Kursa kods Vete3041

Kredītpunkti 3

Speciālā patoloģija II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaPatoloģija60303021/12/2011Preklīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dace Bērziņa

Veterinārmedicīnas doktors

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete4037, Vispārīgā patoloģija II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Speciālās patoloģijas kurss apskata dzīvnieku orgānu sistēmu patoloģisko fizioloģiju un morfoloģiju makroskopiskā un mikroskopiskā līmenī. Kursa otrajā daļā apgūst limfātiskās sistēmas, CNS, skeleta - muskuļu sistēmas, dzimumorgānu sistēmas un ādas patoloģiju morfoloģiju un fizioloģiju, to cēloņus, attīstības mehānismus, makro- un mikromorfoloģiju, patoloģisko diagnožu formulēšanas principus.

Rezultāti

Studentiem jāprot:
• Zinašanas - izskaidrot limfātiskās sistēmas, CNS, skeleta - muskuļu sistēmas, dzimumorgānu sistēmas un ādas patoloģisko procesu mehānismus, cēloņus un to makroskopisko un mikroskopisko ainu.
• Prasmes - jāprot atpazīt un aprakstīt audu pārmaiņas sekciju preparātos un makroskopiskajos attēlos un, spriežot pēc pārmaiņu veida, formulēt morfoloģisko diagnozi; jāprot atpazīt mikroskopiskos un makroskopiskos preparātos.
• Kompetence - jāspēj pielietot zināšanas un prasmes patstāvīgi un grupās analizējot konkrētus patoloģiskos gadījumus - lietojot piemērotu terminoloģiju, izskaidrojot pārmaiņu rašanās patoģenēzi, iespējamos cēloņus un prognozi.

Kursa plāns

1 Endokrīnās sistēmas patoloģija. Hipofīzes patoloģija
2 Endokrīnās sistēmas patoloģija. Virsnieru patoloģija
3 Endokrīnās sistēmas patoloģija. Vairogdziedzera un aizkuņģa dziedzera patoloģija
4 Limfātiskās sistēmas patoloģija. Tīmusa un liesas patoloģija
5 Limfātiskās sistēmas patoloģija. Limfmezglu patoloģija
6 Limfātiskās sistēmas patoloģija. Kaulu smadzeņu patoloģija. Leikoze
7 CNS patoloģija. CNS anomālijas un asinscirkulācijas patoloģija
8 CNS patoloģija. Encefalopātijas un encefalomalācijas
9 CNS patoloģija. CNS iekaisumi, audzēji un traumas
10 Skeleta – muskuļu sistēmas patoloģija. Kaulu patoloģija
11 Skeleta – muskuļu sistēmas patoloģija. Locītavu patoloģija
12 Skeleta – muskuļu sistēmas patoloģija. Muskuļu patoloģija
13 Vīrišķo dzimumorgānu patoloģija.
14 Sievišķo dzimumorgānu patoloģija. Piena dziedzera patoloģija
15 Ādas patoloģija. Epidermas, dermas patoloģija, ādas iekaisumi, ādas autoimūnās slimības
16 Ādas patoloģija. Ādas audzēji

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kavējumi nedrīkst pārsniegt 30% no lekcijām vai laboratorijas darbiem, sekmīgi jānokārto 6 kolokviji, jāuzraksta un jāaizstāv referāts, lai pielaistu eksāmenam, ko kārto rakstiski testa veidā un patoloģisko gadījumu analīzi. Gala pārbaudījums - eksāmens.

Mācību pamatliteratūra

1. McGavin M., Zachary J. Pathologic Basis of Veterinary Disease 4th ed. Mosby Elsevier Health Sciences, 2007, p. 1488.
2. Jubb, Kennedy and Palmer's. Pathology of Domestic Animals, 5th ed., vol. 2.,3. Saunders (W.B.) Co Ltd., 2007, vol.2 p. 772, vol.3 p. 740.
3. Dunlop R. H., Malbert R.C. H Veterinary pathophysiology. Blackwell publishing, 2004, p.530 .
4. Parčinskis O. Lauksaimniecības dzīvnieku slimību morfoloģiskās diagnostikas pamati. Rīga, Zvaigzne, 1988, 164 lpp.

Papildliteratūra

1. Robbins S.L., Cotran R.S., Kumar V. Pathologic Basis of Disease. 7th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2004. 1552 p.
2. Rooney J., Robertson J. Equine pathology. Iowa: Iowa State University Press Ames, 1996. 482 p.
3. Meuten D. J. Tumors in domestic animals. Malden [etc.]: Blackwell publishing, 2002. 788 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Pathology. ISSN: 0300-9858
2. Journal of Comparative Pathology. ISSN 0021-9975
3. The Veterinary Journal. ISSN 1090-0233