Kursa kods Vete4037

Kredītpunkti 1.50

Vispārīgā patoloģija II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaPatoloģija30161416/06/2013Preklīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inga Pigiņka-Vjačeslavova

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Piezīmes

Studiju kurss ir obligāta sastāvdaļa otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni par dzīvnieku organisma tipveida reakcijām uz audu bojājumiem apskatot šo procesu patoģenēzi, etioloģiju, makroskopisko un mikroskopisko izskatu. Detalizēti tiek apskatīti audzēji dzīvniekiem - to veidi, izcelšanās, diagnostika. Diskusijās par klīniskajiem gadījumiem un praktiskajos darbos studenti apgūst patoloģijas terminoloģiju, patoloģisko pārmaiņu aprakstīšanu, morfoloģisko diagnožu formulēšanu un slimības procesu analizēšanu.

Rezultāti

• Zināšanas - studentiem jāizprot un jāprot izskaidrot sekojošu patoloģisku procesu mehānismus, cēloņus un to makroskopisko un mikroskopisko ainu: šūnu deģenerācija, amiloidoze, mineralizācija, pigmentu nogulsnes, atrofija, metaplāzija, hiperplāzija, hipertrofija, hemorāģijas, koagulācijas traucējumi, audzēji; jāizprot šoka un drudža patoģenēze.
• Prasmes - jāprot atpazīt un aprakstīt audu pārmaiņas sekciju preparātos un makroskopiskajos attēlos un, spriežot pēc pārmaiņu veida, formulēt morfoloģisko diagnozi; jāprot atpazīt tipveida procesi audu mikroskopiskos un makroskopiskos preparātos.
• Kompetence - jāspēj pielietot zināšanas un prasmes patstāvīgi un grupās analizējot konkrētus klīniskos gadījumus - lietojot piemērotu terminoloģiju, izskaidrojot pārmaiņu rašanās patoģenēzi, iespējamos cēloņus un prognozi.

Kursa plāns

1 Ievads.Hemostāze, koagulācija.
2 Šoks.
3 Kolokvijs. Šūnu adaptācija.
4 Deģenerācija. Ekstracelulārās nogulsnes.
5 Pigmenti. Šūnu augšanas traucējumi.
6 Kolokvijs. šūnu augšanas traucējumi.
7 Šūnu augšanas traucējumi.
8 Kolokvijs.
9
10
11
12
13
14
16

Prasības kredītpunktu iegūšanai

lekciju un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts - 100%.Gala pārbaudījums - eksāmens. Laiiegūtu piekļuvi eksāmenam, jāsavāc vismaz 70% no maksimāli iespējamā punktu skaita. Kopējo punktu skaitu šajā semestrī veido: 3 kolokviju punktu skaits (90 p.), apmeklējums (lekcijas un praktiskie darbi) (30 p.) un mājas darbi (punktu skaits variabls). Ja kopējais punktu skaits ir mazāks nekā 70%, studentam jākārto kumulatīvs tests par visu semestra vielu.

Mācību pamatliteratūra

1. Zachary J., FMcGavin M. D. Pathological basis of veterinary disease. 5th ed. USA: Elsevier, 2012.
2. FMcGavin M. D., Zachary J. Pathological basis of veterinary disease. 4th ed. USA: Elsevier, 2006.
3. van der Ingh T., Grinwis G., van der Gaag I., Koeman J., van der Linde-Sipman J., van der Lugt J., Van Dijk J., Gruys E., Mouwen J. Color atlas of veterinary pathology. 2nd ed. USA: Saunders, 2006.
4. Cheville N. F. An introduction to veterinary pathology. 3rd ed. USA: Iowa State University Press, 2006.

Papildliteratūra

1.John King „Necropsy show and tell” [tiešsaiste] [skatīts 30.11.2015.]. Pieejams: http://w3.vet.cornell.edu/nst/
2. U of Pennsylvannia. Veterinārmedicīnas koledžas veterinārās patoloģijas elektroniskais mācību materiāls
3. ASV Veterinārās koledžas (U of Georgia) veterināro studentu sagatavoti slimību apraksti veterinārās klīniskās patoloģijas rotācijas ietvaros

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinary pathology (journal. Published by American College of Veterinary Pathologists Print ISSN: 0300-9858. Online ISSN: 1544-2217
Pieejams: SAGE: http://vet.sagepub.com/
2. Journal of Veterinary Internal Medicine. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0891-6640. ISSN (electronic): 1939-1676. [skatīts 02.07.2013.]. Pieejams EBSCO: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&jid=55QJ&site=ehost-live
3. Veterinārais Žurnāls. Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvais biļetens. ISSN 1407-0065