Kursa kods Vete4035

Kredītpunkti 2.50

Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaMorfoloģija50163416/11/2011Preklīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Alma Plivča

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Piezīmes

Studiju kurss ir obligāta sastāvdaļa otrā līmeņa augstākās izglītības profesionālajā studiju programmā "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni par dzīvnieku organisma šūnu, audu un orgānu mikroskopisko un ultrastrukturālo uzbūvi, funkcionālām norisēm. Laboratorijas darbos studenti apgūst histoloģiskā materiāla sagatavošanas tehniku (materiāla noņemšana, fiksācija, griešana un krāsošana), kā arī izvērtēšana. Studiju kursā studējošajiem ir jāapgūst zināšanas dažādu dzīvnieku organisma šūnu, audu un orgānu mikroskopiskā uzbūve. Citoloģija, histoloģija, embrioloģija (CHE) ir viena no veterinārmedicīnas pamatzinātnēm.

Rezultāti

Zināšanas – studējošais spēj aprakstīt un skaidrot citoloģisko, histoloģisko preparātu uzbūvi. Studējošam jāprot argumentēt audu un orgānu mikrostruktūru, prast salīdzināt dažādu audu grupu uzbūves atšķirības elementus un pamatoti skaidrot vienas sistēmas orgānu uzbūvi, norādot uz atšķirīgo.
Prasmes – studējošais praktiski spēj sagatavot histoloģisko preparātu – noņemt, fiksēt, ieslēgt parafīnā, sagriezt ar mikrotomu, krāsot ar H&E. Atpazīt audu un orgānu uzbūvi, klasificēt tos.
Kompetence – spēj analizēt, salīdzināt un izvērtēt kā šūnu, tā audu un orgānu histoloģiskos preparātus dažādām mājdzīvnieku sugām, piem., aknu preparāts cūkai.

Kursa plāns

1 Ievads.
2 Citoloģijas, histoloģijas, embrioloģijas attīstības vēsture, zinātnieki. Pētīšanas metodes.
3 Šūnas morfoloģija (forma, ieslēgumi, organellas).
4 Šūnas dzīvības pazīmes. Mitoze. Amitoze.
5 Audi, to klasifikācija.
6 Epitēlijaudi.
7 Mezenhīma. Saistaudi, to klasifikācija.
8 Balstaudi (skrimšļaudi, kaulaudi), to attīstība, klasifikācija.
9 Asinis. Limfa.
10 Hemopoēze (embrionālā un definitīvā asinsrade).
11 Muskuļaudi, to klasifikācija.
12 Nervaudi, to attīstība (ontoģenēze, filoģenēze).
13 Nervaudi.
14 Embrioloģija. Proģenēze. Dīgļa periods, augļa periods.
15 Lancetnieka attīstība.
16 Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Laboratorijas darbu tēmas jānostrādā, sagatavojot histoloģiskā preparāta mikroskopisko attēlu (shematiski);
Vadoties no kalendārā plāna (semestrī) teorētiski jākārto kolokviji par tēmu, tēmu secība jāievēro. Pirms kolokvija jābūt tēmai nostrādātai (darbs ar preparātu, zīmēt no mikroskopa).Kavētās nodarbības obligāti atstrādājamas, par laiku vienojoties ar docētāju;
Studiju kursa nobeigumā – 2.semestrī ieskaite – mutiski kārtojams, izmantojot mikroskopu.

Mācību pamatliteratūra

1. Brūveris Z. Mājdzīvnieku speciālā histoloģija. Rīga, Zvaigzne, 1993. 270 lpp.
2. Dālmane A, Koroļova O.. Histoloģija. Rīga, Zvaigzne, 1990. 487 lpp.
3. Bacha W.J., Bacha l. M. Color Atlas of Veterinary Histology. Philadelphia ... [etc.] : Lippincot Williams & Wilkins, 2000. 318 p.

Papildliteratūra

1. Weyrauch K.D., Smollich A. Histologie-Kurs Für Veterinärmediziner. Ferdinand Enke Verlag Stuttgart, 1998, 170 s.
2. Dālmane A. Histoloģija. LU Akadēmiskais apgāds, 2004, 319 lpp.
3. Пратикум по цитологии, гистологии, эмбриологии. Н.П.Ромдугина соавт. Москва: Колос, 2004.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Results for 'nomina-histology' WorldCat.org [tiešsaiste]. [Skatīts 09.11.2011.]. Pieejams: www.worldcat.org/wcpa/search?q=nomina-histology&qt=spelling_suggestion