Kursa kods Vete4036

Kredītpunkti 1.50

Vispārīgā patoloģija I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaPatoloģija30141616/06/2013Preklīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Alīna Derbakova

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

author vieslekt.

Inga Pigiņka-Vjačeslavova

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete6022, Fizioloģija I

Piezīmes

Studiju kurss ir obligāta sastāvdaļa otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni par dzīvnieku organisma tipveida reakcijām uz audu bojājumiem apskatot šo procesu patoģenēzi, etioloģiju, makroskopisko un mikroskopisko izskatu. Studenti iegūst zināšanas par nāves procesu, pēcnāves pārmaiņu veidiem un to izskatu. Diskusijās par klīniskajiem gadījumiem un praktiskajos darbos studenti apgūst patoloģijas terminoloģiju, patoloģisko pārmaiņu aprakstīšanu, morfoloģisko diagnožu formulēšanu un slimības procesu analizēšanu.

Rezultāti

• Zināšanas - studentiem jāizprot un jāprot izskaidrot sekojošu patoloģisku procesu mehānismus, cēloņus un to makroskopisko un mikroskopisko ainu: šūnu nekroze un apoptoze; iekaisums (strutains, katarāls, serozs, fibrinozs, eozinofīls, granulomatozs), asinsrites traucējumi (hiperēmija, asins stāze, tūska, hemorāģija; infarkts); jāizprot drudža patoģenēze.
• Prasmes - jāprot atpazīt un aprakstīt audu pārmaiņas sekciju preparātos un makroskopiskajos attēlos un, spriežot pēc pārmaiņu veida, formulēt morfoloģisko diagnozi; jāprot atpazīt tipveida procesi audu mikroskopiskos un makroskopiskos preparātos.

• Kompetence - jāspēj pielietot zināšanas un prasmes patstāvīgi un grupās analizējot konkrētus klīniskos gadījumus - lietojot piemērotu terminoloģiju, izskaidrojot pārmaiņu rašanās patoģenēzi, iespējamos cēloņus un prognozi.

Kursa plāns

1 Ievads - patoloģijā, slimība.
2 Nāve. Morfoloģiskā diagnoze.
3 Postmortālās pārmaiņas.
4 Šūnu atgriezenisks un neatgriezenisks bojājums, to cēloņi.
5 Šūnu nāve: nekroze, apoptoze, to rašanās mehānismi, veidi, makroskopiskais un mikroskopiskais izskats.
6 Kolokvijs.
7 Ievads - iekaisums.
8 Iekaisuma veidi, klasifikācija, makroskopiskais un mikroskopiskais izskats.
9 Iekaisuma celulārās un humorālās sastāvdaļas.
10 Iekaisuma imūnpatoloģija, stadijas, mediatori.
11 Drudzis, vispārējā iekaisuma reakcija.
12 Kolokvijs.
13 Asinsrites traucējumi- tūska, hiperēmija, asins stāze.
14 Asinsrites traucējumi - išēmija, tromboze, embols, infarkts.
15 Studentu prezentācijas.
16 Studentu prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts - 100%. Gala pārbaudījums - ieskaite. Lai iegūtu ieskaiti, jāsavāc vismaz 70% no maksimāli iespējamā punktu skaita. Kopējo punktu skaitu šajā semestrī veido: 2 kolokviju punktu skaits (60 p.), apmeklējums (lekcijas un praktiskie darbi) (30 p.), prezentācijas novērtējums (15 p.) un mājas darbi (punktu skaits variabls). Ja kopējais punktu skaits ir mazāks nekā 70%, studentam jākārto kumulatīvs tests par visu semestra vielu.

Mācību pamatliteratūra

1. Zachary J.F., McGavin M. D. Pathological basis of veterinary disease. 5th ed. USA: Elsevier, 2012.
2. McGavin M.D., Zachary J.F. Pathological basis of veterinary disease. 4th ed. USA: Elsevier, 2006.
3. Color atlas of veterinary pathology. T. Van der Ingh, G. Grinwis , I. Van der Gaag , J. Koeman , J. Van der Linde-Sipman , J. Van der Lugt , J. Van Dijk , E. Gruys , J. Mouwen. 2nd ed. USA: Saunders, 2006.
4. Cheville N. F. An introduction to veterinary pathology. 3rd ed. USA: Iowa State University Press, 2006.

Papildliteratūra

1. John King „Necropsy show and tell” [tiešsaiste] [skatīts 23.11.2015.]. Pieejams: http://w3.vet.cornell.edu/nst/
2. U of Pennsylvannia. Veterinārmedicīnas koledžas veterinārās patoloģijas elektroniskais mācību materiāls Pieejams:
3. ASV Veterinārās koledžas (U of Georgia) veterināro studentu sagatavoti slimību apraksti veterinārās klīniskās patoloģijas rotācijas ietvaros
Pieejams:

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinary Pathology (journal). Published by American College of Veterinary Pathologists. ISSN: 0300-9858. Online ISSN: 1544-2217. Pieejams SAGE: http://vet.sagepub.com/Print
2. Journal of Veterinary Internal Medicine. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0891-6640. ISSN (electronic): 1939-1676. Pieejams EBSCO: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&jid=55QJ&site=ehost-live
3. Veterinārais Žurnāls. Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvais biļetens. ISSN 1407-0065