Kursa kods Vete4044

Kredītpunkti 2

Pārtikas infekcijas

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaVeterinārā ekspertīze40162430/03/2016Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aivars Bērziņš

Veterinārmedicīnas doktors

Piezīmes

Kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Studenti studē par aktuālākajām pārtikas infekcijām, kuras izraisa Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria monocytogenes u.c. ierosinātāji, kā arī par pārtikas izraisītām toksikozēm, šo slimību ierosinātāju īpašībām, diagnostikas iespējām pārtikas produktos, kā arī par pārnešanas ceļiem no dzīvnieku un augu izcelsmes produktiem uz cilvēku, kā arī profilakses pasākumiem.

Rezultāti

• Zināšanas par bioloģisko risku novēršanu pārtikas ķēdē, lai novērstu draudus cilvēku veselībai, kā arī pamatzināšanas pārtikas infekciju uzliesmojumu izmeklēšanā, monitoringā un zoonotisko pārtikas infekciju uzraudzībā.
• Prasmes ietver spēju veikt pārtikas un vides paraugu ievākšanu, sagatavošanu un izmeklēšanu mikrobioloģiskās izmeklēšanas veikšanai. Studentiem ir jāspēj atpazīt galvenie bioloģiskie riski dažādu produktu pārtikas ķēdē. Jāprot konsultēt pārtikas produktu ražotāji saistībā ar pārtikas infekciju riskiem uzņēmumā.
• Kompetence pamatzināšanas visas pārtikas ķēdes atsevišķo posmu mikrobioloģijā, tās mikrobioloģiskā piesārņojuma avotos, kā arī faktoros, kas ietekmē pārtikā sastopamo mikroorganismu spēju izdzīvot un vairoties. Spēja izprast un paredzēt mikroorganismu darbību pārtikas produktā tai skaitā pārtikas bojāšanās procesus un pārtikas infekcijas un to epidemioloģiju.

Kursa plāns

1 Studiju priekšmets, pārtikas infekciju izplatība un to aktualitāte pasaulē.
2 Ievads pārtikas mikrobioloģijā, mikroorganismi dzīvnieku un augu valsts pārtikas produktos.
3 Iekšējie un ārējie faktori, kas ietekmē mikroorganismu augšanu pārtikas produktos.
4 Kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes pārtikas mikrobioloģijā; Paraugi un to noņemšana.
5 1.tests- ievads pārtikas mikrobioloģijā; kvalitatīvās un kvantitatīvā metodes.
6 Indikatormikroorganismi, to nozīme pārtikas mikrobioloģijā.
7 Salmonella spp. un Shigella spp. izraisītās pārtikas infekcijas, Salmonella spp. noteikšana pārtikas produktos
8 Campylobacter spp. izraisītās pārtikas infekcijas, Campylobacter spp. noteikšana pārtikas produktos..
9 2.tests- indikatormikroorganismi, Salmonella spp., Shigella spp. un Campylobacter spp. pārtikas infekcijas.
10 Listeria monocytogenes izraisītā pārtikas infekcija, L. monocytogenes noteikšana pārtikas produktos.
11 Patogēnie E.coli pārtikā, EHEC, EPEC, EIEC, ETEC, Yersinia enterocolitica izraisītā pārtikas infekcija.
12 Pārtikas toksikozes- Clostridium botulinum; Staphylococcus aureus, to notiekšana pārtikas produktos.
13 3.tests- L.monocytogenes, patogēnie E.coli, Yersinia enterocolitica un pārtikas toksikozes.
14 Clostridium perfrengens un Bacillus cereus izraisītās pārtikas infekcijas.
15 Pārtikas infekciju ierosinātāji jūras izcelsmes pārtikas produktos; Vibrio spp.
16 Vīrusu ierosinātas pārtikas infekcijas; Molekulārās bioloģijas metodes pārtikas mikrobioloģijā (PCR, PFGE).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 85% nodarbību. Jābūt sekmīgam vērtējumam trijos testos, lai students tiktu pielaists pie rakstiska eksāmena kārtošanas. Ja visos testos iegūtā atzīme ir 8 (ļoti labi) vai augstāka un ir apmeklēts vismaz 85% nodarbību, students iegūst automātisko novērtējumu.

Mācību pamatliteratūra

1. Jay J.M. Modern Food Microbiology. 6th Edition. An Aspen Publication. Maryland. 2000.- p.679
2. Jay J.M. Modern Food Microbiology. 3rd Edition. New York VNR. 1986.
3. Gracey J., Collins D.S., Huey R. Meat Hygiene. 10th edition. W.B. Saunders company Ltd. 1999.- 758 lpp.

Papildliteratūra

1. Baltess V. Pārtikas ķīmija. Ceturtais izdevums. R.:Latvijas Universitāte. 1998.- 478 lpp.
2. Baltiņš M. Lietišķā epidemioloģija. R.: Zinātne. 2003.- 354 lpp.
3. Forsythe S.J., Hayes P.R. 3rd Edition. Food Hygiene, microbiology and HACCP. An Aspen Publication. Maryland. 1998.- p. 449
4. Forsythe S.J. The Microbiology of Safe Food. Blackwell Science. 2000.- p. 412

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Food Microbiology, Elsevier Science B.V.
2. Journal of Food Protection, International Association for Food Protection.
3. Applied and Environmental Hygiene, American Society for Microbiology.
4. Journal of Applied Microbiology, The Society for Applied Microbiology.