Kursa kods Vete4045

Kredītpunkti 2

Epidemioloģija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaInfekcijas slimības un mikrobioloģija40162420/03/2013Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ivars Lūsis

Augstākā izglītība(līm.)

Piezīmes

Obligātais studiju kurss 2.līmeņa profesionālajā studiju programmā "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Epidemioloģija piedāvā veterinārārsta praktiskajā darbā izmantojamas metodes, lai, organizējot slimību apkarošanas un profilakses pasākumus, speciālists prastu objektīvi novērtēt situāciju un pareizi pakārtot savus lēmumus un rīcību. Lēmumu pieņemšana par zoonozēm, epidēmijām, endēmijām un slimību ierobežošanu ganāmpulka līmenī pamatojama ar adekvātu informāciju par dzīvnieku veselības stāvokli, dzīvnieku apsaimniekošanas apstākļiem un saslimšanas risku, galveno uzmanību pievēršot kvantitatīvu datu iegūšanai, šo datu analīzei un interpretācijai.

Rezultāti

1. Zināšanas par vispārējām likumsakarībām starp dzīvnieku slimību cēloņiem, veicinošajiem, predisponējošiem faktoriem un slimību izplatību dzīvnieku populācijā, izpratne par medicīnisku pierādījumu izvērtēšanu un infekcijas slimību apkarošanas principiem,
2. prasmes veikt dezinfekciju un dezinfekcijas kvalitātes kontroli, analizēt slimību izplatības līmeni pēc pieejamās informācijas un prasme profesionāli sadarboties ar kolēģiem kā arī statistikas speciālistiem, risinot jautājumus par slimību uzliesmojuma epidemioloģisko izpēti un novēršanu,
3. kompetence izvērtēt dzīvnieku grupas veselības stāvokli, analizēt tā izmaiņu dinamiku un piedalīties epidemioloģisku vai klīnisku pētījumu organizēšanā.

Kursa plāns

1 Ievads. Epidemioloģijas definīcija, vēsture. Infekcijas jēdziens. Infekcijas formas, veidi.
2 Epidēmiskā procesa jēdziens, procesa izcelsmes priekšnoteikumi. Infekcijas avoti un rezervuāri.
3 Infekcijas ierosinātāju pārnešanas veidi.
Dzīvnieku uzņēmību ietekmējoši faktori.
4 Dezinfekcija un deratizācija dzīvnieku lipīgo slimību ierobežošanā.
Dezinfekcijas uzdevums. Dezinfekcijas veidi.
5 Ķīmiskas dezinfekcijas līdzekļi.
Dezinfekcijas kvalitāti ietekmējoši faktori.
6 Slimības biežuma rādītāji: izplatība (prevalence), saslimstība (incidence).
7 Slimības noteikšanas testu precizitātes rādītāji: jutība (sensitivitāte), specifiskums.
8 Dzīvnieku slimību pētījumos izmantojamo paraugu ņemšanas metodes.
9 Parauga lieluma novērtēšana: lai noteiktu slimības esamību populācijā; lai noteiktu slimības izplatību populācijā;
10 Parauga lieluma novērtēšana novērtējot sakarību starp faktoru un slimību.
11 Klīniskie izmēģinājumi: definīcija,
kontrole, randomizācija, maskēšana.
12 Analītiski pētījumi. Riska faktoru definīcija un iedalījums. Kauzalitāte.
13 Gadījumu-kontroles pētījums. Kohortu pētījums. Šķērsgriezuma (prevalences) pētījums.
14 Slimību matemātiskā modelēšana. Modelēšanas jēdziens. Modeļu tipi. Modeļu izveidošanas process.
15 Infekcijas slimību riska izvērtēšana izmantojot modelēšanas metodi.
16 Dzīvnieku veselības ekonomiskie aspekti. Ekonomika un dzīvnieku saslimšana. Slimības apkarošanas ekonomika.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Semestrī 4 kolokviji. Kolokvija ieskaitīšanai nepieciešams iegūt vismaz 6 balles. Ieskaiti par semestri var iegūt, ja nostrādāti visi laboratorijas darbi un nokārtoti visi kolokviji.

Mācību pamatliteratūra

1. Baltiņš M. Lietišķā epidemioloģija. Rīga: Zinātne, 2003. 354 lpp.
2. Dohoo I., Martin W., Stryhn H. Veterinary Epidemiologic Research. Charlottetown: VER Inc., 2009. 865 p.
3. Stevenson M. An Introduction to Veterinary Epidemiology. Palmerston North: EpiCentre IVABS, 2007. 100 p.

Papildliteratūra

1. Bonita R., Beaglehole R., Kjellström T. Basic epidemiology. Geneva: WHO Press, 2006. 212 p. Pieejams: http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241547073_eng.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Journal of Epidemiology".