Kursa kods Vete3040

Kredītpunkti 3

Speciālā patoloģija I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaPatoloģija60303021/12/2011Preklīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dace Bērziņa

Veterinārmedicīnas doktors

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Speciālās patoloģijas kurss apskata dzīvnieku orgānu sistēmu patoloģisko fizioloģiju un morfoloģiju makroskopiskā un mikroskopiskā līmenī. Kursa pirmajā daļā apgūst kardiovaskulārās, elpošanas, gremošanas, urīnizvadorgānu un endokrīnās sistēmas patoloģiju morfoloģiju un fizioloģiju, to cēloņus, attīstības mehānismus, makro- un mikromorfoloģiju, patoloģisko diagnožu formulēšanas principus.

Rezultāti

• Zināšanas - studentiem jāprot izskaidrot kardiovaskulārās, elpošanas, gremošanas, urīnizvadorgānu un endokrīnās sistēmas patoloģisko procesu mehānismus, cēloņus un to makroskopisko un mikroskopisko ainu.
• Prasmes - jāprot atpazīt un aprakstīt audu pārmaiņas sekciju preparātos un makroskopiskajos attēlos un, spriežot pēc pārmaiņu veida, formulēt morfoloģisko diagnozi; jāprot atpazīt mikroskopiskos un makroskopiskos preparātos].
• Kompetence - jāspēj pielietot zināšanas un prasmes patstāvīgi un grupās analizējot konkrētus patoloģiskos gadījumus - lietojot piemērotu terminoloģiju, izskaidrojot pārmaiņu rašanās patoģenēzi, iespējamos cēloņus un prognozi.

Kursa plāns

1 Ievads speciālās patoloģijas kursā. Sirds anomālijas
2 Kardiovaskulārās sistēmas patoloģija. Sirds lieluma izmaiņas
3 Kardiovasulkārās sistēmas patoloģija. Miokarda patoloģija
4 Kardiovaskulārās sistēmas patoloģija. Perikarda, endokarda un asinsvadu patoloģija
5 Elpošanas sistēmas patoloģija. Deguna dobuma patoloģija
6 Elpošanas sistēmas patoloģija. Plaušu patoloģija
7 Elpošanas sistēmas patoloģija. Pneimonijas
8 Gremošanas kanāla patoloģija. Mutes dobuma un barības vada patoloģija
9 Gremošanas kanāla patoloģija. Kuņģa patoloģija
10 Gremošanas kanāla patoloģija. Zarnu patoloģija
11 Gremošanas dziedzeru patoloģija. Aknu patoloģija
12 Gremošanas dziedzeru patoloģija. Aknu iekaisums
13 Gremošanas dziedzeru patoloģija Aizkuņģa dziedzeru un siekalu dziedzeru patoloģija
14 Urīnizvadorgānu sistēmas patoloģija. Nieru patoloģija
15 Urīnizvadorgānu sistēmas patoloģija. Nieru iekaisums
16 Urīnizvadorgānu sistēmas patoloģija. Urīnizvadceļu patoloģija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kavējumi nedrīkst pārsniegt 30% no lekcijām vai laboratorijas darbiem, sekmīgi jānokārto pieci kolokviji, jāuzraksta un jāaizstāv referāts.

Mācību pamatliteratūra

1. McGavin M., Zachary J. Pathologic Basis of Veterinary Disease. 4th ed. Mosby: Elsevier Health Sciences, 2007, p.1488.
2. Jubb, Kennedy and Palmer's Pathology of Domestic Animals, 5th ed., vol 2.,3 Saunders (W.B.) Co Ltd., 2007, vol.2 p.772, vol.3 p.740.
3. Dunlop R. H., Malbert RC. H Veterinary pathophysiology. Blackwell publishing, 2004, p.530.
4. Parčinskis O. Lauksaimniecības dzīvnieku slimību morfoloģiskās diagnostikas pamati. Rīga, Zvaigzne, 1988, 164 lpp.

Papildliteratūra

1. Robbins S.L., Cotran R.S., Kumar V. Pathologic Basis of Disease. 7th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2004. 1552 p.
2. Rooney J., Robertson J. Equine pathology. Iowa: Iowa State University Press Ames, 1996. 482 p.
3. Meuten D. J. Tumors in domestic animals. Malden [etc.]: Blackwell publishing, 2002. 788 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Pathology. ISSN: 0300-9858
2. Journal of Comparative Pathology. ISSN 0021-9975
3. The Veterinary Journal. ISSN 1090-0233