Kursa kods Vete4034

Kredītpunkti 2

Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Veterinārmedicīna zinātneMorfoloģija4083216/11/2011Preklīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Alma Plivča

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Papildliteratūra

1. Selga T. Šūnu bioloģija. Rīga; LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 344 lpp. Dālmane A. Histoloģijas atlants. LU Akadēmiskais apgāds. Rīga, 2005. 304 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Results for 'nomina-histology' WorldCat.org [tiešsaiste]. [Skatīts 09.11.2011.]. Pieejams: www.worldcat.org/wcpa/search?q=nomina-histology&qt=spelling_suggestion

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni par dzīvnieku organisma šūnu, audu un orgānu mikroskopisko uzbūvi un to funkcijām. Kursa otrajā daļā studenti apgūst dažādu orgānu un orgānu sistēmu histoloģisko uzbūvi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – students ir apguvis teorētiskās zināšanas par dažādu orgānu un orgānu sistēmu (gremošanas, elpošanas, kardiovaskulārās, uroģenitālās, imūnaizsardzības, nervu un endokrīnās sistēmas, ādas un maņu orgānu) histoloģisko uzbūvi.10 kolokviji.
Prasmes – students gaismas mikroskopā spēj atpazīt, aprakstīt un izskaidrot histoloģiskajos preparātos redzamo šūnu, audu un orgānu uzbūvi un to īpatnības. Laboratorijas darbi.
Kompetence – students spēj patstāvīgi analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādu orgānu histoloģiskos preparātus. Izprot orgānu un orgānu sistēmu uzbūves likumsakarības un to funkcionālo nozīmi. Laboratorijas darbi.

Kursa plāns

1. Gremošanas sistēma – 1 h lekcijas, 6h laboratorijas darbi.
1. kolokvijs - gremošanas sistēma.
2. Centrālā un perifērā nervu sistēma - 2 h laboratorijas darbi.
2. kolokvijs –centrālā un perifērā nervu sistēma.
3. Iekšējās sekrēcijas dziedzeri – 1 h lekcija, 4 h laboratorijas darbi.
3. kolokvijs - iekšējās sekrēcijas dziedzeri.
4. Āda, tās veidojumi - 1 h lekcija, 2 h laboratorijas darbi.
4. kolokvijs –āda, tās veidojumi.
5. Kardiovaskulārā sistēma - 1 h lekcija, 2 h laboratorijas darbi.
5. kolokvijs – kardiovaskulārā sistēma.
6. Asinsrades un imūnaizsardzības orgāni - 1 h lekcija, 4 h laboratorijas darbi.
6. kolokvijs - asinsrades un imūnaizsardzības orgāni.
7. Elpošanas sistēma - 2 h laboratorijas darbi.
7. kolokvijs – elpošanas sistēma.
8. Urīnizdalīšanas orgāni- 1 h lekcija, 2hlaboratorijas darbi.
8. kolokvijs - urīnizdalīšanas orgāni.
9. Dzimumsistēma (sievišķā un vīrišķā)- 1 h lekcija, 4 h laboratorijas darbi.
9. kolokvijs - dzimumsistēma (sievišķā un vīrišķā).
10. Maņu orgāni. Acs. Auss - 1 h lekcija, 4 h laboratorijas darbi.
10. kolokvijs – maņu orgāni.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti desmit kolokviji un eksāmens.
Kavētās laboratorijas darbu nodarbības jāatstrādā, vienojoties ar pasniedzēju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kolokviji tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītajiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem. Lai pielaistu eksāmenam, jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kolokvijiem. Eksāmens ir mutisks. Tā sākumā studentam jāspēj atpazīt divi histoloģiskie paraugi. Eksāmenu turpināt un vilkt biļeti var tikai tad, ja šie paraugi tiek atpazīti. Atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītajiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem tiek vērtēta studenta spēja aprakstīt divus histoloģiskos paraugus un teorētiskās zināšanas par biļetē dotajiem jautājumiem.

Pamatliteratūra

Brūveris Z. Veterinārās histoloģijas pamati. Rīga: Medicīnas apgāds, 2015. 528 lpp. Dālmane A. Histoloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004. 319 lpp. Bacha W.J., Bacha l. M. Color Atlas of Veterinary Histology. Philadelphia ... [etc.]: Lippincot Williams & Wilkins, 2000. 318 p.