Kursa kods Vete4024

Kredītpunkti 2

Mazo dzīvnieku ķirurģija II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaĶirurģija40122819/10/2011Klīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Oskars Kozinda

Veterinārmedicīnas doktors

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete4112, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I

Vete4113, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija II

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Veterinārmedicīna” 8.semestrī. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (5-6 cilv.).

Kursa anotācija

Mazo dzīvnieku ķirurģija apskata biežāk sastopamo mīksto audu un ortopēdisko ķirurģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, diagnostiku, diferenciāldiagnostiku un ārstēšanas paņēmienus. Sniedz ieskatu anestēzijā, topogrāfiskajā anatomijā. Aplūko brūču dzīšanu, pēcoperatīvo stāvokli un potenciālās komplikācijas. Jautājumu iztirzājumā tiek apskatīti pazīstamie un jaunākie diagnostikas, ārstēšanas un profilakses principi.

Rezultāti

Zināšanas par dažādām mazo (lolojamo) dzīvnieku ķirurģiskām slimībām. Prasmes veikt dzīvnieku izmeklēšanu, diagnozes uzstādīšanu, patoloģisko procesu izskaidrošanu un nozīmēt atbilstošu ārstēšanu. Kompetence novērtēt un rast risinājumu dažādu ķirurģisko slimību ārstēšanā, profilaktisko pasākumu veikšanā.

Kursa plāns

1. Klibuma diagnostika.
2. Locītavu slimību ārstēšanas principi.
3. Osteosintēzes metodes.
4. Kaulu nesaaugšanas patoģenēze.
5. Pleca kaula lūzumi.
6. Spieķa un elkoņa kaula lūzumi.
7. Falangu un intraartikulārie lūzumi.
8. Locītavu sastiepumi un izmežģījumi.
9. GLD un Leg-Perteša slimība.
10. Ceļa locītavas patoloģija suņiem. Locītavu deģeneratīvie procesi.
11. Muskuļu un stiegru slimības. Kāju amputācija.

12. Neiroloģiskās slimības. Onkoloģiskās slimības.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotam eksāmenam. Eksāmens sastāv no 50 testa jautājumiem un 1 (viena) klīniskā gadījuma analīzes. Jābūt ne mazāk kā 60% pareizu atbilžu testā un sekmīgi atbildētai situācijas analīzei. Testa nenokārtošanas gadījumā atkārtots pārbaudījums mutiska eksāmena veidā.

Mācību pamatliteratūra

1. Fossum T. Small Animal Surgery. Mosby: Fourth Edition. Elsevier Saunders, 2013. - p. 1619.
2. Slatter D. Textbook of Small Animal Surgery. 2nd.ed. W.B. Philadelphia: Saunders Co, 1993. Vol. I – II. 2168 p.
3. Tobias K.M., Spencer A.J. Veterinary Surgery small animal. Elsiever Saunders, 2012. – Vol.1-11, p. 2128.

4. Tobias K.M. Manual of Small Animal Soft Tissue Surgery. Wiley-Blackwell, 2010. – p. 492.

Papildliteratūra

1. Hand M., Thatcher C., Remillard R., Roudebush P. Small Animal Clinical Nutrition. 4th.ed. Missouri: Mark Moris Institute, 2000. 1192 p.
2. Shaw D., Ihle S. Small Animal Internal Medicine. Blackwell Publishing, 2006. 630 p.
3. Brūveris Z. Mājdzīvnieku anatomija. Rīga: SIA Medicīnas apgāds, 2007. 783 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of the American Veterinary Medical Association (J Am Vet Med Assoc; JAVMA). 2000-2011, USA : American Medical Assoc.,ISSN 0003-1488.
2. Compedium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian. (Comp Cont Educ Pract). 2000-2011, USA: Veterinary Learning Sistem, ISSN 0193-1903.
3. Journal of Small Animal Practice (J Small Anim Pract). 2000-2011, UK: British Small Animal Veterinarian Association, ISSN 0022-4510.