsertīzes sekcija.
10 Mācību ekskursija Valsts tiesu medcīnas ekspertīzes centrā (VTMEC).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentiem jānostrādā visi praktiskie darbi, jāpiedalās mācību ekskursijā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā, sekmīgi jāuzraksta patstāvīgais darbs tiesu veterinārmedicīnas ekspertīzes atzinumu došanā. Ieskaite.

Mācību pamatliteratūra

1. Teteris O. Tiesu medicīnas esence. Rīga: Rasa ABC, 2004. 591 lpp.
2. LR Krimināllikums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 399 lpp.
3. LR Kriminālprocesa likums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 646 lpp.
4. Veterinary Forensics: Animal Cruelty Investigations. [tiešsaiste]. ed. Merck M.D. USA Blackwell Publishing, 2007.
[skatīts: 08.07.2014.]. Pieejams: http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118704738 vai http://dx.doi.org/10.1002/9781118704738

Papildliteratūra

1. Sinclair L., Merck M., Lockwood R. Forensic Investigation of Animal Cruelty: A Guide for Veterinary and Law Enforcement Professionals. USA Humane Society Press, 2006.
2. Cooper J. E., Cooper M. E. Introduction to Veterinary and Comparative Forensic Medicine. USA Wiley-Blackwell, 2007.
3. Черняк В.З., Добин М.А., Кокуричев П.И. Судебно-ветеринарная экспертиза. Ленинград-Москва: Сельхозиздат, 1983.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinārais žurnāls. LVB informatīvais izdevums. ISSN 1407-0065.
2. Journal of Advanced Veterinary Research. Published by ScopeMed. [tiešsaiste]. ISSN (printed) 2090-6269. ISSN (electronic): 2090-6277. [skatīts 07.07.2014.]. Pieejams CAB Abstracts datubāzē: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lbh